Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hozzájárulás a családi jogállás megállapítására irányuló per megindításához

Az eljárás jogi alapja*: Ptk. 225. §,  Csjt. 44. §, 87.§ (1) bek.,  Gyár. 6. § c) pont,  Gyer. 64. §

Hatáskör: Városi Gyámhivatal

Illetékesség: Lásd: Gyár. 21. §

Családi jogállás megállapítására irányuló perek fajtái, perindításra jogosultak:

 • 1. Apaság megállapítása
  (Indíthatja: apa, gyermek, gyermek halála után leszármazója,)
 • 2. Anya utólagos házasságkötésének hatálya
  (Indíthatja: gyermek, gyermek anyja, annak férje)
 • 3. Anyaság megállapítása
  (Indíthatja: gyermek, annak halála után leszármazottja, az a személy, aki azt állítja,  hogy ő a gyermek anyja.)
 • 4. Apaság vélelmének megdöntése
  (Indíthatja: gyermek, az, akit a vélelem alapján a gyermek apjának kell tekinteni, a gyermek halála után leszármazója, vagy ha ilyen nincs, az ügyész de csak a vélelmezett apa életében)

Városi gyámhivatal feladata ez ügyben:

 • Az eljárás során vizsgálni kell, hogy a származás kiderítése, és a családi jogállás rendezése a gyermek érdekében áll-e.
 • A Csjt. 87. § (1) bek. szerint a szülő nem képviselheti gyermekét olyan ügyben  ….. amelynek tárgya a gyermek családi jogállásának megállapítása. Ezért a gyámhivatal a gyermek törvényes képviseletének ellátására eseti gondnokot rendel.A gondnokrendelés előtt meg kell hallgatni az érdekelteket (anyát, apát stb.).

A városi gyámhivatal eljárását indíthatja:

 • Szülő
 • Gyám
 • 14. évét betöltött gyermek
 • Városi Gyámhivatal hivatalból

Eljárás menete:

 • 1. Kérelem
 • 2. Érdekeltek meghallgatása
 • 3. Mérlegelés, hogy a kiskorú érdekében áll-e
 • 4. Eseti gondnok-rendelés perindításra, ill. a kiskorú törvényes képviseletének ellátására a per során
  • Ha a perindításra jogosult korlátozottan cselekvőképes, a pert csak törvényes képviselője hozzájárulásával indíthatja meg. De ha a törvényes képviselő
  • a hozzájárulás megadásában tartósan akadályozva van (ezt igazolni kell), vagy
  • a hozzájárulást megtagadja (erről jegyzőkönyvet kell felvenni) a városi gyámhivatal A HOZZÁJÁRULÁST PÓTOLHATJA.

 Ha a gyermeknek gyámja van, a városi gyámhivatal ELŐZETES HOZZÁJÁRULÁSÁVAL – a gyám is megindíthatja a pert.


* Az eljárás jogi alapjánál használt rövidítések:

 

 • Csjt. = A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. tv.
 • Ptk. = A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. tv.
 • Ket. = A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.
 • Gyer. = A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
 • Gyár. = A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet