Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Külföldi állampolgárságú gyermek örökbefogadására vonatkozó rendelkezések

Az eljárás jogi alapja*: Gyer. 52. §, 8001/2001. (IK. 4.) IM tájékoztató

Hatáskör: Városi Gyámhivatal

Illetékesség: Örökbe fogadni szándékozó lakóhelye

Városi gyámhivatal feladata:

A gyermek személyes jogának figyelembevételével

  • az örökbefogadás feltételeinek vizsgálata,
  • a gyermek állampolgársága szerinti ország illetékes hatósága jóváhagyásának beszerzése,
  • a Gyermekvédelmi Szakszolgálat felkérése a gondozásba történő kihelyezés figyelemmel kísérésére, javaslattételre a továbbiakban az eljárás ugyanaz, mint a magyar állampolgárságú gyermekeknél,
  • határozathozatal. Tartalmi elemeit lásd: Gyer. 46. § a)-i) pontja.

A határozat rendelkező része a Gyer. 46. § a)-i) pontjaiban foglaltakon kívül tartalmazza az örökbefogadó és az örökbefogadandó gyermek állampolgárságát, illetve a hazai anyakönyvezést végző hatóság megkeresését a gyermek születésének hazai anyakönyvezése céljából.

Az eljárás során a két ország közötti nemzetközi szerződést, jogsegélyszerződést, ha ezek nincsenek, a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. tvr. 43-44. §-ait kell alkalmazni. Az örökbefogadást akkor lehet engedélyezni – ill. örökbefogadáshoz hozzájárulni -, ha az a külföldi állam joga szerint megengedett.

A külföldön kiállított közokiratnak, magánokiratnak akkor van bizonyító ereje, ha az illetékes magyar külképviseleti hatóság állította ki, hitelesítette vagy felülhitelesítette, ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik.


* Az eljárás jogi alapjánál használt rövidítések:

  • Csjt. = A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. tv.
  • Ptk. = A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. tv.
  • Gyvt. = A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.
  • Ket. = A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.
  • Gyer. = A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
  • Gyár. = A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet