Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Örökbefogadás engedélyezésével kapcsolatos eljárás

Az eljárás jogi alapja*: Csjt. 47-48. § és 49-50. §, Gyár. 7. § d) pont, Gyer. 40-47. §

Hatáskör: Városi Gyámhivatal

Illetékesség: Lásd: Gyár. 21. § 23. § (3): Ha a gyermeket átmeneti nevelésbe vették, a gyámhivatal illetékessége mindaddig fennáll, ameddig a gyermek lakóhelye nem változik meg. Ha a gyermek lakóhelye megváltozik, a gyámhivatal illetékességét a gyermek lakóhelye határozza meg.

Eljárás megindítására jogosult: Az örökbe fogadni szándékozó személy és a gyermek, illetve törvényes képviselője egyetértő, kölcsönös kérelmére indul

Örökbefogadás fajtái:

 • Titkos,
 • Nyílt.

Fogalommeghatározás:

“Titkos örökbefogadás”:

 • ha a szülő az örökbefogadáshoz úgy adja meg nyilatkozatát, hogy az örökbe fogadó személyét és személyi adatait nem ismeri,
 • ha az átmeneti nevelésbe vett, örökbe fogadhatónak nyilvánított gyermeket fogadják örökbe,
 • ha a tartós nevelésbe vett gyermeket fogadják örökbe.

A  szülő hozzájáruló nyilatkozata az örökbefogadáshoz:

 • nyílt örökbefogadásnál: nyilatkozatát nem vonhatja vissza; erre őt figyelmeztetni kell,
 • titkos örökbefogadásnál: a gyermek hathetes koráig nyilatkozatát visszavonhatja.

 – Nem kell a szülő hozzájáruló nyilatkozata, ha

 • a szülő szülői felügyeleti jogát jogerős bírói ítélet megszüntette,
 • a városi gyámhivatal az átmeneti nevelésbe vett gyermeket örökbe fogadhatónak nyilvánította,
 • a szülő cselekvőképtelen, vagy ismeretlen helyen tartózkodik.

A városi gyámhivatal jóváhagyása kell a szülő örökbefogadásra vonatkozó nyilatkozatához

Ha a gyermek 6 éves elmúlt vagy egészségileg károsodott, a hozzájáruló nyilatkozat jóváhagyását a városi gyámhivatal a nyilatkozat megtételétől számított 60 napon belül megtagadhatja. Ha ez idő alatt nem teszi meg, jóváhagyottnak kell tekinteni.

A nyilatkozat jóváhagyását megtagadhatja, ha a gyermek örökbefogadására valószínűleg nem fog sor kerülni életkora vagy egészségi állapota miatt. Az egészségkárosodást szakorvosi vélemény állapítja meg.

“Nyílt örökbefogadás”:

 • ha a vér szerinti szülők és az örökbe fogadni szándékozók együttesen teszik meg nyilatkozatukat

Elintézési határidő: A kérelem előterjesztésétől számított 60 nap

Eljárás menete: A gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermek részére az eljárásban való képviseletre eseti gondnokot kell rendelni! (Kivéve, ha hivatásos gyámja van.)

1. A gondozásba történő kihelyezés érdekében a kérelem benyújtásakor csatolni kell

 „A”

– az örökbe fogadni szándékozó(k) alkalmasságát tanúsító jogerős városi gyámhivatali határozatot (kivéve, ha az örökbe fogadni szándékozó rokon, a szülő házastársa, ill. a gyermeket a szülő hozzájárulásával legalább 1 éve folyamatosan a saját háztartásában neveli)

„B”

 • szülő házastársa, rokon általi örökbefogadás esetén:
 • rokoni kapcsolat fennállására vonatkozó nyilatkozatát,
 • az örökbefogadás előtti tanácsadáson való részvételt igazoló iratot,
 • az alkalmasságot alátámasztó pszichológiai véleményt,
 • a háziorvos igazolást az örökbefogadásra való egészségügyii alkalmasságról.

Városi gyámhivatal eljárása:

 • örökbe fogadni szándékozónál környezettanulmányt készít,
 • beszerzi a gyermekkel kapcsolatos orvosi igazolásokat, szakvéleményeket,
 • beszerzi az örökbefogadást közvetítő nem állami szerv közvetítői tevékenységére való jogosultságát igazoló iratot.

A gondozásra történő kihelyezésről a kérelem (és iratok) benyújtását követő 15 napon belül kell dönteni!

Az örökbefogadás engedélyezése előtt a kérelmező köteles becsatolni:

 • születési és házassági anyakönyvi kivonatát,
 • jövedelmi viszonyairól szóló igazolást,
 • szülő házastársa általi örökbefogadás esetén az örökbefogadás előtti tanácsadáson való részvételt igazoló iratot, alkalmasságot alátámasztó pszichológiai véleményt, háziorvosi igazolást az örökbefogadásra való egészségügyi alkalmasságról.

2. Az örökbefogadás engedélyezése előtt a városi gyámhivatal beszerzi:

 • gyermek 3 hónapnál nem régebbi születési anyakönyvi másolatát,
 • ha a szülő(k) nem él(nek): halotti anyakönyvi másolatát,
 • jogerős bírói ítéletet a szülői felügyelet megszüntetéséről, ill. cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezéséről,
 • ha nem a vér szerinti szülő az örökbe fogadandó gyermek törvényes képviselője – városi gyámhivatali határozatot a gyám vagy eseti gondnok kirendeléséről,
 • ha a vér szerinti szülő cselekvőképességet érintő gondnokság alatt áll – gondnokkirendelő jogerős határozatot.

Az örökbefogadás engedélyezése előtt a városi gyámhivatal vizsgálja az örökbe fogadó és az örökbe fogadandó gyermek életkora között fennálló különbséget.

3. Meghallgatás:

 • örökbe fogadni szándékozót,
 • a 14. évét betöltött és a 14 év alatti ítélőképessége birtokában lévő örökbe fogadandó gyermeket,
 • gyermek szülőjét, HA
  • szülői felügyeleti jogát a bíróság jogerősen nem szüntette meg,
  • gyermeket a városi gyámhivatal nem nyilvánította jogerősen örökbe fogadhatónak,
  • szülő nem tett olyan jognyilatkozatot, mely szerint az örökbe fogadó személyét és személyi adatait nem kívánja ismerni,
 • a törvényes képviselőt, (ha nem a szülő az), illetve az örökbefogadási eljárásban a gyermeket képviselő eseti gondnokot,
 • az örökbe fogadni szándékozó házastársát, ha a házastárs nem kívánja vele együtt örökbe fogadni a gyermeket.

A hivatásos gyám és gyermekotthon vezetője, a nevelőszülő, a szakszolgálat eseti gondnoka nyilatkozatát írásban is előterjesztheti, meghallgatása nem kötelező.

Ha az örökbefogadás nem “titkos”, az örökbe fogadót, az örökbe fogadandó korlátozottan cselekvőképes gyermeket és a vér szerinti szülőt EGYÜTT kell tárgyalás keretében meghallgatni.

4. Meghallgatásról jegyzőkönyv készítése: Kötelező tartalmi elemeit a Gyer. 43. §-a tartalmazza.

Csak a gondozási idő eltelte után lehet az örökbefogadást engedélyezni. Ha az örökbe fogadni szándékozó rokon, a szülő házastársa, ill. a gyermeket a szülő hozzájárulásával legalább 1 éve folyamatosan a saját háztartásában neveli, a gondozásba történő kihelyezésről nem kell dönteni, mert ez már korábban megtörtént. Ezt azonban a városi gyámhivatal jegyzőkönyvben rögzíti.

5. Gondozási idő leteltét követően a gyermeknek a családba történő beilleszkedéséről információt kell kérni

 • a Gyermekvédelmi Szakszolgálattól, ha a gyermek átmeneti vagy tartós nevelésből,
 • a Gyermekjóléti Szolgálattól, ha a gyermek családból kerül örökbefogadásra.

Ha az eljárás során olyan tény adat, merül fel, mely kétségessé teszi az örökbe fogadni szándékozó alkalmasságát, felülvizsgálatot kell végezni.

6. Gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermek személyiségére vonatkozó igazolás, szakvélemény beszerzése a Szakszolgálat útján.

7. Beszerzett iratok ismertetése az örökbe fogadni szándékozóval.

8. Határozathozatal az örökbefogadás engedélyezéséről.


* Az eljárás jogi alapjánál használt rövidítések:

 • Csjt. = A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. tv.
 • Ptk. = A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. tv.
 • Gyvt. = A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.
 • Ket. = A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.
 • Gyer. = A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
 • Gyár. = A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet