Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Gyermek gondozási helyének meghatározása, egyéni terv

Az eljárás jogi alapja*: Gyvt. 82-83. §, Gyer. 103-108. §

Hatáskör:

 • Városi gyámhivatal
 • Gyermekvédelmi Szakszolgálat
 • Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság

Illetékesség: Lásd: Gyár. 23. § (3) bek.

Előfordulás esetei:

 • Ideiglenes elhelyezésnél.
 • Átmeneti nevelésbe vételnél.
 • Tartós nevelésbe vételnél.

Eljárás menete:

 • A gyermek és szülője jogosult véleményt nyilvánítani.
 • Javaslatkérés a gyermekjóléti szolgálattól (ha nem volt jelen a helyezési értekezleten).
 • Javaslatkérés a gyermekvédelmi szakszolgálattól, mely javaslat a gyermekvédelmi Szakértői Bizottság szakvéleményén alapul.

A döntésnél figyelembe kell venni:

 • gyermek életkorát, egészségi állapotát, neveltégi szintjét,
 • a testvérek együttes elhelyezését,
 • a nevelés folyamatosságát,
 • a gyermek vallási, lelkiismereti meggyőződését,
 • gyermek korábbi lakóhelyének és iskolájának távolságát.

Egyéni elhelyezési terv készítése:

a gyermek véleményének figyelembevételével

Készítője: Gyermekvédelmi Szakszolgálat

Ideje: – átmeneti- vagy tartós nevelésbe vétel előtt, a gyermekvédelmi szakértői bizottság szakvéleményére alapozott elhelyezési javaslatot szerez be a gondozási helyre vonatkozó javaslattal együtt.

Évenkénti felülvizsgálatnál városi gyámhivatal dönt az eredeti terv fenntartásáról, vagy a módosított terv elfogadásáról.

Gondozási hely megváltoztatása

Gyer. 105/A. §.

városi gyámhivatal jogosult rá a Gyermekvédelmi Szakszolgálat javaslata alapján.

Eljárás indul

 • hivatalból,
 • kérelemre.

Ideje:

 • évenként
 • három éven aluli gyermek esetén félévenként.

Kezdeményezheti:

 • gyermekjogi képviselő,
 • szakszolgálat.

Esetei:

 • Gyermek nevelését az addigi környezetben már nem vagy nem megfelelően lehet biztosítani, mert már lényegesen megváltoztak azok a körülmények, amelyen az elhelyezési döntés alapult.
 • Más okból áll érdekében a gyermeknek a gondozási hely megváltoztatása.

Ha az eljárás lefolytatásából adódó késedelem sérti a gyermek érdekeit, soron kívül dönt a városi gyámhivatal a gyermek más nevelőszülőnél, gyermekotthonban történő ideiglenes hatályú elhelyezéséről.

A megváltoztatásról tájékoztatni kell:

 • azt a szülőt, akinek szülői felügyeleti joga szünetel,
 • gyermeknek otthont nyújtó intézményt vagy személyt.

* Az eljárás jogi alapjánál használt rövidítések:

 • Csjt. = A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. tv.
 • Ptk. = A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. tv.
 • Gyvt. = A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.
 • Ket. = A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.
 • Gyer. = A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
 • Gyár. = A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet