Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Gondozási díj

Az eljárás jogi alapja*:

 • Btk. 196. § (1) bek. (tartási kötelezettség elmulasztása)
 • Csjt. 69/A. és 69/C. §,  Gyvt. 152-154. §,  Gyer. 115-120. §

Hatáskör:

 • Városi Gyámhivatal (a gondozási díj megállapítása)
 • Jegyző (a gondozási díj nyilvántartása és végrehajtása)

Illetékesség: Lásd: Gyár. 4. § j.) pont

Előfordulás esetei:

 • – Átmeneti nevelésbe vételkor.
 • – Tartós nevelésbe vételkor.

Kivéve, ha

 • 1. A szülő rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik.
 • 2. Nevelésbe vételre azért került sor, mert a szülő a gyermek ismeretlen személy általi örökbefogadásához hozzájárult.
 • 3. A gyermekotthonban a szülő gyermekéről személyesen gondoskodik.

Fizetésre kötelezett:

 • – Szülő (saját szükséges tartásának rovására is).
 • – A szülőket külön-külön kell kötelezni!
 • – Egyeneságbeli más rokon (ha a szülő nem képes).
 • – A gyermek akkor sem kötelezhető, ha keresete, ösztöndíja, árvaellátása, illetve vagyona van.

Díjfizetési kötelezettség kezdő időpontja:

 • – Átmeneti- vagy tartós nevelésbe vétel kezdő időpontja.

De, ha

 • – a gondozás korábban kezdődött, akkor az az időpont.
 • – Ez utóbbi esetben max. 6 hónapra visszamenőlegesen lehet megállapítani.
 • – Díjfizetési kötelezettség tart:
 • – az átmeneti- vagy tartós nevelésbe vétel fennállásáig.

Ha a gyermek a 18. évét már betöltötte, de tanulmányait folytatja és gondozása utógondozói     ellátás útján biztosított, a gondozási díjfizetési kötelezettség fennmarad!

Díjfizetés mértéke: Gyermekenként és szülőnként!

Díjfizetés összege: Általában a tartásra kötelezett szülő átlagos jövedelmének 15-25%-a.

Megállapításkor figyelembe kell venni:

 • – Fizetésre kötelezett szociális körülményeit (átlagos havi jövedelem 15%-ánál is alacsonyabb lehet).
 • – Mindkét szülő jövedelmi és vagyoni viszonyait (ha nem állapítható meg rendszeres jövedelem, az öregségi nyugdíj legkisebb összegét kell vélelmezni jövedelemként).
 • – Szülők háztartásában eltartott gyermekeket.
 • – Egy kötelezettel szemben érvényesíthető több tartási igény esetén jövedelme 50%-át nem haladhatja meg a kötelezés.
 • – Ha több gyermekről van szó, mindegyik gyermekre ugyanazon összeget kell megállapítani.

Eljárás menete:

 • – Szülők vagy egyéb tartásra kötelezettek jövedelemvizsgálata.
 • – Annak vizsgálata, hogy hány gyermek tartására kötelezettek.
 • – Gondozásidíj-fizetési kötelezettség kezdő időpontjának megállapítása.
 • – Határozathozatal.

A gondozási díjat a kötelezett állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes önkormányzat számlájára fizeti

Évenkénti felülvizsgálat (jegyző).

Felülvizsgálat során: Ha tartási kötelezettségét a szülő

 • – önhibájából nem teljesíti, (Btk. 196. § (1) bek. alapján a gyámhivatal feljelenti tartás elmulasztása miatt),

A díjhátralékot méltányosságból

 • el lehet engedni,
 • halasztást lehet adni a megfizetésre,
 • részletfizetési kedvezményt lehet adni.

* Az eljárás jogi alapjánál használt rövidítések:

 • Csjt. = A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. tv.
 • Ptk. = A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. tv.
 • Gyvt. = A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.
 • Ket. = A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.
 • Gyer. = A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
 • Gyár. = A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
 • Btk. = A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. tv.