Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Otthonteremtési támogatás megállapítása

Az eljárás jogi alapja*: Gyvt. 25-27. §,  Gyer. 77-81. §

Hatáskör: Városi Gyámhivatal

Illetékesség:

 • az átmeneti vagy tartós nevelésből kikerült fiatal felnőtt lakóhelye. Az önjogúvá válást megállapító városi gyámhivatalhoz képest az illetékesség változhat, ha a fiatal felnőtt a kérelem beadásakor már nem a korábban illetékes városi gyámhivatal illetékességi területén lakik.
 • Csak az 1997. november 1. után 18. évét betöltött gyermekekre vonatkozik.

Támogatás célja: Átmeneti vagy tartós nevelésből kikerült fiatal felnőtt tartós lakhatásának, lakáshoz jutásának elősegítése.

Jogosultak köre: az a fiatal felnőtt, aki

 • nagykorúvá válása előtt közvetlenül 3 évig megszakítás nélkül átmeneti vagy tartós neveltként a városi gyámhivatal által kijelölt gondozási helyen élt,
 • /ha azért volt tartós nevelésben, mert szülőjének (szüleinek) felügyeleti jogát a bíróság megszüntette, nem szükséges a 3 év/

ÉS

 • készpénzének, biztosításra vagy más célból lekötött betétjének vagy ingatlanvagyonának értéke a nagykorúvá váláskor nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj (a továbbiakban: ÖNY) legkisebb összegének 60-szorosát.

A készpénzvagyonba nem lehet beszámítani a keresményéből és árvaellátásból származó megtakarítást.

A nevelésbe vétel időtartamába az ideiglenes hatályú elhelyezés időtartamát is be kell számítani, feltéve, hogy ez idő alatt nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban volt elhelyezve a fiatal felnőtt.

Igénylési határidő:

 • nagykorúvá váláskor, de legkésőbb 24 éves koráig,
 • ha tanul, a tanulmányainak befejezéséig, de legkésőbb 25 éves korig.

A határidő elmulasztása jogvesztő!

A támogatás felhasználható:

 • építési telek, életvitelszerű lakhatásra alkalmas lakás, családi ház, tanya
 • vásárlására,
 • építésére,
 • lakhatóvá tételére (Lakhatóvá tételnek minősül minden olyan külső-belső építészeti munka, melynek elvégzése nyomán a lakhatatlan ingatlan lakható állapotba kerül. A fűtés korszerűsítése is ebbe a kategóriába sorolható.)
 • tulajdon vagy tulajdonrész szerzéssel járó felújítására,
 • bővítésére,
 • bérlakás bérleti díjának kifizetésére, önkormányzati bérlakás felújítására, bérlői jogviszony megvásárlására
 • otthonteremtést elősegítő hitelintézeti kölcsön egyösszegű törlesztésére
 • államilag támogatott lakásprogramban való részvételre
 • indokolt esetben a tartósan beteg vagy fogyatékos fiatal felnőtt megfelelő ellátását biztosító, a Szociális Törvény hatálya alá tartozó bentlakásos szociális intézménybe fizetendő egyszeri hozzájárulásra

Ebben segít az utógondozó.

   Mértéke:

 • 4 évnél rövidebb nevelésbevételnél ÖNY legkisebb összegének 40-szerese
 • 4 évnél hosszabb nevelésbevételnél ÖNY legkisebb összegének 50-szerese
 • 5 vagy ennél hosszabb nevelésbevételnél ÖNY legkisebb összegének 60-szorosa

– Ha vagyonnal rendelkezik, annak összege is beleszámít az adandó támogatás összegébe.

Eljárás menete:

 • 1. Nagykorúság elérése előtt 6 hónappal a gyámhivatal írásban tájékoztatja a gyermeket a támogatási lehetőségről.
 • 2. A fiatal felnőtt kérelmet nyújt be, ebben nyilatkozik:
  • a jogosultsági feltételek fennállásáról;
  • az utógondozóval való együttműködés vállalásáról,
  • a támogatással elérni kívánt célról,
  • pénzfelhasználási tervéről,
  • egyéb forrásairól (pl. előtakarékosság, munkáltatói támogatás, önkormányzati támogatás, pályázatból eredő pénz stb.),
  • ha ingatlant vesz az 5 éves időtartamra szóló elidegenítési tilalom bejegyzésének tudomásulvételéről.
 • 3. A városi gyámhivatal beszerzi:
  A kérelmező önjogúvá válását megállapító gyámhivataltól a kérelmező vagyonáról szóló értesítést,

  • volt vagyonkezelője végszámadását,
  • a nevelésbe vett gyermek tulajdonában álló ingatlanra vonatkozó adó- és értékbizonyítványt
  • a TEGYESZ-től a GYvt. 25. § (2) bek a) pontjában foglalt feltétel (nevelésbe vétel időtartama) meglétére vonatkozó igazolást
  • az otthonteremtési támogatással megszerezni kívánt ingatlan adó- és érték-viszonyítványát, amennyiben a kérelem benyújtásakor ismertek a megvásárolni szándékozott ingatlan adatai.
  • Amennyiben a kérelmező nem áll utógondozás alatt a kérelem benyújtásakor, a támogatás megállapításával egyidejűleg a lakóhely szerinti TEGYESZ utógondozóját ki kell rendelni a támogatással való elszámolásig, de legfeljebb 1 évig.

A gyámhivatal:

 • Szükség esetén környezettanulmányt készít.
 • Utógondozótól javaslatot kér a megvalósíthatóságról, együttműködés feltételeiről, támogatás felhasználásának és elszámolásának módjáról és várható időpontjáról.
 • Intézkedik az elidegenítési tilalom bejegyzéséről.
 • Elidegenítési tilalmat 5 éves időtartamra lehet előírni a Magyar Állam javára. A körülmények lényeges változása esetén az elidegenítési tilalmat fel lehet oldani és ismét be lehet jegyeztetni a korábbi ingatlan felhasználásával vett új ingatlanra, de a tilalom idejét csak a korábbi időponttal egyezően lehet megállapítani.

* Az eljárás jogi alapjánál használt rövidítések:

 •    Csjt. = A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. tv.
 •   Ptk. = A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. tv.
 •   Gyvt. = A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.
 •   Ket. = A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.
 •   Gyer. = A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
 •   Gyár. = A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet