Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Szülői ház elhagyása

Az eljárás jogi alapja*: Csjt. 77. § (2) bek., Gyár. 9. § g) pont, Gyer. 21. §

Hatáskör: Városi Gyámhivatal

Illetékesség: Lásd: Gyár. 21. § és 22. § (9) bek.és 125.§ (11) bek: Ha a gyermek a gyámhivatal engedélyével a szülői házat elhagyta, ezt követően a gyámhivatal illetékességét a gyermek lakóhelye határozza meg. 

Eljárás megindítására jogosult:

 • 16. életévét betöltött gyermek (szülője beleegyezése nélkül is!)
 • Szülői felügyeletet gyakorló szülő
 • Gyermeket gondozó személy

Eljárás menete:

 • 1. Kérelem (írásban vagy jegyzőkönyvbe mondva)
 • 2. Meghallgatása a szülőnek – ha nem ő indította az eljárást -, a gyermeknek és annak a személynek, akihez a gyermek költözik
 • 3. Környezettanulmány készítése ott, ahová a gyermek költözik
 • 4. Vizsgálat: a megjelölt helyen a gyermek – gondozása, nevelése, lakhatása törvényes képviselete miképpen biztosítható
 • 5. Határozathozatal

Ha a kérelmet a városi gyámhivatal elutasítja, de a gyermek már nem lakik otthon, az elutasító határozatban kötelezi a gyermeket, hogy költözzön haza.

Ha a szülői ház elhagyását a városi gyámhivatal engedélyezi, a határozatban meg kell állapítani, hogy a szülőnek a gondozás, nevelés kivételével a szülői felügyeleti joga és a tartási kötelezettsége továbbra is fennáll.

Ha a körülmények megváltoznak, a gyámhivatal az engedélyt visszavonhatja.


* Az eljárás jogi alapjánál használt rövidítések:

 • Csjt. = A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. tv.
 • Ptk. = A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. tv.
 • Gyvt. = A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.
 • Ket. = A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.
 • Gyer. = A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
 • Gyár. = A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet