Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Gondnokság (perindítás, gondnokrendelés)

 • Amennyiben a gondnokság alá helyezési per megindítása szükséges és nem intézkedett a városi gyámhivatal zárgondnok, ill. ideiglenes gondnok kirendeléséről, a gondnokság alá helyezett házastársának, hozzátartozójának, testvérének felhívása a per 60 napon belüli megindítására
 • Perindítás abban az esetben, ha a jogosultak perindításra való felhívása eredménytelen maradt

A gondnokság alá helyezés iránti keresetlevél tartalma:

 • Pp. 121. §-ában foglaltak +
 • a gondnokság alá helyezendő tulajdonában álló, haszonélvezetével terhelt ingatlan helyrajzi száma
 • nyugdíja esetén a nyugdíjfolyósítási törzsszám
 • betétben elhelyezett pénz esetén a betétkönyv vagy folyószámla száma
 • olyan tanuk megjelölése (név és lakcím), akik ismerik a gondnokság alá helyezendő magatartását, életvitelét
 • korlátozó cselekvőképességet érintő gondnokság esetén azt is meg kell jelölni, hogy a cselekvőképesség általános, vagy részleges korlátozását kéri-e a felperes.

HA részleges korlátozásra irányul a kereset, meg kell jelölni a javasolt ügycsoportokat is. Ezek különösen:

 • a társadalombiztosítási, szociális és munkanélküli ellátás igénylése, ill. az azzal, valamint a munkaviszonyból és munkaviszony jellegű jogviszonyból származó jövedelem 50%-a feletti résszel való rendelkezés
 • az ingó és ingatlan vagyonnal kapcsolatos rendelkezési jog
 • a családi jognyilatkozatok megtétele (házassági vagyonjoggal, származás megállapításával kapcsolatos jognyilatkozat megtétele, a gyermek nevének meghatározása és annak megváltoztatása, a gyermekének örökbefogadásához való hozzájárulás)
 • tartási kötelezettséggel kapcsolatos vagyoni döntés meghozatala
 • a lakásbérlettel kapcsolatos jognyilatkozat megtétele (a szerződés megkötése, ill. felbontása)
 • örökösödési ügyek
 • bentlakásos szociális intézetben történő elhelyezéssel kapcsolatos jognyilatkozatok
 • az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása
 • a tartózkodási hely meghatározása

A keresetlevélhez mellékelni kell:

 • a gondnokság alá helyezendő születési anyakönyvi kivonat másolatát KIVÉVE ha azt külföldről kell beszerezni
 • az elmeállapotára vonatkozó szakorvosi véleményt
 • a tulajdonában lévő ingatlanok tulajdoni lapját
 • a lakóhelyén készített környezettanulmányt

(Ha a keresetet a perindításra jogosult hozzátartozó terjeszti elő NEM KELL mellékelni a környezettanulmányt, szakorvosi véleményt, ill. a születési anyakönyvi kivonatot)

Jogerős bírói ítélet után a gondnokolt vagyonának leltározását követően gondnokkirendelő határozat meghozatala.

Gondnokként lehet kirendelni:

 • minden cselekvőképes, nagykorú személyt, aki elvállalja a gondnoki tisztet, alkalmas a gondnoki tiszt ellátására és nem áll fenn vle szemben kiáró ok.

 Gondnok kiválasztásának szempontjai: (ez egyben sorrendiséget is jelent)

 • akit a gondnokság alá helyezett még cselekvőképes állapotban közokiratban kijelölt, VAGY a gondnokság alá helyezést követően megjelölt,
 • együttélő házastársat, HA ilyen nincs, vagy kirendelése nem áll a gondnokolt érdekében,
 • azt, aki az alább felsoroltak közül a gondnokság ellátására az összes körülmény figyelembevételével a legalkalmasabbnak mutatkozik :
 • a gondnokolt szüleit,
 • a szülők által haláluk esetére közokiratban vagy végrendeletben megnevezett személyt,
 • más hozzátartozókat, akik a személyes gondoskodást is el tudják látni,
 • hivatásos gondnokot.

A hivatásos gondnok:

A városi gyámhivatal székhelye szerinti önkormányzat által közszolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott, büntetlen előéletű, előírt képesítéssel rendelkező személy.

Egy hivatásos gondnok maximum 30 gondnokoltat láthat el egyidőben.

 

NEM LEHET GONDNOKUL KIRENDELNI:

 • akinek személye ellen a gondnokság alá helyezett kifejezetten tiltakozik (kivéve a hivatásos gondnokot)
 • a szociális, egészségügyi, nevelési, oktatási, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi intézmény dolgozóját az intézményben élő gondnokolt számára
 • a területi egészségügyi-szociális szolgáltatás dolgozóját a gyógyítása-gondozása alatt lévő gondnokolt számára
 • a gyámhivatal ügyintézőjét a városi gyámhivatal előtt folyó gondnoksági ügyekben
 • azt, aki a gondnokolttal tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződést kötött, valamint ezen személyek közlei hozzátartozója.

A gondnok – általános jelleggel, ill. a cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezést kimondó bírósági határozatban megjelölt ügyekben – a gondnokság alá helyezett személy vagyonának kezelője és törvényes képviselője.

 

TÖBBES GONDNOKRENDELÉS

Akkor lehetséges, ha:

 • a gondnokság alá helyezett személy mindkét szülője, ill. két közeli hozzátartozója vállalja a gondnokságot
 • a gondnokolt vagyonának kezelése, ill. egyes más ügyeinek intézése külön szakértelmet igényel
 • Amennyiben a városi gyámhivatal több gondnokot rendel egy gondnokolt részére, a kirendelő határozatban pontosan meg kell határozni gondnokonként az ellátandó feladatkört.

HELYETTES GONDNOKRENDELÉS

A kirendelt gondnok helyettesítésére távolléte vagy akadályoztatása esetére.

– Minden olyan ügyben dönthet, amelyben a gondnok fel van jogosítva, de csak akkor, ha azonnali intézkedésre van szükség.

 


* Az eljárás jogi alapjánál használt rövidítések:

 •     Gyer. = A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997 (IX.10) Korm. rendelet
 •      Csjt. = A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. tv.
 •       Ptk. = A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. tv.