Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ÓVODAI BEÍRATÁSOK SZENTESEN

ÓVODAI BEÍRATÁS
ÓVODAI BEÍRATÁS

Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a közoktatási törvény értelmében gyermekük abban az évben, amelyben harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2015. szeptember 1.) napi négy óra időtartamban köteles óvodai nevelésben részt venni.

Az óvodai beíratások időpontja: 2015. április 20-21-én 07.00 és 17.00 óra között történik a lakóhely szerint illetékes vagy választott óvodában. Az óvodai beíratásoknál előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése szerint:  „Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, „.. az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.”

Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a közoktatási törvény értelmében gyermekük abban az évben, amelyben harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2015. szeptember 1.) napi négy óra időtartamban köteles óvodai nevelésben részt venni.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Az óvodai beíratások időpontja: 2015. április 20-21-én 07.00 és 17.00 óra között történik a lakóhely szerint illetékes vagy választott óvodában. Az óvodai beíratásoknál előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket. (A helyhiány miatt a Damjanich János Tagóvodában nem lesz óvodai beíratás.)

Beíratáshoz szükséges dokumentumok:

  • –      a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • –      a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
  • –      a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
  • –      a gyermek TAJ kártyája,
  • –      a gyermek oltási kiskönyve
  • –      gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat (amennyiben van ilyen)
  • –      a gyermek halmozottan hátrányos helyzete esetén az ezt igazoló szülői nyilatkozata
  • –      a sajátos nevelési igényű gyermekek felvételéhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata.

A felvételi eljárás eredményéről szóló értesítést az óvodavezető 2015. május 26-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.

A szülő a döntés kézhezvételtől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. Az óvoda vezetője a kérelmet annak beérkezésétől számított 3 napon belül továbbítja a jegyző részére. A benyújtott kérelem tárgyában a Jegyző az Nemzeti köznevelésről szóló törvény 37. § (3) bekezdése és a 38. § (1) bekezdése alapján hoz döntést. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

Az óvodai körzetek felvételi körzetei és az alapító okiratok a város honlapján és az óvodákban megtekinthetőek.

A beiratkozásokkal kapcsolatos közelebbi, részletes információk az egyes tagóvodákban, illetve az óvodák és a város ( www.szentes.hu ) honlapján szerezhetők be.

Dr. Sztantics Csaba
jegyző

ÓVODAI BEÍRATÁSOK SZENTESEN - határozat --> Fájl mérete: Letöltések száma: 370