Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Közös szabályok a törvényes képviselő vagyonkezelési jogáról

Az eljárás jogi alapja*: Gyer. 146-162. §

Hatáskör: Városi Gyámhivatal

Illetékesség: Lásd: Gyár. 21. § (1) bekezdés

Vonatkozik:

 • szülőre,
 • gyámra,
 • gondnokra.

 

1. Gyám illetve gondnok a gyermek illetve gondnokolt vagyonát a hagyatéki leltározásra vonatkozó szabályok alapján elkészített leltárral veszi át.

2. Gondnok jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges városi gyámhivatali jóváhagyás, hozzájárulás körét lásd: “Gondnokság” cím alatt.

3. A gyám és gondnok személyében bekövetkező változás esetén az új gyám, ill. gondnok a gyermek vagy a gondnokság alatt álló személy vagyonát, a városi gyámhivatal végszámadást elfogadó határozata, ennek hiányában leltár alapján veszi át.

4. Pénz és értéktárgy szülőkre és gondnokokra vonatkozó beszolgáltatási kötelezettsége akkor áll fenn, ha a gyermek, ill. gondnokolt pénzét és értéktárgyait a rendes vagyonkezelés szabályai szerint folyó kiadásokra vagy egyéb okból nem kell készen tartani.

Beszolgáltatási kötelezettség esetén

 • pénzt: a városi gyámhivatal székhelye szerint illetékes hitelintézetnél nyitott gyámhatósági fenntartásos betétben, forint folyószámlán vagy devizaszámlán,
 • kulturális javakat: illetékes múzeumba letétként,
 • személyes tulajdon szokásos tárgykörébe nem tartozó ékszereket, ezüst-, arany-, platinatárgyakat, drágaköveket az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.-nél letétként kell elhelyezni.

5. Felhasználás: csak városi gyámhivatali engedéllyel!

A városi gyámhivatal köteles értesíteni a letéteket kezelőket a törvényes képviselő személyében vagy az illetékességben történt változásról.

Pénz felhasználása:

 • 1. A gyámi fenntartásos betétben elhelyezett pénznek államilag garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe, ingó, ingatlanvagyonba való befektetését akkor lehet engedélyezni, ha az a gyermek vagy a gondnokolt érdekében áll.
 • 2. A szociális és gyermekvédelmi intézményekben elhelyezett gondnokolt, ill. gyermek esetében nem lehet felhasználni a pénzt az intézményi költségek fedezésére (gyermek esetén a zsebpénz, gondnokolt esetén a személyi térítési díj és a költőpénz kivételével).
 • 3. Hivatásos gyám, ill. szociális intézményben elhelyezett gondnokolt gondnoka városi gyámhivatali engedéllyel tartós fogyasztási cikk vásárlására vagy egyéb olyan szükségleteire, amelyet az ellátó intézmény nem köteles biztosítani, ill. a gyermek képességeinek fejlesztésére, jelentősebb vagyoni érték megszerzésére felhasználhat a pénzből.

 

Ingatlan vagyonnal kapcsolatban:

 • 1. A gyámság vagy gondnokság alatt álló ingatlantulajdonát vagy bérleményét hasznosítani kell (ha lehet), a hasznosításból befolyt pénzből kell fedezni annak fenntartását.
 • 2. Amennyiben nem lehetséges a hasznosítás vagy az abból befolyt összeg nem elegendő az állag megóvására, a városi gyámhivatal az önkormányzatnál kezdeményezi a lakásfenntartási vagy kiegészítő gyermekvédelmi támogatás megállapítását.
 •  
 • 3. Városi gyámhivatali jóváhagyás kell:
  • lakáscseréhez,
  • lakásbérletről való lemondáshoz,
  • ingatlan elidegenítéséhez, cseréjéhez,
  • ingatlan megterheléséhez (pl. Jelzáloggal)
  • közös tulajdon megszüntetéséhez,
  • értékes ingó dolgok elidegenítéséhez, megterheléséhez.

A törvényes képviselő kérelméhez csatolja:

 • az ingatlanra vonatkozó szerződés egy eredeti és három másolati példányát,
 • 3 hónapnál nem régebbi adó- és értékbizonyítványt vagy az ingatlanközvetítésre feljogosított bármely szerv értékbecslését, kivéve, ha az ingatlan értékét az illetékhivatal 6 hónapnál nem régebben már megállapította,
 • az ingatlan 15 napnál nem régebbi tulajdoni lapjának másolatát,
 • elvi telekmegosztási engedélyt, a megosztás után kialakításra kerülő ingatlanrészekre vonatkozó értékbecslést, ha a kérelmet a közös tulajdon megállapodás alapján történő megszüntetésének jóváhagyása iránt nyújtották be.

A jóváhagyást akkor lehet megadni, ha a gyermek vagy gondnokság alá helyezett személy lakhatása megfelelően biztosítva van, ill. a jogügylet a gyermek, gondnokolt személy érdekeit szolgálja.

A vételár megfizetésének módjai:

 • egy összegben,
 • több részletben. Ekkor a tulajdonjogot a vételár utolsó részlete kifizetésének időpontjáig fenntartással ruházhatják át, vagy a kötelezettség biztosítására zálogszerződést kell kötni, ill. a szerződés teljesítését készfizető kezesnek kell biztosítani, vagy a vételárhoz kölcsönt nyújtó hitelintézet a kölcsön folyósítására – egyéb feltételek nélkül – kötelezettséget vállal.

Szerződés záradékkal való ellátása:

 • ha a vételárat betétben elhelyezték,
 • több részletben történő fizetés esetén, ha a kézi zálogról vagy az elzálogosított követelésről, jogról kiállított okiratot a városi gyámhivatalnál letétbe helyezték, kezesség esetén, ha a kezes igazolja, hogy a keresete, jövedelme a kielégítéshez megfelelő biztosítékul szolgál.

Tulajdonváltozás, ill. tulajdonközösség megszűnésének bejegyzése az ingatlan-nyilvántartásba:

 • ha a városi gyámhivatali jóváhagyást annak jogerőre emelkedését követően a szerződésekre
 • megosztás esetén a vázrajzra rávezették.

Ingó vagyonnal kapcsolatban:

Értékpapír, személyes tulajdon szokásos tárgyai közé nem tartozó ékszerek, ezüst-, arany-, platinatárgyak, drágakövek és egyéb ingó tárgyakra (pl. autó, hajó, stb.) vonatkozó elidegenítési vagy terhelési kérelemhez mellékelni kell:

 • a vagyontárgy értékesítésével hivatásszerűen foglalkozó szerv vagy személy értékbecslését.

A gondnok vagyonkezelésének a gondnokolt jólétét kell szolgálnia. A gondnok köteles a gondnokolt személyes kívánságait meghallgatni és a vagyon állagától függően a jogos igényeket lehetőség szerint teljesíteni.


* Az eljárás jogi alapjánál használt rövidítések:

 •     Csjt. = A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. tv.
 •   Ptk. = A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. tv.
 •   Ket. = A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.
 •   Gyer. = A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet