Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Örökbefogadás előtti eljárás

(Örökbefogadó alkalmasságának megállapítása)

Az eljárás jogi alapja*: Csjt. 47. §, Gyár. 7. § a) pont, Gyer. 38-39. §,  235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet ( A gyámhatóságok által kezelt személyes adatokról)

Hatáskör:

 • Városi Gyámhivatal
 • Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (előkészítő)

Illetékesség: Lásd: Gyár. 23. § (8) bek.

Illetékesség: Örökbe fogadni szándékozó/k/ lakóhelye

Kérelem előterjesztésére jogosult: Az örökbe fogadni szándékozó/k/

Kérelem beadásának helye:

Gyermekvédelmi Szakszolgálat (ha a házaspárnak különböző a lakóhelye, egymás kölcsönös tájékoztatása mellett bármelyik fél lakóhelye szerint illetékes a Szakszolgálat)

A Gyermekvédelmi Szakszolgálat a kérelem előterjesztésével egyidejűleg vagy 15 napon belül tájékoztatást ad az örökbe fogadni szándékozó felé:

 • az örökbefogadás feltételeiről,
 • a lefolytatandó alkalmassági vizsgálat, tanácsadás és a felkészítő tanfolyam helyéről és időpontjáról,
 • környezettanulmány készítésének szükségességéről,
 • ezek elmaradásának következményeiről.

A kérelem beadásától számított 60 napon belül a Szakszolgálat:

 • elvégzi az alkalmassági vizsgálatot,
 • a vizsgálat eredményét, a tanácsadás és a felkészítő tanfolyam elvégzését igazoló iratot és javaslatát – az ügyfél kérelmére – írásban megküldi az illetékes városi gyámhivatalnak.

A Gyermekvédelmi Szakszolgálat belső feladatait LÁSD: 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 145-148. §

A városi gyámhivatal feladata: (ha a házaspár lakóhelye különböző gyámhivatalok illetékességi területén van, a választásuk szerinti gyámhivatal jár el)

Az alkalmasság kérdésében határozattal való döntés.

A döntés alapja:

 • háziorvosi igazolás,
 • a Gyermekvédelmi Szakszolgálat által megküldött iratok,
 • környezettanulmány,
 • az örökbe fogadni szándékozó személy meghallgatása,
 • szükség szerint egyéb bizonyítékok.
 • határozat jogerőre emelése,
 • Alkalmasság esetén a jogerős határozat megküldése a Gyermekvédelmi Szakszolgálat részére.
 • A városi gyámhivatal határozata a jogerőre emelkedéstől számított két évig érvényes, -kivéve, ha az érvényességi időn belül örökbefogadási eljárás jogerősen befejeződött-, amely kérelemre, a Gyermekvédelmi Szakszolgálat javaslatára további egy évvel meghosszabbítható, amennyiben a körülmények nem változtak.
 • Amennyiben az örökbefogadásra a határozat jogerőre emelkedésétől számított két éven belül, vagy ha azt további egy évvel meghosszabbították, ez idő alatt nem kerül sor, az örökbefogadás előtti eljárást a tanácsadás és a felkészítő tanfolyamon való részvételt kivéve – kérelemre – meg kell ismételni.
 • Az örökbefogadni szándékozó köteles tájékoztatni a nyilvántartást vezető szakszolgálatot, ha körülményeiben változás következik be (pl. lakóhelyet változtat, más ingatlanba költözik, stb.). Erre a határozatban őt figyelmeztetni kell.

AZ ALKALMASSÁG FELÜLVIZSGÁLATA Gyer. 39/A §.

Oka: Az örökbefogadni szándékozó körülményeiben (lakóhely, családi állapot, személyi és életkörülmények) jelentős változás következett be.

A Szakszolgálat az előkészítés során:

 • ismételt alkalmassági vizsgálaton történő megjelenésre hívja föl az örökbe fogadni szándékozó személyt,
 • beszerzi a korábbi lakóhely szerinti Szakszolgálatnál kezelt iratokat és környezettanulmányt készít, ha lakóhely változás történt.

A városi gyámhivatal a felülvizsgálat eredményeként határoz. Ha alkalmatlanságot állapít meg, a Szakszolgálat és az országos nyilvántartás törli a nyilvántartásból az örökbe fogadni szándékozó személyt.

Az alkalmasságot az örökbefogadás engedélyezése iránti eljárás során kell megállapítani, HA az örökbefogadni szándékozó:

 • rokon,
 • szülő házastársa,
 • a gyermeket a szülő hozzájárulásával legalább egy éve folyamatosan a saját háztartásában nevelő személy,
 • külföldi állampolgárságú személy.

Alkalmatlanság esetén új eljárás a határozat jogerőre emelkedésétől számított egy éven belül nem indítható.

Örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba vétele:

Gyermekvédelmi Szakszolgálat

 • a városi gyámhivatal jogerős határozata alapján saját nyilvántartásába felveszi
 • az örökbefogadni szándékozó hozzájáruló nyilatkozata alapján továbbítja az adatokat az örökbe fogadni szándékozó személyek országos nyilvántartásba.

Örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásból való törlése:

A városi gyámhivatal határozatában meghatározott érvényességi idő leteltével a Gyermekvédelmi Szakszolgálat

 • saját nyilvántartásából törli az örökbefogadni szándékozó adatait

ÉS ERRŐL

 • értesíti az országos nyilvántartást vezető szervet,
 • a törlésről tájékoztatja az örökbefogadni szándékozó személyt.

* Az eljárás jogi alapjánál használt rövidítések:

 

 • Csjt. = A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. tv.
 • Ptk. = A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. tv.
 • Gyvt. = A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.
 • Ket. = A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.
 • Gyer. = A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
 • Gyár. = A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet