Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zöldhírlevél 2016/1

 Új helyi rendelet a környezetvédelem helyi szabályairól

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. januári ülésén tárgyalta meg és fogadta el a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 1/2016. (II.15.) rendeletét.

A rendelet célja Szentes város közigazgatási területére vonatkozó azon szabályok megállapítása, amelyek meghatározzák az önkormányzatnak és szerveinek, valamint a város közigazgatási területén állandóan, vagy ideiglenesen tartózkodó természetes személyeknek, székhellyel vagy telephellyel, valamint fióktelephellyel rendelkező jogi személyeknek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezeteknek a jogait és kötelezettségeit.

A rendeletben szabályozott. környezetvédelem körébe tartozó feladatok a:

  • természetvédelem,
  • föld, víz, levegő védelem,
  • zaj- és rezgésvédelem,
  • -parkosított és fásított területek védelme és a
  • -köztisztasággal összefüggő tevékenységek.

A helyi jogszabály megtekinthető a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodájában, illetve elérhető a város honlapján a helyi rendeletek között az alábbi linken https://www.szentes.hu/?page_id=497

Felülvizsgálták a város környezeti indikátorait

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 47/2015. (II. 25.) határozatával hagyta jóvá Szentes Város LOCAL AGENDA 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programját, egyidejűleg határozott a programban meghatározott indikátorok felülvizsgálatának rendszeres elvégzéséről.

Az alábbiakban a felülvizsgálat eredményeiből a környezeti indikátorokra vonatkozó eredményeket mutatjuk be:

Indikátorok 2014 2015
Állandó lakónépesség száma (fő) /12.31./ 28.480 28.475
Belföldi vándorlási különbözet (fő) n.a. n.a.
Élve születések száma (fő) 223 208
Halálozások száma (fő) 358 387
Háziorvos és házi gyermekorvosok száma (fő) 19 19
A háziorvosi ellátásban a megjelentek és a meglátogatottak száma összesen (eset) 161.122 162.240
A házi gyermekorvosi ellátásban a rendelésen megjelentek a meglátogatottak száma (eset) 53.220 54.700
Gyógyszertárak száma (db) 9 9
Nyilvántartott álláskeresők száma összesen (fő) /12.31/ 883 701
Rendszeres szociális segélyben részesülők száma (fő) 90 megszűnt
Óvodás gyermekek száma (fő) /10.01/ 890 938
Óvodai főállású pedagógusok száma (fő) /10.01/ 90 87
Általános iskolai tanulók száma (fő) /10.01/ 2045 2020
Általános iskolai főállású pedagógusok száma (fő) /10.01/ 205 205
Településőrök száma (fő) 0 0
Bűncselekmények száma (db) 744 888
A települési könyvtárak beiratkozott olvasóinak száma (fő) 4.862 3.658
A települési könyvtárak könyvtári egységei (db) 2 2
Kulturális rendezvények száma (db) 900 850
Kulturális rendezvényeken részt vevők száma (fő) /becsült adat!/ 100.000 100.000

A települési szilárdhulladék és a szelektív hulladék mennyiségében nagyon kismértékben emelkedés realizálódott. A képződött zöld hulladék mennyiségében némi csökkenés érzékelhető. A rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások száma emelkedett, valószínűleg ebből adódik a települési szilárd hulladék mennyiségének növekedése.

A CO2 koncentráció mértékéről a 2015. évre vonatkozóan csak év közben szerzünk tudomást, mivel az adatok később kerülnek fel az Környezetvédelmi Információs Rendszerbe. Helyi légszennyezettség mérőhellyel városunk nem rendelkezik.

A város közmű ellátottságának egyik meghatározó eleme az ivóvíz hálózat kiépítettsége. Az ivóvízvezeték hálózat hossza nem változott a két év alatt, azonban a szolgáltatott víz mennyiségében némi emelkedés mutatkozik. A közüzemi ivóvíz hálózatba bekapcsolt lakások száma csökkenő tendenciát mutat.

A kiépített szennyvízcsatorna hálózat hossza nem változott és a közcsatornára bekapcsolt lakások száma is állandósulni látszik. Azonban a szolgáltatott ivóvíz mennyiségének emelkedése mellett az összes elvezetett szennyvíz mennyisége csökkenést mutat.

A közművel való ellátottsági mutatók közül a gázcső hálózat hossza tekintetében jelentősebb változás nem történt. Azonban nagyobb arányú csökkenés tapasztalható összességében szolgáltatott vezetékes gáz mennyiségében. Ez köszönhető az összes gázfogyasztó számának negatív irányú változásának. A változás oka között szerepel, hogy egyre nagyobb arányú az alternatív energia hasznosítása.

A villamos energia – fogyasztók számának növekedéséből adódóan a szolgáltatott villamos energia mennyiségében is pozitív változás látható.

Az infrastruktúra elemei közül vizsgálatra került a városi közúthálózat. A belterületi közutak tulajdonjoga megoszlik az állam és az önkormányzat között. Ebből nagyobb arányt az önkormányzati utak képeznek. Összes belterületi közút hosszában és azon belül a burkolt útfelületek hosszában változás nem mutatkozott.

A levegő minőségét az alkalmazott gyártási technológián, a közlekedési szokásainkon, az energia felhasználáson túlmenően az erdőterület nagysága is nagymértékben befolyásolja. Ezen a téren előrelépés nem történt, az erdősültségi százalék továbbra is alacsony szinten maradt.

Új játszóterek építésére az utóbbi két évben nem került sor, de a Képviselő-testület szakbizottsága többször is foglalkozott a témával.

 Továbbra is biztosított a szippantásos szolgáltatás

Szentes város teljes bel- és külterületén azokra az ingatlanokra, amelyeken a háztartási szennyvíz nem szennyvíz közművel, hanem közműpótló (szennyvíz szikkasztó illetve tároló valamint űrgödrös árnyékszék) műtárgyakkal kerül összegyűjtésre és ezekből kell az összegyűlt anyagot begyűjteni, elszállítani elhelyezés, ártalmatlanítás céljából az arra kijelölt helyre.

 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. januári ülésén tárgyalta meg a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítása tárgyú előterjesztést. A Képviselő-testület tevékenységre vonatkozóan Fekete Károly vállalkozóval megkötött, 2016. február 15-én lejáró közszolgáltatási szerződés érvényességét 2024. február 15-ig meghosszabbította.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelete szerint az összegyűjtött háztartási szennyvizet a Szolgáltatónak a Szentesi Szennyvíztisztító Telep kijelölt leürítő helyre kell szállítania és az ártalmatlanítás díját neki kell megfizetnie.

A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanok tulajdonosai díjat kötelesek fizetni, amely közszolgáltatási díj legmagasabb értékei a rendelet szerint:

 A közszolgáltatási díj legmagasabb értéke emésztőgödörből való begyűjtés esetén: bruttó 3.333,-Ft/m3

A közszolgáltatási díj legmagasabb értéke űrgödrös árnyékszékből való begyűjtés esetén: bruttó 8.889,-Ft/db.

Összefoglaló a tavalyi hulladék kezelésről

A Szentes Városellátó Nkft. 2015. évben folyamatosan ellátta a települési szilárdhulladék  közszolgáltatáshoz kapcsolódóan vállalt feladatait.

Az év folyamán a felgyői hulladékkezelő telepen elhelyezett kommunális hulladék mennyisége a korábbi évhez képest kismértékű emelkedést mutat (61,8 t). A változás volumene nem jelentős (0,93%), azonban az évről évre emelkedő mértékű lerakási járulék következtében érzékelhetően emeli a tevékenység költségeit.

2015-ben állandósult a kétműszakos hulladékgyűjtési rend. Így a kommunális hulladék begyűjtése tekintetében elmaradás nem történt. Nem mondható el ugyanez már a napi rendszerességű zöldhulladék begyűjtésről, amely esetében a szállítási kapacitás hiány gyakran eredményezett több napos csúszást, valamint a szelektív gyűjtésben is előfordultak torlódások. A szelektív hulladékgyűjtő szigetek takarítását heti 2-3 alkalommal végezte el az Nkft.

A komposztáló telep a beszámolási időszakban 2397 tonna zöldhulladékot fogadott, zömében a városi zöldhulladék gyűjtésből és lakossági beszállításból, 304 tonna kész komposzt került kiszállításra, részben saját felhasználásra (61 t), részben értékesítés céljából (243 t).

Az építés-bontási hulladékhasznosító tér az év folyamán 2461 tonna hulladékot fogadott, valamint 1652 tonna kezelt bontási hulladék került értékesítésre (757 t), vagy saját felhasználásra (895 t).

A DAREH Társulás keretei között elkészült a 3 db helyi, bezárt lerakót érintő rekultivációs kivitelezés. Az átvételt követő utómunkák és a garanciális kötelezettségek teljesítése még folyamatban van.

A rekultiváció eredményeként átadásra kerülő 3 db immár rendezett terület fenntartási feladata, így annak költsége a tulajdonos Önkormányzatot terheli.

Jelentősebb változást hozhat a 2016. április 01. napján bevezetett állami és a 2016. július 01. napjától beindítandó regionális hulladékkezelő rendszer, amelyek pontos működési részletei egyelőre nem ismertek.