Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zöldhírlevél 2016/2

 “Holnap városáért díj” Szentesnek

Újabb fenntarthatósági díjban részesült városunk és ezzel jogosulttá vált “A Holnap városáért Díj 2015 védjegyhasználatára Zöld városért kategóriában.

A City Hungary Program része a 2013-ban alapított “Holnap városáért díj” 4 különböző kategóriában értékeli a pályázatokat a fenntartható magyar városokért jegyében:

a.) A Fenntartható Városáért

b.) A Zöld városáért (külön önkormányzatok, külön cégek)

c.) Üzlet a városért

d.) A Művészet, a Kultúra, az Örökség megőrzéséért kategóriában.

Így a fenntartható fejlődés emberléptékűvé válik a magyar városokban, településeken is: a helyi emberek érdekében történik a magasabb életminőség elérése. A Holnap városáért Díj e helyi közösségek, helyi emberek követendő példáira hívja fel a figyelmet arra ösztönözve őket, hogy megvan minden képességük és készségük arra, hogy jobbra, szebbre törekedjenek!

A kitüntető címekre városok és cégek neveztek. A beérkezett 52 pályamű közül 19-en kaptak elismerést.

Szentes a “Zöld városáért” kategóriában pályázott. A kiemelkedőnek tartott szakmai anyag értékelése szerint a geotermia felhasználása egyedülálló városunkban, nem csak országos viszonylatban, hanem európai szinten. A környezetünk védelme és a Kurca-völgye rehabilitációs program is megerősítette, hogy Szentes az elmúlt évi tevékenységével kiérdemelje A Holnap városáért Díj 2015 elismerést a Zöld város kategóriában.

Megújulhatnak a város zöldfelületei

A Képviselő-testület májusi határozata alapján Európai Uniós támogatás felhasználásával újulhatnak meg városunk kiemelt zöldfelületei. A döntés szerint Szentes Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett „Zöld város kialakítása” című, TOP-2.1.2-15 azonosító számú felhívásra.

Az intézkedés elsősorban olyan fejlesztéseket támogat, amelyek javítják a települések általános környezeti állapotát, segítik a település fenntartható fejlődési pályára állítását, a beruházások során olyan technológiák, módszerek kerülnek alkalmazásra, amelyek környezet- és természetvédő módon biztosítják a megépített infrastruktúra és a település működését, elősegítik a fenntartható fejlődést.

A tervezett projekt keretében 4 tevékenység megvalósítását tervezi a város:

 • Széchenyi liget felújítása
 • Eszperantó-híd felújítása
 • Hősök erdejének felújítása
 • Somogyi B. – Új utca sarkán lévő telek közösségi térként való hasznosítása

A projekt környezetvédelmi szempontú jelentőségét növeli, hogy a város kér természeti értékének megújulását is elősegíti.

A 6,5 ha területű Széchenyi-liget helyi védettségű természeti terület, amely az Alföld egyik legrégebbi köztulajdonban lévő parkja. A ligetet, egykori nevén Sétakertet 1869-ben telepítették. A több ütemben kialakított zöldfelületet Szentes Város Községi Választmánya 1860-ban gróf Széchenyi István emlékére Széchenyi ligetnek nevezte el.

A 7,5 ha területű Hősök Erdeje Szentes város egyik legnagyobb, a Kertváros városrész vonatkozásában legfontosabb nagy kiterjedésű zöldfelülete. 1933-ban létesítették Ormos Imre tervei alapján az I. világháború szentesi hősi halottjainak emlékére. A Hősök Erdeje az épített örökség védelmének helyi szabályairól szóló 32/2003 (XII.5.) KT. számú rendeletének értelmében 2006. március 17-től Szentes város épített örökségét képezi, mint kegyeleti emlékpark.

Pályázat belvízvédelmi fejlesztésekre

A Képviselő-testület áprilisi határozata alapján Szentes Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című, TOP-2.1.3-15 azonosító számú felhívásra.

A felhasználható Európai Uniós támogatás célja a települések belterületi csapadékvíz elvezetési, -gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése.

A „Belvízvédelmi intézkedések Szentesen” címmel kidolgozásra került támogatási kérelem az alábbi projektelemekre vonatkozóan igényel támogatást :

 1. Nagyvölgy csatorna rekonstrukciója:
 • Nagyvölgy belvízelvezető csatorna végátemelőjének felújítása, korszerűsítése
 • Nagyvölgyi főcsatorna közbenső átemelőjének kialakítása
 • Nagyvölgy sori csatornaszakasz zárttá tétele
  1. Hékédi városrész csapadék és belvízelvezetése a Veker csatornába
  2. Nagyhegyszéli úti csatorna és mellékcsatorna rekonstrukciója

Szentes és térségében húzódnak az ország legmélyebb fekvésű területei. Ez az adottság a belvizek kialakulásában és levezetésében idéz elő sajátos körülményeket.

A város szinte minden utcájában van csapadék-, belvíz elvezető árok, csatorna. A Kurca-főcsatorna jelenti Szentes egyik vízgyűjtőjét (a város nyugati részén), míg a másikat a Nagyvölgy csatorna (keleti és déli részén). A két vízgyűjtő a Bánomháti temetőnél egyesül, ahol az utóbbi vizét magas Kurcai vízállás esetén csapadékvíz átemelő segítségével juttatják a Kurca-főcsatornába.

A város belterületén lévő csapadékvíz hálózat teljes hossza 177,4 km. Ebből 38,7 km zárt, 19,4 km burkolt és 119,4 km burkolatlan, földmedrű csatorna. Az utóbbiból mintegy 14 km a mirhó, vagyis a telekhátsók közti, önkormányzati tulajdonban lévő, földmedrű szikkasztó- és elvezető mű. A lakossági kapubejáró átereszek száma 5.012 db.

 Hulladékgyűjtési információk

Sárga szelektív hulladékgyűjtő zsákok begyűjtése

A 2009-től folyamatosan bevezetett és bővített házhoz menő sárga zsákos szelektív hulladékgyűjtésbe bevont városrészeken a sárga szelektív gyűjtőzsák elszállításának időpontja néhány eseti kivétellel a hónap utolsó szemétszállítási napjára esik, ezért a sárga zsákot a kuka mellé kell tenni, azt egy külön gyűjtőjármű szállítja el.

Kérjük, hogy a szelektív hulladékkal megtöltött sárga zsákot a megjelölt nap reggel a heti szemétszállításhoz hasonlóan kihelyezni szíveskedjenek.

 Zöldhulladék

A vegyes kommunális hulladék mennyiségének csökkentése, a helyben hasznosítható növényi hulladék elkülönített gyűjtésének érdekében a Szentesi Városellátó Nonprofit Kft. március – december hónapok között heti rendszerességű, lakossági zöldhulladék gyűjtést végez.

A díjmentes zöldhulladék begyűjtés kizárólag a kertekben, udvarokban, konyhában keletkező növényi szerves hulladékokra vonatkozik. A zöldhulladékot az ingatlan előtti közterületre oly módon kell kihelyezni, hogy az a jármű és gyalogosforgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, valamint a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a nagyobb ágak CSAK kb. 1 méteresre darabolva, összekötegelve, összekötve kerülnek el szállításra! A szóródó anyagokat (fűkaszálékot, virágot, falevelet és egyéb apró zöldhulladékot) ép és zárt zsákokban lehet kihelyezni.

A zsákokba tehető:

 • Lomb, avar
 • Konyhai növényi, zöldség hulladék
 • fa- és bokor-nyesedék
 • nyírt fű és gyom.

A begyűjtött zöldhulladék a Szentes-berki Hulladékkezelő Telep komposztáló terén kerül elhelyezésre.

Házi komposztálás

A kertes házak lakói maguk is készíthetnek komposztálót, melyben elhelyezhetik kerti hulladékaik, valamint bizonyos konyhai hulladékaik szerves részét és komposztként hasznosíthatják. A növényi anyagokból a komposzthalmon értékes humusztrágya képződik, amivel fenntarthatjuk kertünk talajának termékenységét, elősegítjük a biológiai körforgást és a növények egészséges növekedését is.

Építési – bontási hulladék

A Szentesi Városellátó Nonprofit Kft. a Szentesen keletkező, hasznosítható építési-bontási hulladékok helyben történő kezelése érdekében 2011. évben a Szentes-berki Hulladékkezelő

Telep területén gyűjtő – kezelő helyet alakított ki.

Az építési-bontási hulladékkezelő telepen a lakosság saját illetve hulladékszállítási engedéllyel rendelkező gazdálkodó üzletszerű tevékenysége során keletkezett és beszállított építési-bontási hulladékok kerülnek frakciónkénti (kevert építési – bontási hulladék, beton, tégla-cserép, kerámia, aszfalt, kitermelt föld) elhelyezésre, átmeneti tárolásra, kezelésre (aprítás/rostálás).

Hulladék beszállítható a lakosság esetében saját szállítóeszközzel vagy hulladékszállítási engedéllyel rendelkező vállalkozó által.

Gazdálkodó szervezet kizárólag hulladékszállítási engedéllyel rendelkező vállalkozó által szállíthat be hulladékot.

A talajterhelési díjról

A települési önkormányzat a talajterhelési díjból származó bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel. Ilyen a csatornázás, a szennyvíztisztítás, a vízbázis-védelem, a tartós környezetkárosodások kármentesítése, a potenciális és a tényleges szennyező-források szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelme.

Minden olyan szennyvízkibocsátó (háztartás) aki az ingatlana előtt műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá köteles talajterhelési díjat fizetni. Az közcsatorna üzembe helyezésétől számított 90. napig nem kell talajterhelési díjat fizetni.

A talajterhelési díj egységdíjának mértéke 2016-ban 1200 Ft/m3. A díj számításának alapja a szolgáltatott víz mennyisége, csökkentve az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel és a locsolási célú felhasználásra figyelembe vehető 10 %-os kedvezménnyel.

Szentes város a „felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról” szóló 27/2004.(XII.25) KvVM rendelet melléklete alapján „Érzékeny” besorolású, így 1,5-es szorzót kell alkalmazni.

 A fizetendő talajterhelési díj kiszámítása:

A díj számítás alapja (m3) * a köbméterenkénti díj * az érzékenységi szorzó = talajterhelési díj összege

A talajterhelési díj alapja a fentieken felül csökkenthető, azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.