Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Szentes Ipari Parki terület értékesítése

Szentes

Nyilvános pályázati felhívás a Szentes Ipari Park részét képező 4175/2 ingatlan értékesítésére

Pályázati azonosító: 5/2021/Szentes Ipari Park

A pályázat tárgya: Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Szentes, belterület 4175/2 helyrajzi számú ingatlan és a rajta található maradványok (egykori téglagyári épületek fennmaradt részei, korábbi csarnokok maradvány szerkezetei, közlekedő utak, betonozott rakodó felület) értékesítésére.

 1. A pályázat kiírójának adatai:

A kiíró megnevezése: Szentes Város Önkormányzata

A kiíró székhelye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

A pályázatot lebonyolító szerv: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal

A pályázatot lebonyolító szerv székhelye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

A pályázat célja: A pályázat keretében az Önkormányzat vásárlásra irányuló ajánlatot vár a pályázat tárgyában részletezett Szentes Ipari Park Déli Zónájában található ingatlanára vonatkozóan

A pályázat jellege: nyilvános 

 1. Az értékesítésre kijelölt ingatlanok főbb adatai:

  –  Helyrajzi szám: 4175/2

 • Az ingatlan területe: 74356 m2
 • Megnevezése: kivett ipartelep
 • A felépítmény megnevezése: Ipari csarnok
 • Az ingatlanok tulajdonosa Szentes Város Önkormányzata

–  Címe: 6600 Szentes Téglagyári út 2

 Az ingatlanok helyszíni bemutatása:

Az ingatlan előzetes bejelentés és időpont egyeztetés alapján, munkanapokon

08 – 12 óra között megtekinthető. Kapcsolattartó: Bocskay István (06302354274)

 1. A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot benyújtani postai úton lehetséges a pályázat benyújtási határidejéig történő beérkezéssel. Az ajánlatot írásban, magyar nyelven, 2 pld-ban, zárt borítékban kell benyújtani a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal, 6600 Szentes, Kossuth tér 6. (Bocskay István) címre. A borítékon fel kell tüntetni az ingatlanhoz kapcsolódó pályázati azonosító számot, valamint „A boríték csak az ajánlattételi határidő leteltét követően bontható fel!„ szöveget. 

 1. A pályázat beérkezési határideje: 2021. november 05-én 12:00 óráig
 2. A pályázat benyújtásának feltételei:

A benyújtott pályázatnak tartalmazni kell az alábbiakat:

– a pályázó adatait (magánszemély esetén: pályázó neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, személyi azonosítója, személyi száma, 

– vállalkozó esetén: pályázó neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, személyi azonosítója, személyi száma, székhely, adószám, nyilvántartási szám, 

– jogi személy esetén: cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám, bankszámlaszám, statisztikai számjel, képviseletre jogosult neve),

– 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonat. Nem természetes személy pályázó esetében arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 3.§ (1) bekezdése szerint átlátható szervezetnek minősül

– valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó, 30 napnál nem régebbi, valamennyi számlára vonatkozó igazolás eredeti vagy cégszerűen hitelesített másolata a következő tartalommal: számlaszám feltüntetése, mióta vezeti bankszámláját, sorban állás volt-e az ajánlati felhívás feladását megelőző 6 hónapban

– 30 napnál nem régebbi igazolás arra vonatkozóan, hogy semmiféle köztartozása nincs

– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívás feltételét maradéktalanul vállalja, valamint ajánlatát a Képviselő–testületi döntés határidejének leteltét követő 90 napig fenntartja

– közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásminta

 – a pályázat elkésztésével, összeállításával, benyújtásával kapcsolatos költségek a pályázót terhelik,

 – Az ingatlanon megvalósítani tervezett gazdasági tevékenység (létesítmény) leírását, valamint a beruházás mértékét bemutató költségbecslést

– A várható foglalkoztatott munkaerő létszámát, illetve a pályázat elbírálásának feltételeiben megjelölt valamennyi szempont feltüntetését,

– A vállalt (fizetendő) vételár megjelölését: ……..………Ft formátumban, továbbá a vételár megfizetésének határidejét,

– A pályázatnak tartalmaznia kell, hogy a pályázó a pályázat anyagát üzleti titoknak tekinti-e, továbbá kéri-e a pályázat zárt ülésen történő elbírálását,

