Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Házasságkötés engedélyezése

Az eljárás jogi alapja*: Csjt. 10. § (2)-(5) bek., Gyár. 9. § h) pont, Gyer. 34-36. §

Hatáskör: Városi Gyámhivatal (Anyakönyvvezetőnél is előterjeszthető a kérelem, de ekkor is a gyámhivatal dönt)

Illetékesség: Bármelyik házasulandó fél lakóhelye szerinti városi gyámhivatal Gyár. 22. § (8) bek.

Eljárás megindítására jogosult: 16. évét betöltött gyermek (csak személyesen, szabad akaratából, befolyástól mentesen!)

A kérelemhez csatolni kell:

 • a háziorvos arra vonatkozó igazolását, hogy a kiskorú a házasságkötéshez szükséges testi és értelmi fejlettséggel rendelkezik
 • a házasuló felek jövedelemigazolását, amelyből megállapítható, hogy úgy a kiskorú, valamint annak 18. éves kora előtt születendő gyermeke megélhetése, lakhatása biztosítva van
 • a családvédelmi szolgálat tanácsadásán való részvételt tanúsító igazolás

Eljárás menete:

 • Mindkét házasulandó meghallgatása
 • A kiskorú házasulandó törvényes képviselőjének meghallgatása
 • Környezettanulmány
 • Határozathozatal
 • A meghallgatásnak azokra a körülményekre is ki kell terjednie, amelyek az engedély megadását indokolják és arra, hogy nem áll-e fenn házasságkötési akadály.
 • Az, hogy a kiskorú várandós, önmagában nem ok az engedély megadására.

Engedély érvényessége: A határozat jogerőre emelkedésétől számított 6 hónap.


* Az eljárás jogi alapjánál használt rövidítések:

 • Csjt. = A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. tv.
 • Ptk. = A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. tv.
 • Gyvt. = A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.
 • Ket. = A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.
 • Gyer. = A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
 • Gyár. = A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet