Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Gyermektartásdíj megelőlegezése

Az eljárás jogi alapja*: Ptk. 232. § (2) bek.,  Gyvt. 22-24. §,  Gyer. 69-76. §

Hatáskör: Városi Gyámhivatal

Illetékesség: Lásd: Gyár. 21. § , a megelőlegezett tartásdíj behajtására a kötelezett lakóhelye szerint ill. jegyző

Eljárás megindítására jogosult:

 • a gyermek törvényes képviselője
 • a nagykorú gyermek

Megállapítás feltételei:

 • Bíróság már megállapította jogerősen a tartásdíjat.
 • Külföldi bíróság vagy hatóság jogerős határozattal megállapította a tartásdíjat Magyarországon élő gyermek javára és ezt nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján kell végrehajtani.
 • Tartásdíj fizetésére kötelezettől a behajtás átmenetileg lehetetlen.

ÉS HA

 • A gyermeket gondozó családban az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét, a gondozó személy nem képes a gyermek részére a szükséges tartást biztosítani.

Az 1 főre jutó jövedelem megállapításánál irányadó időszak a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a 3 hónapot, egyéb jövedelmeknél az egy évet nem haladhatja meg.

Jövedelemszámításnál figyelembe veendők a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók:

 • szülő, szülő házastársa vagy élettársa,
 • 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket,
 • 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket.
 • 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező nappali tagozaton egyetemi, főiskolai tanulmányokat folytató gyermeket,
 • korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, testi, érzékszervi, értelmi, beszéd vagy más fogyatékos gyermeket,
 • szülő vagy házastársa által eltartott rokon.

Eljárás menete:

1. Kérelemben meg kell jelölni azokat az okokat, tényeket amelyek a kérelmet megalapozzák, valamint nyilatkozni kell arról, hogy nem állnak fenn az elutasítás alapjául szolgáló kizáró okok.

A kérelemhez csatolni kell:

 • jövedelemnyilatkozatot a tényleges kiadásokat igazoló számlákkal (rezsiköltség, OTP tartozás stb.) Ebből lehet megállapítani, hogy nem képes a gyermek részére a szükséges tartást biztosítani.
 • tartásdíjat megállapító jogerős bírósági határozatot,
 • tartásdíj behajtása iránti eljárás megindítását igazoló okiratot vagy a gyermektartás eredménytelen végrehajtását igazoló, ill. a végrehajtás szünetelését kimondó 6 hónapnál nem régebbi foglalási jegyzőkönyvet (ebből lehet megállapítani a tartásdíj behajthatatlanságát!) ha a kötelezett lakóhelye olyan államban van, ahol a behajtás nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján lehetséges, közokirattal kell igazolni azt, hogy a jogosult kezdeményezte a gyermektartásdíj behajtását és igényének érvényesítését.
 • Ha ez utóbbit még nem kezdeményezte a jogosult, 15 napon belül meg kell tennie. Ha erről 15 napon belül nem tud igazolást bemutatni – EL KELL UTASÍTANI A KÉRELMET.
 • Ha a kötelezett fizet gyermektartást, de a bíróság által megállapított mértéknek 50%-ánál kevesebbet, vagy a behajtás mértéke a megállapított gyermektartásdíj alapösszegének 50%-át nem haladta meg, a kérelmet NEM lehet elutasítani
 • nagykorú gyermek esetén a nappali oktatásról szóló igazolást

2. A gyámhivatal a kötelezettet értesíti az eljárás megindításáról és felszólítja kötelezettsége teljesítésére, valamint figyelmezteti arra, hogy a megelőlegezett gyermektartás díját kamattal együtt kell az államnak visszafizetnie.

3. Jövedelemvizsgálat.

4. Határozat:  FELLEBBEZÉSRE TEKINTET NÉLKÜL VÉGREHAJTHATÓ:

 • összeg: bírósági határozatban foglalttal egyező. Ha ez százalékos, akkor az alapösszeg. Részösszegű megfizetés vagy behajtás esetén a bíróság által megállapított alapösszeg 50%-a
 • időtartam: legfeljebb 3 év, nagykorúság miatt nem lehet megszüntetni, ha a fiatal felnőtt nappali tagozaton folytat tanulmányokat. Indokolt esetben ismét elrendelhető,
 • folyósítás kezdő időpontja (kérelem benyújtásától).

5. Határozat megküldése: (a tartásdíjjal kapcsolatban hozott összes határozat vonatkozásában)

 • jogosultnak,
 • kötelezettnek,
 • kötelezett munkáltatójának,
 • bíróságnak (aki a végrehajtást foganatosította/,
 • a kötelezett lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti ügyésznek
 • ha a kötelezett külföldön él, a Kereskedelmi és Hitelbanknak
 • jegyzőnek (kötelezett lakóhelye, városi gyámhivatal székhelye szerint).

EL KELL UTASÍTANI A KÉRELMET, HA:

 • a külföldi tartózkodási helye ismeretlen vagy lakóhelye olyan államban van, ahol a tartásdíj érvényesítésére nincs viszonosság, nemzetközi szerződés,
 • a kötelezett és a jogosult közös háztartásban él,
 • lejárt a tartásdíjra való jogosultság,
 • 15 napon belül a kérelmező nem igazolja a végrehajtás megindítását.
 • a kötelezett rendszeres jövedelmére, ill. egyéb vagyonára vezetett végrehajtás 3 éven át nem járt eredménnyel
 • részösszegű megfizetés, vagy részösszegű behajthatatlanság esetén, ha ennek mértéke a bíróság által megállapított összegnek az 50%-át meghaladja.

FEL KELL FÜGGESZTENI A FOLYÓSÍTÁST (legfeljebb 6 hónapra)

 • ha a kérelmező családjában az egy főre eső jövedelemben pozitív változás állt be,
 • kötelezett a megállapított tartásdíj 50%-nál nagyobb összeget fizet közvetlenül a jogosultnak,
 • végrehajtás eredményre vezetett,
 • gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését rendelték el

Ez a határozat is fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható!

A felfüggesztés elrendelését követő 30 napon belül a városi gyámhivatal megvizsgálja, hogy fennállnak-e a megszüntetés okai. Ha nem, el kell rendelni a további folyósítást annak a hónapnak az első napjától, amely hónaptól a jogosult nem részesült gyermektartásdíjban.

MEG KELL SZÜNTETNI A FOLYÓSÍTÁST, ha

 • a gyermek városi gyámhivatal vagy bíróság határozata alapján a különélő másik szülő vagy személy gondozásába kerül
 • a gyermek nagykorúvá vált és nem folytatja tanulmányait nappali oktatási rendszerben
 • a városi gyámhivatal átmeneti vagy tartós nevelésbe vette a gyermeket
 • a kötelezett meghal.

Ha a bíróság a megelőlegezés időtartama alatt az összeget felemeli vagy leszállítja, az ítélet jogerőre emelkedésének napjától fel lehet emelni, vagy csökkenteni lehet a megelőlegezett tartásdíj összegét. A jogosultság feltételeit nem kell ebben az esetben ismét  vizsgálni.

KÖTELEZETT kamattal együtt fizeti vissza az államnak. Ha nem, adók módjára kell behajtani. (1990. évi XCI. tv. szabályozza.)

Folyósítás:

A megállapított tartásdíjat tárgyhót követő hónap 5-éig kell folyósítani.

A megelőlegezett tartásdíj a megállapítás előtt keletkezett hátralékba nem számítható be.

Amennyiben a megszüntetés a tárgyhó 15. napja előtt történt, a megállapított tartásdíj 50%-át, ha a megszüntetés 15. napja után történt, teljes összegű gyermektartásdíjat kell folyósítani.

Kétszeres tartásdíj felvétele esetén a megelőlegezett tartásdíjat vissza kell fizetni

NYILATKOZAT --> Fájl mérete: Letöltések száma: 1053
Nyilatkozat a gyermektartásdíj megelőlegezéséhez - 7. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

* Az eljárás jogi alapjánál használt rövidítések:

 •  Csjt. = A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. tv.
 • Ptk. = A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. tv.
 • Gyvt. = A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.
 • Ket. = A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.
 • Gyer. = A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
 • Gyár. = A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet