Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Pályázat menetrend szerinti személyszállítási tevékenység ellátására

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázati felhívása autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítási tevékenység ellátására

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2012. évi XLI. törvény 23. §. (4) bekezdése alapján pályázatot ír ki Szentes Város közigazgatási területén végzendő helyi, menetrend szerinti, autóbusszal történő személyszállítási tevékenység ellátására.

  1. 1. A kiíró neve, címe, telefon- és telefaxszáma:

Szentes Város Önkormányzata

6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Tel.: (63) 510-354 Fax: (63) 510-353

Kapcsolattartó: Czirok Jánosné műszaki osztályvezető

  1. 2. Az eljárás tárgya:

Helyi, menetrend szerinti, autóbusszal történő személyszállítási tevékenység ellátása közszolgálati szerződés keretében. A részletes követelményrendszert, az alkalmassági feltételrendszert, a pályázaton való részvétel feltételeit, valamint a pályázat benyújtásához szükséges információkat a pályázati kiírás tartalmazza.

  1. 3. A teljesítés helye:

Szentes Város közigazgatási területe

  1. 4. Részvételi feltételek:

a.) Ajánlattétel meghatározott  menetrendre lehetséges.

b.) A pályázat tárgyalásos, nyelve magyar.

c.) A pályázaton pályázóként részt vehetnek azon belföldi vagy külföldi székhelyű jogi személyek, melyek megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt pénzügyi, gazdasági, műszaki, valamint szakmai alkalmassági feltételeknek. Külföldi székhelyű szolgáltató a pályázaton abban az esetben vehet részt, ha országában is biztosított a menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára.

d.) A szolgáltatás nyújtásához igénybevett autóbusz(ok) felújítás nélküli életkora nem lehet 8 (nyolc) évnél több a pályázat benyújtásakor.

e.) A pályázónak rendelkeznie kell helyi telephellyel (saját vagy bérelt), és 24 órás készenlétet ellátó szerviz szolgálattal, vagy azonnali szerviz szolgáltatására kötelezettséget vállaló szolgáltatóval kötött szerződéssel, vagy idegen vagy saját kapacitással. A helyettesítő 24 órás szerviz szolgálatot ellátó szerződésnek a megléte elegendő a feltétel teljesítéséhez.

f.) A Pályázó által a szolgáltatás nyújtása során működtetett eszközöknek meg kell felelnie a 48/2011. (III.30.) számú Kormányrendelet 3. §. (2) bekezdés a), b), c) pontjaiban szereplő szempontok hatályos jogszabályok szerinti minimum elvárásainak.

  1. 5. A pályázati kiírás beszerzési feltételei:

A pályázati dokumentáció értéke 47.244,- Ft + áfa, azaz 60 000,- Ft, azaz Hatvanezer 00/100 forint.

A dokumentáció ellenértékét a pályázó átutalással teljesítheti a kiíró önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12066007-00372800-00100007 számú bankszámlájára. A dokumentáció az átutalási bizonylat másolatával vehető át, előzetes egyeztetést követően, hétfőtől- csütörtökig 8 – 15 óra között és pénteken 8 – 11.00 óra között a következő címen: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal 226. iroda (6600 Szentes, Kossuth tér 6.). A pályázati dokumentáció – kérésre – postai úton is megküldésre kerül, amennyiben az ellenérték megtérítését a pályázó igazolja. A megvásárolt pályázati kiírás másra át nem ruházható. A pályázati dokumentáció megvétele előfeltétele az eljárásban való részvételnek.

  1. 6. A pályázati kiírás beszerzésének határideje:

A Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben való közzétételtől számított 30 napon belül.

  1. 7. Ajánlattételi határidő:

Hivatalos Értesítőben történő megjelenést követő 60. nap, vagy az azt követő első munkanap 12 óra.

  1. 8. Elbírálás módja és szempontja:

Ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevővel – legmagasabb pontszámot elérővel- köt szerződést, melynek bírálati szempontjai és súlyszámai a következők:

Szempont:                                                                               Súlyszám:

1. A vonaljegyek és a bérletjegyek megajánlott ára       50 súlyszám

2. A támogatás mértéke                                                 50 súlyszám

3. Alacsonyplatós járművek és /vagy midibuszok

aránya a szolgáltatásba bevont járművek között       30 súlyszám

4. Fizetési ütemezés (havi, negyedéves, féléves, éves)  30 súlyszám

Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100

Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:

Az 1, 2, számú bírálati szempontok esetében a legelőnyösebb ajánlatot teszi, ezért a legmagasabb (100) pontszámot, maximális pontot kapja az az ajánlattevő, aki 1. a vonaljegyek és bérletjegyek árát összeadva a legalacsonyabb árszínvonalú vonal és bérletjegy értékesítés és 3. az összes forint összegben a legalacsonyabb támogatást igényli a kiírótól, figyelembe véve az összes költségvetési támogatás összegét is. A legelőnytelenebbnek ítéli kiíró azt az ajánlatot, és a legalacsonyabb (1) ponttal értékeli, amely összeadva a vonal és bérletjegyek árát, a legmagasabb árszínvonalon végzi a szolgáltatást és a legmagasabb támogatást igényli.

A 3. bírálati szempont esetében a maximális pontszámot kapja az az ajánlattevő, akinél a legmagasabb az alacsony platós járművek és/vagy midibuszok aránya.

A 4. bírálati szempont esetében a maximális pontszámot kapja az az ajánlattevő, aki a  legnagyobb időintervallumú fizetési ütemezést biztosítja. A legelőnytelenebbnek értékeli kiíró azt az ajánlatot, és a minimális pontszámot (1) annak a pályázónak adja, aki a legkisebb fizetési határidő vállalásával adja be ajánlatát. A kiíró, a pontelosztás során  havonkénti sávokat vesz figyelembe, és érvénytelennek minősíti azt az ajánlatot, amelyik egy hónapnál rövidebb fizetési ütemet tartalmaz.

Értékelési módszer: A legelőnyösebb ajánlati tartalmi érték kapja a lehetséges maximális pontszámot (a felső ponthatár), pontskála alsó pontját pedig a leggyengébb ajánlat jelenti és a kettő között lineáris a pontkiosztás. Képlet: (P – Pmin) : (Pmax – Pmin) = (A vizsgált – A legrosszabb) : (A legjobb – A legrosszabb) P: a vizsgált ajánlati elem adott alszempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa, Pmin: a pontskála alsó határa, A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke, A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi értéke, A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke;

A pontszámok kiosztása a következőképpen történik: az adott bírálati szemponton belül kiosztásra kerülnek a pontszámok, melyeket megszorzunk a súlyszámmal. A súlyozott értékeket összeadjuk, ez lesz az adott ajánlattevő pontszáma.

A Kiíró a pályázat eredményének meghatározásakor a pályázati eljárás során kiválasztásra kerülő szolgáltató részére fizetendő támogatási összeget és a Kiíró számára szintén költségként jelentkező, a helyközi járatokkal ellátott helyi közlekedésre fizetendő támogatást összességében értékeli.

Az eredményhirdetés legkésőbbi időpontja:

Az ajánlattételi határidő lejárta után 60 napon belül.

  1. 9. Szerződéskötés legkésőbbi időpontja:

Az eredményhirdetés időpontját követő 15. nap, vagy az azt követő első munkanap.

10. A szolgáltatás megkezdésének napja:

2014. január 01.

11. A szerződés időtartama:

A kiíró a szerződést határozott időtartamra, 5 évre köti.