 1. A pályázat elbírálásának feltételei:
  1. Az ajánlott vételár mértéke, (170 millió forintig 1 pont, 171-180 millió forintig 2 pont, 181 – 190 millió forintig 3 pont, 191-200 millió forintig 4 pont, 200 millió forint felett 5 pont)
  2. Az ajánlott vételár megfizetésének határideje, (adás-vételi szerződés aláírásának napjától számított 15 napon belül – 5 pont, 15-30 napon belül 3 pont, 30-60 napon belül 1 pont, 60 napon túl 0 pont)
  3. Az ingatlan területén foglalkoztatni kívánt személyek száma, (1-10-ig – 1 pont, 11-20-ig- 2 pont, 21 – 30-ig – 3 pont, 31 – 40- ig – 5 pont, 41-60-ig – 7 pont 61-80-ig – 9 pont, 81-100-ig – 11 pont 100 fő felett – 15 pont)
  4. A jövőbeni (2025-ig) megvalósításra tervezett beruházás nagysága, (500 millió forintig 1 pont, 500 millió – 1 milliárd forintig 2 pont, 1 – 1,5 milliárd forintig 3 pont, 1,5-2 milliárd forintig 4 pont, 2 milliárd forint felett 5 pont)
  5. A jövőbeni (2025-ig) tervezett árbevétel nagysága szerint (500 millió forintig 1 pont, 500 millió – 1 milliárd forintig 2 pont, 1 – 1,5 milliárd forintig 3 pont, 1,5-2 milliárd forintig 4 pont, 2 milliárd forint felett 5 pont)
  6. A projekt megvalósulása milyen mértékben erősítheti Szentes regionális gazdasági helyzetének erősödését (nem erősíti 0 pont, kis mértékben 1 pont, közepesen 2 pont, jelentős mértékben 5 pont)
  7. Amennyiben tervezi az iparvágány felújításában való közreműködést és annak használatát (nem tervezi sem a felújítást, sem a használatát 0 pont, a felújításban való közreműködést nem, de a használatot igen 5 pont, a felújításban való közreműködést és a használatot is tervezi 10 pont)

 

Érvénytelen az ajánlat, ha:

– olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki, vagy amely nem jogosult részt venni a pályázaton,

– az ajánlatot a kiírásban meghatározott határidő után nyújtották be,

– az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban, jogszabályokban, valamint a jelen eljárási rendben foglaltaknak,

– amely az ajánlati árat (díjat) nem egyértelműen határozza meg, vagy valamely feltételhez köti,

– olyan ajánlattevő nyújtotta be, akinek, vagy amelynek az önkormányzattal szemben lejárt tartozása van,

A benyújtott pályázatok bontása:

A beérkezés határidejét követő legelső munkanap délelőtt 10:00 óra.

A beérkezett pályázatok felbontása az ajánlattételi határidő lejártát követően Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Tulajdonosi, a Jogi és Ügyrendi, illetve a Városrendezési, –fejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság elnökeiből, vagy a bizottsági elnök által delegált tagokból álló, 3 tagú értékelő bizottság ülésén történik. Az értékelő bizottság a bontást követően javaslatot tesz a Képviselő-testület részére a nyertes pályázó személyére.

 A pályázat elbírálásának időpontja:

A benyújtott pályázat(ok) bontását követő első Képviselő-testületi ülés.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ajánlatok tartalmát együttesen vizsgálja, döntését pedig a helyi önkormányzati érdekre tekintettel, a számára legkedvezőbb ajánlat elfogadásával hozza meg. Az önkormányzat fenntartja a jogát arra, hogy – akár indokolás nélkül is – a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse.

Eredménytelen az eljárás, ha:

– nem érkezett ajánlat,

– kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek,

– a kiíró a pályázati felhívásban meghatározott szempontok alapján az egyik ajánlatot sem tartja megfelelőnek,

– valamely ajánlattevőnek az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt a Kiíró az eljárás érvénytelenítéséről döntött.

Az eljárás eredményéről a pályázók írásban kapnak értesítést.

 1. A pályázattal kapcsolatos egyéb tudnivalók

– Az ingatlanok adásvételi szerződését legkésőbb a pályázatot eredményesnek nyilvánító képviselő-testületi határozat meghozatalának napjától számított 30 napon belül kell megkötni,

– Ajánlati kötöttség időtartama: a pályázat benyújtási határidejétől számított 90 nap. A jelen pályázati felhíváson kívül további pályázati dokumentáció nem készült. A szerződés elkészítésének (ügyvédi munkadíj, tulajdoni lap költsége, földhivatali díjak, stb.) a tulajdon átvezetésnek minden költsége a Pályázót terheli.

– Ha az előírt időben csak egy pályázati ajánlat érkezik, és az előírt feltételeknek megfelel, a pályázati eljárást eredményesnek kell tekinteni,

 – A pályázatot és a pályázattal kapcsolatos nyilatkozatokat olyan személyeknek kell aláírniuk, akik jogosultak kötelezettséget vállalni, illetve nyilatkozni. E jogosultságot igazoló okmányok eredeti példányát a pályázathoz csatolni kell,

– Az ajánlatkérő a dokumentációban előírt szerződést az eljárás nyertesével köti meg,

A nemzeti vagyonról szóló 2019. évi LXXI. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő értékhatár feletti értékű (25 millió Ft feletti) ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg, ezért vételi szándékkal, illetve az adásvételi szerződés egy példányával meg kell keresni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., mit tulajdonosi joggyakorlót.

A pályázati kiírásban nem szabályozott esetekben Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról, a vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának, hasznosításának és vagyonkezelésbe adásának szabályairól szóló 15/2013. (VII. 17.) önkormányzati rendelete szabályait kell alkalmazni.

Pályázati felhívás közzététele:

– önkormányzati hirdetőtábla

– szentes.hu honlap

– 3 db sajtókiadvány

 Szentes, 2021. október 19.

Nyilvános pályázati felhívás a Szentes Ipari Park részét képező 4175/2 ingatlan értékesítésére

Verzió:
Fájl mérete: Letöltések száma: 210