Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Gyám kirendelése

Eljárás menete:

1. Jelzés a gyámrendelés szükségességéről

2. Gyámrendelés okának vizsgálata

 • kinek a gondozásában áll a gyermek, személye és körülményei alkalmasak-e a gyermek ellátására, gyámi tiszt viselésére
 • van-e nevezett gyám vagy a gyámságból kizárt személy
 • van-e alkalmas hozzátartozó, aki gyámként kirendelhető
 • van-e a gyermeknek vagyona és azt ki kezeli
 • van-e másik szülő és az alkalmas-e a szülői felügyeleti jog gyakorlására

3. Beszerzendők:

 • gyámrendelésre okot adó okiratok (szülők halotti anyakönyvi kivonatának másolata, bírói ítélet stb.)
 • gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata
 • a gyermek ingó és ingatlan vagyonáról készült leltár értékhatártól függetlenül

4. Meghallgatás:

 • szülőt vagy más törvényes képviselőt
 • gondozót
 • gyermeket, ha ítélőképessége birtokában van
 • szükség szerint a gyermek más közeli hozzátartozóját
 • kirendelendő gyámot
 • szükség szerint orvosi, pszichológiai véleményt lehet kérni és a jövedelemigazolásokat is be lehet szerezni.

5. Annak vizsgálata, hogy a kirendelendő gyám viselhet-e gyámságot és személyiségénél fogva alkalmas-e a tisztség ellátására

 • Ha nevezett gyám van, elsősorban őt kell kirendelni. Nem lehet kirendelni, ha nem viselhet gyámságot, akadályoztatva van a gyámság gyakorlásában, vagy ha kirendelése veszélyeztetné a kiskorú érdekeit.
 • Ha a két szülő más-más gyámot nevezett meg, a városi gyámhivatal határoz, hogy melyik a legalkalmasabb.
 • Ha nincs nevezett gyám, gyámság ellátására alkalmas rokon, vagy hozzátartozó. Ha ilyen nincs, azt kell kirendelni, akinél a gyermeket a városi gyámhivatal ideiglenesen, a bíróság “véglegesen” elhelyezte, vagy aki a gyermeket családba fogadta.
 • Ha a testvéreknek nem közös gyámjuk lesz és osztatlan közös tulajdonuk van, a gyámok közül ki kell jelölni azt, aki ezt a vagyont kezeli. Erről való döntés előtt meg kell hallgatni a gyámokat.

6. Határozathozatal

Gyámság megszűnik:

 • a gyámolt halála esetén
 • nagykorúság elérésével
 • szülői felügyelet alá kerüléssel

Gyám tisztsége megszűnik:

 • gyámság megszűnésével
 • felmentéssel, elmozdítással

Gyám felmentése:

 • gyám alkalmatlansága esetén
 • gyám kéri fontos okból
 • utólag keletkezik olyan akadály, amely miatt a gyám nem viselhet gyámságot
 • a gyermeket a városi gyámhivatal máshol helyezte el
 • megszűnik a gyermekotthon vezetőjének megbízatása

Gyám elmozdításának okai:

   ha a gyám

 • jogaival visszaél
 • kötelességét elhanyagolja
 • méltatlanná válik a gyámi tiszt betöltésére
 • Ha alaposan feltételezhető, hogy a gyámot el kell mozdítani tisztségéből és a késedelem veszéllyel jár, azonnali hatállyal fel lehet gyámi tisztségéből függeszteni!

 


* Az eljárás jogi alapjánál használt rövidítések:

 • Csjt. = A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. tv.
 • Ptk. = A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. tv.
 • Gyvt. = A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.
 • Ket. = A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.
 • Gyer. = A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
 • Gyár. = A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet