Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ÓVODAI BEÍRATÁSOK SZENTESEN a 2024/2025. nevelési évre

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Szentes Város Önkormányzata által fenntartott Szentesi Felsőpárti Óvodába és a Szentesi Központi Óvodába a 2024/2025. nevelési évre az alábbi időpontokban lehet beíratni gyermekeiket:

 2024. április 22-23. (hétfő-kedd)

 A felvételt elsősorban abba az óvodába lehet kérni, amelynek körzetében a gyermek lakik. Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy az óvodák felvételi körzetéről az óvodák telefonon történő megkeresésével (Szentesi Felsőpárti Óvoda: 63/562-421, Szentesi Központi Óvoda: 63/311-149) tájékozódjanak. A beiratkozással kapcsolatos teendőkről és az óvodákról a www.szentes.hu oldalon is kapnak tájékoztatást.

 Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 3. életévét 2024. augusztus 31. napjáig betölti és még nem jár óvodába.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint: 

„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”

Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy az óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban köteles bejelenteni az Oktatási Hivatalnak, amennyiben gyermeke óvodakötelezettségét külföldön teljesíti.

Az óvodai beíratások időpontja: 2024. április 22-23-án (hétfő-kedd) 07.00 és 17.00 óra között történik a lakóhely szerint illetékes vagy választott óvodában. Az óvodai felvételeknél előnyben kell részesíteni a körzetben lakó, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket. 

Beíratáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • a gyermek személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
  • a gyermek TAJ kártyája,
  • a gyermek oltási kiskönyve
  • gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat (amennyiben van ilyen)
  • a gyermek halmozottan hátrányos helyzete esetén az ezt igazoló szülői nyilatkozata
  • a sajátos nevelési igényű gyermekek felvételéhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata.

Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján: a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,

  1. b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,
  2. c)akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága – kivéve a gyermekvédelmi gyámsága – alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról vagy ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanítási óráról, illetve foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt,

szabálysértést követ el.

A felvételi eljárás eredményéről szóló értesítést az óvodavezető 2024. május 23-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek a beiratkozáskor megadott címre, vagy email címre.

A szülő a döntés kézhezvételtől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. Az óvoda vezetője a kérelmet annak beérkezésétől számított 3 napon belül továbbítja a jegyző részére. A benyújtott kérelem tárgyában a jegyző a nemzeti köznevelésről szóló törvény 2011. évi CXC. törvény 37. § (3) bekezdése és a 38. § (1) bekezdése alapján hoz döntést. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

                                                                                        Döbrőssyné dr. Seres Ilona

                                                                                                           jegyző