Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Pályázati felhívás Központi Gyermekélelmezési Konyha vezetésére

Szentes Város ÖnkormányzataPÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete (6600 Szentes, Kossuth tér 6.) a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  pályázatot hirdet  a Központi Gyermekélelmezési Konyha intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Munkakör: élelmezésvezető

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A magasabb vezetői megbízás időtartama:

A megbízás 5 évig szól, 2016. január 01-től 2020. december 31.

A munkavégzés helye:

6600 Szentes, Jövendő u.6.

Az intézményvezető által ellátandó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában, alapdokumentumaiban és a működést meghatározó jogszabályokban meghatározott feladatok szakszerű, jogszerű  és gazdaságos ellátása, az intézmény irányítása, vezetése, ellenőrzése. Élelmezésvezetői és intézményvezetői feladatok teljes körű ellátása. (étlaptervezés, gyermek- és felnőtt étkeztetés biztosítása  kb. 3.600 adag/nap, szállítókkal való kapcsolattartás, árubeszerzés, anyaggazdálkodás) A konyhai dolgozók (51 fő) irányítása és ellenőrzése, munkáltatói jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

– a./ Felsőfokú végzettség, és ezzel együtt vagy élelmezésvezető szakképesítéssel kell rendelkeznie, vagy

b./ vendéglátó ipari vagy élelmiszeripari felsőfokú végzettséggel és legalább 5 éves, a közétkeztetési szolgáltatás nyújtásában – ideértve a tápanyagszámítást, étrend- és étlaptervezést – való dokumentált jártassággal kell rendelkeznie.

–       felhasználói szintű számítástechnikai ismeret

–       vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása,

–       magyar állampolgárság,

–       büntetlen előélet,

–       cselekvőképesség

–       a Kjt.41-43.§-ban a magasabb vezetővel szemben meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

– hasonló munkakörben – legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat

– felhasználói szintű valamely élelmezési szoftver ismerete

– ECDL Start

A pályázat részeként benyújtandó:

– részletes szakmai önéletrajz,

– iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevelek másolata,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

– a pályázónak az intézmény vezetésére, gazdaságos és hatékony működtetésére, fejlesztésére vonatkozó vezetői programja,

– szakmai gyakorlat igazolása,

– a pályázó nyilatkozata, hogy

  • a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  • a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat tartalmát megismerhetik,
  • az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,
  • nem áll cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt,
  • a Kjt. 41-43.§-ban a magasabb vezetővel szemben meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn,
  • a Képviselő-testület a pályázó személyét érintő ügyet nyilvános-, vagy zárt ülésen tárgyalja.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 03.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információ: a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatalban  63/510-323-as telefonszámon kérhető

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot postai úton, a pályázatnak Szentes város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (6600 Szentes, Kossuth tér 6.) lehet benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 18.

A pályázatról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete – bizottsági meghallgatást követően – dönt. Személyes meghallgatásra csak a benyújtott írásos pályázatuk alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.szentes.hu

www.kozigallas.hu

– Szentesi Élet (városi hetilap)     2015.11.06

– Délmagyarország (napilap)        2015.11.07.

– Szuperinfo                                     2015.11.05.

A képviselő-testület a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.