Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Gondnokság

Az eljárás jogi alapja*: Ptk. 14-16/A. §

Hatáskör: Városi Gyámhivatal

Illetékesség: Lásd: Gyár. 21. § (1) bek. b) pont

Fogalommeghatározás:

 • – Korlátozottan cselekvőképes: az a nagykorú, akit a bíróság ilyen hatállyal gondnokság alá helyezett (akinek ügyei viteléhez szükséges belátási képessége pszichés állapota, szellemi fogyatkozása vagy szenvedélybetegsége miatt általános jelleggel, ill. egyes ügycsoportok vonatkozásában tartósan vagy időszakonként visszatérően nagymértékben CSÖKKENT)
 • – Cselekvőképtelen: az a nagykorú, akit a bíróság cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett (akinek ügyei viteléhez szükséges belátási képessége pszichés állapota vagy szellemi fogyatkozása miatt tartósan, TELJES mértékben HIÁNYZIK).
 •  Ha a bíróság ugyanilyen okból kiskorút helyez gondnokság alá, hatálya a nagykorúság elérésével áll be, de a kiskorú már a határozat jogerőre emelkedésével cselekvőképtelenné válik.

A korlátozottan cselekvőképes személy jognyilatkozata:

 • érvényességéhez általános jelleggel, ill. a bíróság ítéletében meghatározott ügycsoportok tekintetében törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges.

FIGYELEM:

 • ha a belátási képesség korlátozottsága csak részleges, a gondnokolt minden olyan ügyben önállóan érvényes jognyilatkozatot tehet, amely ügycsoport tekintetében a bíróság a cselekvőképességet korlátozó ítéletben a gondnokolt cselekvőképességét nem korlátozza
 • a gondnok-gondnokolt közti vita esetén a városi gyámhivatal dönt
 • amennyiben cselekvőképessé válik a korlátozottan cselekvőképes személy, függő jognyilatkozatának érvényességéről maga dönt.

NEM SZÜKSÉGES a törvényes képviselő hozzájárulása:

 • – A mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződésekhez.
 • – Munkaviszonyából, munkaviszony jellegű jogviszonyból, társadalombiztosítási, szociális és munkanélküli ellátásból származó jövedelme 50% alatti rendelkezéshez.
 • – E jövedelem 50%-a erejéig való kötelezettségvállaláshoz.
 • – Olyan szerződések kötéséhez, amelyekkel kizárólag előnyt szerez.
 • – Olyan személyes jellegű nyilatkozat megtételéhez, amelyre jogszabály feljogosítja.
 • – A korlátozottan cselekvőképes gondnokolt közokiratban feljogosíthatja a gondnokot, hogy helyette és nevében általános jelleggel eljárjon kivéve azokat, amelyekhez nem szükséges a gondnok hozzájárulása vagy beleegyezése, illetve azokat, amelyekben jogszabály saját nyilatkozatát kívánja meg.

Ez a felhatalmazás csak akkor érvényes, ha ahhoz a gondnok is hozzájárult. Ezt a jognyilatkozatát a gondnokolt teljes bizonyító erejű magánokirattal bármikor visszavonhatja. A gondnokot erről tájékoztatnia kell.

A gondnok a korlátozottan cselekvőképes gondnokoltja helyett felhatalmazás hiányában is eljárhat azonnali intézkedést igénylő esetekben.

A VÁROSI GYÁMHIVATAL JÓVÁHAGYÁSA KELL a törvényes képviselő jognyilatkozatának érvényességéhez, ha az

 • a korlátozottan cselekvőképes tartására,
 • örökösödési jogviszony alapján megillető jogra vagy kötelezettségre,
 • ingatlan tulajdonának átruházására vagy bármely módon történő megterhelésére (ide nem értve azt az esetet, amikor az ingatlan ellenérték nélküli megszerzésével egyidejűleg kerül sor haszonélvezet alapítására),
 • a gyámhatóság felhívására beszolgáltatott pénzzel, értékpapírral, értéktárgyakkal való rendelkezésre
 • a gondnokot kirendelő határozatban megállapított összeggel, de legalább 50 ezer forintot meghaladó egyéb vagyontárggyal, vagyoni értékű joggal való rendelkezésre,
 • vagyoni hozzájárulása 50%-át, de legalább 100 ezer forintot meghaladó kötelezettségvállalásra (feltéve, hogy a gondnokolt gazdálkodó szervezet tagja)

vonatkozik.

 • Nincs szükség a városi gyámhivatal hozzájárulására, ha a bíróság ítéletében a cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezett személy cselekvőképességét ezen ügyekben tett jognyilatkozatok tekintetében nem korlátozta.

A cselekvőképtelen személy jognyilatkozata

SEMMIS, nevében törvényes képviselője jár el, kivéve a csekély jelentőségű szerződéseket, amelyek a mindennapi életben tömegesen fordulnak elő és különösebb megfontolást nem igényelnek. 

 • A gondnoknak a cselekvőképtelen gondnokoltat döntései meghozatala előtt meg kell hallgatnia és lehetőség szerint figyelembe kell vennie kívánságát, ha a gondnokolt vélemény nyilvánításra képes. A gondnok elmozdításának oka lehet az, ha ezt a kötelezettségét folyamatosan elmulasztja.

Nincs szükség a városi gyámhivatal jóváhagyására bírósági vagy közjegyzői határozattal elbírált jognyilatkozat érvényességéhez.

 


* Az eljárás jogi alapjánál használt rövidítések:

 • Gyer. = A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997 (IX.10) Korm. rendelet
 • Ptk. = A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. tv.