Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Árajánlatkérések

Rákóczi Ferenc utcai óvoda

Árajánlat kérés tisztítószer beszerzésére

Árajánlatokat a Szentesi Felsőpárti Óvoda 6600 Szentes, Rákóczi Ferenc utca 46-48. címre kérjük!
Felvilágosítás és benyújtás helye: Rakk Hajnalka igazgató
Rákóczi Ferenc utcai Központi Óvoda 6600 Szentes, Rákóczi F. u. 46-48.
Telefonszám: 63/562-421.
E-mail cím: rakocziovi@szentes.hu
Árajánlat benyújtási határideje: 2024. április 08.
Fizetési mód, határidő: átutalás, 30 nap

Árajánlatkérő XLS formátumban: Tisztítószer árajánlat kérés 2024

Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon

Pályázati kiírás gyógyszer beszerzésre

Intézmény: Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon
Cím: Szentes, Kováts Károly u. 3.
Tel/fax: 63/850-020
e-mail: parkerdo@szentes.hu
Kapcsolattartó: Dányiné Nagy Andrea intézményvezető

Feladat: a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon részére egységes gyógyszer beszállítási tevékenység ellátása (A Közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvényt, annak 111.§, b) pontja alapján, az uniós értékhatárt el nem érő beszerzés esetén nem kell alkalmazni.):

 1. rész: társadalombiztosítási támogatással érintett,
 2. rész: társadalombiztosítási támogatással nem érintett

gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök 12 hónapra, 2023.10.01-2024.09.30. határozott időtartamra történő szállítási szerződés megkötésével.

A szállítást csak mindkét rész vonatkozásában, együttesen lehet vállalni, olyan módon azonban, hogy az elbírálásnál az ajánlatkérő a nem támogatott gyógyszerek összesített értékét veszi figyelembe tekintve, hogy a NEAK által támogatott gyógyszereknek hivatalosan megállapított ára van.

Feltételek:

 1. Ajánlatkérő a beszerezni kívánt gyógyszerekről, gyógyászati segédeszközökről, jelen ajánlattételi felhívás mellékleteként egy terméklistát csatol a becsült várható forgalom alapján:
  – támogatott gyógyszerekről és
  – nem támogatott gyógyszerekről.
  (Ajánlatot csak a NEAK által nem támogatott gyógyszerekre kell adni, nettó összegben, tekintve, hogy a NEAK által támogatott gyógyszereknek hivatalosan megállapított ára van, melytől eltérni nem lehet. Ajánlattevőnek ugyanakkor a támogatott gyógyszerek szállítását is vállalnia kell. Az ajánlatban helyettesítő termék nem adható meg, csak abban az esetben, ha az ajánlattétel időpontjáig az ajánlatkérő által megadott terméklistán szereplő gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz esetleg kivonásra kerül. Az ajánlatban az ilyen termék nyomdatechnikailag kiemelendő.)
 2. A szállítási szerződés teljesítése során időközben kivonásra kerülhetnek gyógyszerek, melyek helyett a 44/2004. (IV.28.) ESzCsM rendelet szabályai szerint azonos hatóanyagú helyettesítő terméket kell szállítani (a helyettesítő termék egy- egy rendelésben termékenként egyféle kell, hogy legyen).
 3. Ajánlatkérő kiköti, hogy az eseti gyógyszerek a 12 óráig leadott megrendelés esetén a megrendelés napján 14 óráig, továbbá a havi rendszeres gyógyszerek a megrendelés kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül kiszállításra kerüljenek személyenkénti csomagolásban.
 4. Számlázás az intézmény nevére és címére papír alapon történik, valamint elektronikus formátumban is úgy, hogy az intézmény által használt WiniDoki-szoc.Extra (a továbbiakban: „WDE”) számítógépes gyógyszer-nyilvántartó program azt fogadni tudja.
 5. A számla az intézmény nevére receptenkénti megbontásban (TAJ, név) részletezve kerüljön kiállításra.
 6. A folyamatos gyógyszer ellátás érdekében az Ajánlatkérő feltételként szabja, hogy
  – Ajánlattevőnek legalább 3 gyógyszer-nagykereskedelmi céggel legyen szállítói szerződése, (igazolás szükséges),
  – Ajánlattevőnek az elmúlt 24 hónapban lejárt tartozása ne legyen a beszállítók felé (igazolás szükséges a megjelölt gyógyszer- nagykereskedőktől),
  – Ajánlattevő a köztartozásmentes adózók nyilvántartásában szerepeljen (előző havi igazolás csatolása),
  – Ajánlattevő rendelkezzen az előző két évben (2021-2022. év) évente legalább 2 db, minimum 70 főt, vagy 1 db minimum 100 főt ellátó szociális intézmény részére történő gyógyszerszállításra vonatkozó referenciával, amelyeknél referenciánként külön-külön az ellenszolgáltatás összege (OEP támogatással csökkentve) eléri az évi nettó (ÁFA nélkül) 15.000.000,- Ft összeget. (A referencianyilatkozatban kötelezően feltüntetendő adatok: 1. teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont: év, hó szerint), 2. a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, kapcsolattartó személy neve, telefonszáma 3. szállítás tárgya, 4. ellenszolgáltatás összege.)
 7. A pályázatban az ajánlatkérő kéri részletezni (részenkénti bontásban):
  – vételár,
  – egyéb fizetési feltételek (fizetési határidő maximum 30 nap),

 Az ajánlatok bírálati szempontja:

 • a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás,
 • egyezőség esetén a 7. pontban foglaltak (összevetés alapján).

A pályázati ajánlat elején kérjük felolvasó lap elhelyezését, melyben az ajánlattevő főbb adatai, az ajánlatkérő megjelölése, a pályázat megjelölése és a pályázati ajánlati összegek szerepeljenek.

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki

 • végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
 • tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
 • egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
 • a megelőző 5 évben (2018-2022. évek) szociális intézmény részére történő gyógyszerszállításra vonatkozó szerződését megszegte, és/vagy a határozott idejű gyógyszerszállítási szerződése a határidő lejárata előtt megszűnt.

Igazolás módja: Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges, hogy nem áll a fenti kizáró okok hatálya alatt.

 

Az ajánlatok beadása, az ajánlatok formája:

Az ajánlatot papír alapon 1 eredeti példányban és 1 db CD, vagy DVD formátumban, írásban, zártan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán benyújtott ajánlatot az ajánlatkérő akkor tekinti határidőre benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül, az ajánlat illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Az ajánlatokat tartalmazó csomagoláson az ajánlattevő nevén és címén kívül fel kell tüntetni az alábbiakat is: Gyógyszer beszállítás a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon részére”valamint „Kizárólag az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel”

 

Az ajánlatok formája és aláírása:

Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.

Az ajánlatban lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az Ajánlattevőnél erre jogosult(ak)nak, személynek, vagy személyeknek.

Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátnia.

Az ajánlattevő csatolja az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányát /aláírás – mintáját/ (továbbiakban: címpéldány). A címpéldány lehet másolat is, a kiállítás dátuma nincs határidőhöz kötve. Amennyiben az ajánlatot a képviseletre jogosult személy meghatalmazása alapján más személy látja el kézjegyével, úgy a meghatalmazásról legalább teljes bizonyító erejű magánokirat szükséges.

Az Ajánlatkérő az általa az eljárás bármely szakaszában az Ajánlattevő által megjelölt kapcsolattartó személy(ek) e-mail címére küldött bármilyen üzenetet, dokumentumot a sikeres elküldés pillanatában az Ajánlattevő illetőleg valamennyi közös Ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekinti.

Amennyiben a dokumentáció előírásai ellenére az Ajánlattevő olyan telefax, e-mail elérhetőséget ad meg, amely valamely, a fogadó (ajánlattevői) oldal hibája miatt nem érhető el, vagy a készülék nem képes a küldendő üzenet fogadására az Ajánlattevő jogszerűen nem kifogásolhatja a kézbesítés ezen eltérő formáját és időbeliségét.

Az ajánlatok felbontása:

Bonyolító az ajánlatok bontását az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában kezdi meg. A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül.

Az ajánlatok bontásán jelen vannak az ajánlatkérő részéről érintett személyek és – ajánlatkérői döntésétől függően – meghívott személyek.

Az ajánlatok felbontásakor ismertetésre és rögzítésre kerül a pályázók neve, címe, valamint megajánlott ár.

Egyebek:

 • A táblázatban szereplő készítmények mennyisége tájékoztató jellegű, az elmúlt egy éves forgalmi adatok alapján készült, de Ajánlatkérő a beszerzés mennyiségétől +/- 30% mértékben eltérhet.
 • Költségviselés: Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli, az eljárás eredményétől függetlenül.
 • Az ajánlattevők ajánlataikat saját kockázatukra készítik el.
 • Ajánlati kötöttség minimális időtartama: 30 nap.
 • A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
  • a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa,
  • a nyertes pályázó visszalépése esetén a pályázat soron következő helyezettjével kössön szerződést,
  • szükség esetén a pályázótól az ajánlat lényegét nem érintő technikai-formai kérdésekben, írásban felvilágosítást kérjen a nem egyértelmű kérdések tisztázása érdekében.
 • Amennyiben az ajánlatban szereplő ár a szerződés időtartama alatt a nagykereskedelmi ár változása miatt nem tartható,
  • a szállító köteles helyettesítő terméket felajánlani,
  • annak hiányában a szállítási ár legfeljebb 20%-kal térhet el az ajánlati ártól. Ez esetben a szállító külön indoklással ellátott figyelemfelhívást kell, hogy adjon.

Benyújtási határidő: 2023. szeptember 25. 08:00 óra

A benyújtás helye: Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon

Cím: Szentes, Kováts Károly u. 3.

Eredményhirdetés: Ajánlatkérő külön eredményhirdetést nem tart, a nyertes ajánlattevőt e-mailen értesíti az eljárás eredményéről, s a szerződéskötés idejéről és módjáról.

A szolgáltatás a nyertes pályázóval szerződéskötés után, várhatóan 2023. október 01-től nyújtható.

Kapcsolódó dokumentumok:
Gyógyszer pályázat 2023
Parkerdő terméklista

Pályázati felhívás a volt Úttörőház tetőszerkezetének javítására

Volt Úttörőház

A Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nonprofit Kft (Cím: 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4.) pályázatot hirdet a volt Úttörőház (6600 Szentes, Csallány Gábor part 1.) tetőszerkezetének javítására.

Az elvégzendő munka: A hibás, törött cserepek cseréje, a faszerkezet szükséges felújítása, az eresz csatornarendszer javítása, a legszükségesebb mértékben. Pontos és részletes árajánlat készítése a helyszín alapos bejárása – a bejutást az Üdülőközpont dolgozói lehetővé teszik -, a tetőszerkezet kívülről és belülről történt szemrevételezése után.

(tovább…)

Árajánlat kérése fénymásoló gépre

Nyolcszín Virág Óvoda
Nyolcszín Virág Óvoda

Árajánlat kérése fénymásoló gépre

 • Ajánlatkérő neve: Szentesi Központi Óvoda
 • Címe: 6600 Szentes, Klauzál u. 5-7.
 • Kapcsolattartó: Kiss Attiláné intézményvezető
 • Tel.: 63/311-149
 • E-mail: kozponti.ovoda@invitel.hu

Árajánlatot kérünk az alábbi műszaki jellemzőkkel rendelkező fénymásoló gépre: ADF, Duplex, Print, Network, Scan, 2 db univerzális papírtálca, gyári kerekes gépasztal

Árajánlat benyújtási határideje: 2014. június 04.

Fizetési mód: átutalás