Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hatósági intézkedésre irányuló kezdeményezés

Az eljárás jogi alapja*: Gyvt. 11. § és 67. §,  Gyer. 82. § és 83. §

Illetékesség: Lásd: Gyár. 21. §

Kezdeményezésre jogosultak:

 • Gyermekjóléti Szolgálat
 • természetes és jogi személyek, akik a gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkoznak,
 • állampolgári jogok országgyűlési biztosa,
 • szabálysértési hatóság,
 • rendőrség,
 • ügyészség,
 • bíróság,
 • bárki (szomszéd is),
 • városi gyámhivatal, ha az átmeneti- vagy a tartós nevelésbe vétel megszüntetésével egyidejűleg javaslatot tesz a jegyzőnek a védelembe vételre.
 • Pártfogói felügyelet alatt álló gyermek esetén a hivatásos pártfogó

A gyámhivatal a beérkezett jelzés alapján dönt a gyermekvédelmi intézkedés alkalmazásáról, vagy az eljárás megszüntetéséről és erről a kezdeményezőt is értesíti.


* Az eljárás jogi alapjánál használt rövidítések:

 • Csjt. = A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. tv.
 • Ptk. = A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. tv.
 • Gyvt. = A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.
 • Ket. = A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.
 • Gyer. = A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
 • Gyár. = A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet