Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Közös szabályok a gyám és a gondnok számadásával kapcsolatban

Az eljárás jogi alapja*: Csjt. 109-110. §,   Ptk. 20/D. §,   Gyer. 158-162. §

Számadás fajtái:

 • rendszeres
 • eseti
 • vég

Számadásra kötelesek:

 • hivatásos gyám
 • hivatásos gondnok
 • gondnok
 • gyám

Nem kötelesek rendszeres számadásra

1. A  gyám,

 • akinek gyámoltja nem rendelkezik vagyonnal és
 • a gyámolt bevételeinek havi összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

2. A  gondnok,

 • ha a gondnokoltnak nincs vagyona és
 • munkaviszonyból származó jövedelmének, nyugdíjának és egyéb járadékának, (bevételeinek) együttes havi összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
  • a.) négyszeresét, feltéve, hogy a gondnok a gondnokolt szülője, ideértve a nevelő-, mostoha- és örökbefogadó szülőt
  • b.) háromszorosát, az a.) pont alá nem tartozó esetben

Nem tekinthető vagyonnak a gondnokolt személyes szükségletét kielégítő mindennapos használati tárgyak, ha ezek összértéke nem haladja meg a kétszázezer forintot.

A. RENDSZERES SZÁMADÁS ELKÉSZÍTÉSE, CSATOLANDÓ BIZONYLATOK:

1. Minden évben annak a hónapnak a 15. napjáig, amelyik hónapba a kirndelésről szóló határozatot meghozták. A benyújtás időpontját megelőző hónap első napjától visszefelé számított 12 hónapra vonatkozik.

2. A számadás alapját a leltár, tartalmát a bevételek és kiadások képezik.

3. A bevételeket és kiadásokat külön, tételesen fel kell sorolni.

4. Csatolni kell:

 • a gyámolt vagy a gondokolt személyes ügyeire vonatkozó jelentés (oktatásáról, neveléséről, tartásáról, egészségi állapotáról),
 • a számadásban feltüntetett tételek sorrendje szerint a bevételeket és a kiadásokat igazoló iratokat.

Amennyiben a bevételeket, ill. a kiadásokat igazoló irat benyújtása akadályba ütközik, a tételek helyességét a városi gyámhivatal egyéb módon is megállapíthatja.

Egyszerűsített számadás:

 • annak a gyámnak, aki a gyámolt közeli hozzátartozója, a bevételeket és a kiadásokat nem kell tételesen felsorolni és az igazoló iratokat sem kell csatolni, ha a rendszeres jövedelem éves összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 12-szeresét;
 • bizonylatok nélkül fogadhatók el az élelmezéssel és háztartással kapcsolatos költségek, feltéve, hogy azok havonkénti összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét;
 • nem kell tételesen feltüntetni a bevételeket és a kiadásokat és az igazoló iratokat sem csatolni, ha
  •   a.) a gondnok a gondnokolt szülője, ideértve a nevelő-, mostoha-, örökbefogadó szülőt is,
  •   b.) a gondnok a gondnokolt a.)pontban nem szereplő közeli hozzátartozója, feltéve hogy
   • a rendszeres jövedelem éves összege a számadási kötelezettség teljesítésének évében nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 24-szeresét, vagy
   • a városi gyámhivatal engedélyezte, hogy a vagyont a leszármazó, ill. a gondnokolt eltartási költségeinek fedezésére igénybe vegyék, amennyiben az évente nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10-szeresét;
 • – A számadási időszak alatt irányadó nyugdíjminimumot kell figyelembe venni.
 • – egyszerűsített, ill. a számadás alóli felmentés esetén is a gyám, ill. a gondnok köteles a Ptk. követelések elévülésére vonatkozó szabályai szerint (jelenleg 5 évig) a számadás alapjául szolgáló bizonyítékokat figyelembe venni. (Ez nem vonatkozik a bizonylat nélkül elszámolható költségekre.)

B. ESETI SZÁMADÁS (ELFOGADÁSÁRA A RENDSZERES SZÁMADÁS SZABÁLYAIT KELL ALKALMAZNI)

Eseti számadásra kötelezhető:

 • az, akinek a városi gyámhivatal engedélyezte, hogy a gyermek vagy gondnokolt vagyonát igénybe vegye,
 • az, aki éves számadásra nem köteles,
 • a gazdálkodó szervezet kiskorú vagy gondnokság alatt álló tagja, részvényese vagyonkezelését ellátó személy akkor különösen, ha osztalékelőleg kifizetésére került sor.

Amennyiben kiskorú gyermek vagy gondnokolt gazdálkodó szervezet tagja, a számviteli törvény szerinti beszámoló készítésére köteles, a beszámolót a vagyonkezelőnek a beszámoló elkészítését követő 30 napon belül a gyámhivatalhoz benyújtja. Elfogadásáról eseti számadásként a városi gyámhivatal dönt.

Eseti számadás megtételére:

 • a gondnokolt
 • a korlátozottan cselekvőképes kiskorú
 • a gondnokolt és a gyermek közeli hozzátartozója kérésére is felszólíthatja a gyámot, gondnokot a városi gyámhivatal
 • hivatalból is.

C. VÉGSZÁMADÁS

 • a vagyonkezelés egész időtartamára kiterjed,
 • a vagyonkezelésre jogosult gyámnak, gondnoknak a vagyonkezelői joga megszűnésekor, ill. a hagyatéki eljárás jogerős befejezését követően kell elkészítenie,
 • a korábban felvett leltáron, ill. benyújtott számadásokon alapul.
 • Városi gyámhivatalhoz, ha a gyámság megszűnésével a gyermek szülői felügyelet alá kerül, ha a gyám vagy a gondnok személyében történik változás.
 • Volt gondnokolthoz, ill. gyámolthoz, ha a gondnokság alá helyezést a bíróság megszüntette, ha a gyámolt nagykorúságát elérte (ebben az esetben a gyám a végszámadás egy – a fiatal felnőtt aláírásával átvett példányát az illetékes városi gyámhivatalnak megküldi).
 • Ha a gondnokság a gondnokolt halála miatt szűnik meg, a gondnok az örökösöknek – és nem a gyámhivatalnak – tartozik számadással.

Ha a vagyonos kiskorú önjogúvá válik, vagy ha a gondnokolt gondnokságát, ill. vagyoni ügyek tekintetében a cselekvőképesség korlátozását a bíróság megszünteti, a városi gyámhivatal haladéktalanul értesíti az önjogúvá váltat és a volt gondnokoltat, ill. gondnokoltat arról, hogy milyen ingó és ingatlanvagyonnal rendelkezik, a vagyonára vonatkozó számadást kitől kérheti, és, hogy a számadásra kötelezettel szemben támasztott követelését szükség esetén bírósági úton érvényesítheti. Amennyiben a gyermek szülői felügyelet alatt állt, önjogúvá válásakor őt is értesíteni kell.

Határozathozatal előtt a városi gyámhivatal

megvizsgálja:

 • számadás helyességét,
 • kiadások szükségességét,
 • értékeli a gazdálkodás során tanúsított gondosságot.

Indokolt esetben beszerzi

 • korlátozottan cselekvőképes személy,
 • törvényes képviselő,
 • hozzátartozók,
 • bentlakásos intézmény vezető

észrevételeit. Ezt a felhívástól számított 15 napon belül lehet megtenni.

Ha a számadás helyes:

 • a számadást határozattal kell elfogadni

BENNE:

 • maradványról (felhasználásról vagy betétbe helyezésről),
 • HA VÉGSZÁMADÁS, vagyonkezelés alóli felmentésről  rendelkezni kell.

HA

 • hiányt
 • indokolatlan kiadást,
 • nem megfelelő gazdálkodás eredményeként kárt

állapít meg a városi gyámhivatal, felszólítja a számadásra kötelezettet, hogy 8 napon belül az okozott kár összegét betétbe fizesse be.

HA

a kötelezett a felszólításnak nem tesz eleget, vagy vitatja az összeget vagy annak egy részét,

 • a gyámhivatal pert indít a  követelés érvényesítése iránt.

HA

 a számadásra kötelezett a kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget,

 • a gyámhivatal pert indít a kötelezettség megállapítása iránt (Pp. 123. §) ezzel egyidőben a szülőtől, gyámtól, gondnoktól a törvényes képviseleti jogot a vagyoni ügyekre megvonja [Csjt. 87. § (2)] és
 • a gyámot, gondnokot tisztségéből elmozdítja.

Ha a gyám és a gyámsága alatt álló között vitás követelések vannak, ezt is lehet bírósági úton érvényesíteni.

A számadásra kötelezett azt a kárt, melyet a gyermeknek, gondnokoltnak jogellenesen okozott, a Ptk.-nak a kártérítésre vonatkozó szabályai szerint köteles megtéríteni.


* Az eljárás jogi alapjánál használt rövidítések:

 •     Csjt. = A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. tv.
 •   Ptk. = A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. tv.
 •   Ket. = A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.
 •   Gyer. = A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet