Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Eseti gondnok

Az eljárás jogi alapja*: Ptk. 224-225. §,  Ptké. 39 -43. §,  Gyer. 132. §,  (1) bek. c) pont, (2), (3) bek. a) pont, 133. § c)-e) pont és 136. §. bek.

Hatáskör: Városi Gyámhivatal

 • ha saját eljárása során van szükség, vagy kizárólagos hatáskörbe tartozó eljárása során
 • akinek az ügyében eljáró szerv, személy megkeresi a feltételek fennállása esetén.

DE! JEGYZŐ

 • ha a kirendelésre az előtte folyó eljárásban van szükség

Illetékesség: Lásd: Gyár. 21. § (1) bekezdés .

– A kirendelt eseti gondnok csak a kirendelő határozatban megjelölt ügyben jogosult a törvényes képviseletet ellátni. A törvényes képviselő (szülő, gyám, gondnok) képviseleti jogköre nem terjed ki azon ügyek ellátására amelyre az eseti gondnok kirendelése szól.

Kirendelés,

HA:

 • sürgősen kell intézkedni és nincs törvényes képviselő vagy
 • távollevő jogainak megóvására van szükség

Kirendelés esetei:

Gyermek, gondnokolt részére,

HA a szülő (gyám) vagy a gondnok a törvényes képviseletet nem tudja ellátni

 • jogszabály által történő kizárás miatt, (pl.  családi jogállás megállapítása iránti ügyben a szülő nem képviselheti gyermekét)
 • gyámhatóság rendelkezése folytán,
 • érdekellentét fennállása esetén,
 • más tényleges akadály miatt.

Gyermek, gondnokolt részére, HA

 • sürgősen kell intézkedni és nincs törvényes képviselője,
 • a törvényes képviselő ismeretlen helyen tartózkodik vagy ügyei vitelében akadályozva van.

Cselekvőképes személy részére, ha

 • ismeretlen helyen tartózkodik, vagy ismert helyen tartózkodik, de visszatérésében gátolva van,
 • körülményei ügyei vitelében akadályozzák.

Eljárás megindítására jogosult:

 • Bármely érdekelt és
 • Bármely hatóság
 • Hivatalból

A szülőnek, gyámnak, gondnoknak haladéktalanul be kell jelentenie, ha akár jogszabály vagy városi gyámhivatal rendelkezése folytán, akár tényleges akadály miatt nem járhat el.

Eljárás menete:

 • 1. kérelem, vagy a szükségesség hivatalból való észlelése
 • 2. szükségességet megalapozó irat, (ismeretlen helyen való távollétet igazoló irat, különös szakértelem szükségességét megalapozó irat stb.), körülmény vizsgálata
 • 3. Határozathozatal

Eseti gondnokként lehetőleg ügyvédet kell kirendelni, kivéve a Gyvt. 89. § (1) bekezdését.

Az eseti gondnokrendelés a gondnokolt személy cselekvőképességét nem érinti.


* Az eljárás jogi alapjánál használt rövidítések:

 •    Csjt. = A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. tv.
 •   Ptk. = A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. tv.
 •   Gyvt. = A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.
 •   Ket. = A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.
 •   Gyer. = A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet