Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Kiadó a ligeti volt úttörőház

Pályázati felhívás a Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő Szentes, belterület 7506 helyrajzi számú, Szentes, Csallány Gábor part 1. számú Ingatlan bérbeadás útján történő hasznosítására.

Szentes Város Önkormányzata Polgármestere a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (16) bekezdése, Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. § (11) bekezdés b) pontja, valamint Szentes Város Önkormányzatának az önkormányzat vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályairól 13/2005. (V.14.) ÖR. rendelete 14. § (3) bekezdése és 15. § (1) bekezdése alapján nyilvános pályázatot ír ki a Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő Szentes, belterület 7506 helyrajzi számú, Szentes, Csallány Gábor part 1. számú ingatlan bérbeadás útján történő hasznosítására.

1. A kiíró neve, címe, telefon- és telefaxszáma:

 • Szentes Város Polgármestere
 • 6600 Szentes, Kossuth tér 6.
 • Kapcsolattartó: Czirok Jánosné műszaki osztályvezető
 • Tel.: (63) 510-354 Fax: (63) 510-353

2. Az eljárás tárgya:

Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő Szentes, belterület 7506 helyrajzi számú, Szentes, Csallány Gábor part 1. számú ingatlan bérbeadás útján történő hasznosítása szálláshely-szolgáltatás céljára.

3. A bérbeadás időtartama:

A kiíró a bérleti szerződést határozott időtartamra, 10 évre kívánja megkötni.

4. Részvételi feltételek:

A pályázaton pályázóként részt vehetnek azon természetes személyek vagy belföldi székhelyű jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek, melyek megfelelnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésében 1. pontjában foglalt, átlátható szervezettel szembeni elvárásoknak, továbbá Magyarországon köztartozása nincs, és nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás alatt.

5. Az ingatlan jellemzői:

Az ingatlan Szentes város központjának közvetlen szomszédságában, a helyi védelem alatt álló Széchenyi ligetben helyezkedik el, a városi strandfürdő közvetlen közelében, a Koszta József Múzeum ligeti műemlék épületének műemléki környezetében. Az ingatlan maga is helyi védelem alatt áll. Az 1870-ben épült épület eredeti rendeltetése városi gőz- és kádfürdő volt, majd úttörőházként, végül a Családsegítő központ irodaházaként működött.

 • Elhelyezkedése közlekedési és környezeti szempontból egyaránt rendkívül kedvező.
 • Az ingatlanon található épület műszaki állapota korának megfelelő, de felújítást igényel.
 • Az épülethez szükséges parkolóhelyeket az ingatlan udvarán kell kialakítani.
 • Az épületek szükség szerinti bővítése a rendezési terv előírásai keretében megoldható.
 • Az ingatlan ivóvíz és elektromos áram és távhő közművekkel rendelkezik.
 • Az ingatlan teljes területe: 6229 m2.
 • A meglévő épület hasznos alapterülete: 463 m2.

6. Az ingatlan bérbeadásának feltétele

Az ingatlant a tulajdonos szálláshely-szolgáltató tevékenység céljára kívánja bérbe adni azzal a feltétellel, hogy a szükséges állagmegóvó, és értéknövelő felújítási, esetleges átalakítási munkák költsége a bérlőt terhelik.

A pályázónak vállalnia kell, hogy a versenyeztetés tárgyát képező ingatlant fő tevékenységként szálláshely-szolgáltatási tevékenységre használja.

A pályázónak vállalnia kell az ingatlanon lévő, Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete helyi védelme alatt álló épület felújítását, majd a bérleti idő teljes időtartama alatti állagmegóvását. A felújítás, esetleges átalakítás csak a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása után végezhető el.

A pályázónak vállalnia kell, hogy a felújítási, esetleges átalakítási munkák építési engedélyes tervdokumentációját a bérleti szerződés megkötését követő 6 hónapon belül a Képviselő-testület Városrendezési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága részére jóváhagyásra bemutatja, majd az építési engedélyt 3 hónapon belül megszerzi.

Az építési munkákat a jogerős építési engedély megszerzését követő 1 (egy) éven belül meg kell kezdeni és azt követő 2 éven belül a jogerős használatba vételi engedélyt meg kell szerezni.

A pályázónak vállalnia kell, hogy a hasznosítási szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti.

7. A benyújtandó pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

1. A pályázó pontos nevét, adatait (születési év, hó, nap, anyja neve, lakcíme, adószáma/adóazonosító jele, vállalkozói engedély, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány másolatban)

2.Amennyiben a pályázó nem természetes személy nyilatkozatot arról, hogy a pályázó megfelel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésében 1. pontjában foglalt, átlátható szervezettel szembeni elvárásoknak.

3. Bérleti díj nettó összegére tett ajánlatot

4. A szálláshely-szolgáltató tevékenységgel kapcsolatos koncepciót, a foglalkoztatottak tervezett számának ismertetésével

5. Amennyiben tevékenysége során együttműködést tervez valamely, az önkormányzat tulajdonában lévő intézménnyel, gazdasági társasággal, az intézményvezető, gazdasági társaság ügyvezetője nyilatkozatát a tervezett együttműködésről

6. Nyilatkozatot arról, hogy köztartozása nincs, nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás alatt

7. Nyilatkozatot arról, hogy Szentes Város Önkormányzatánál, illetve más önkormányzatnál nincs adó-, illetve köztartozása.

8. Nyilatkozatot arról, hogy a pályázat 6. pontban előírt feltételeit vállalja.

8. A pályázat elbírálásánál a bíráló bizottság az alábbi szempontokat veszi figyelembe:

1.A tervezett új álláshelyek száma

2. Az ajánlott bérleti díj

3. A tevékenység koncepciójának illeszkedése a város fejlesztési elképzeléseihez

4. Együttműködés az önkormányzat intézményeivel, az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságokkal

9. Az ingatlan bemutatása:

Munkaidőben, előzetes időpont egyeztetés alapján:

Szentes Városi Szolgáltató Kft. Házkezelőség, Szentes, Vásárhelyi út 12.

Kispataki Zoltán: 63/560-620

10. A pályázat beadása:

A pályázatot zárt borítékban 2012. augusztus 21. 10 óráig kell beadni a Polgármesteri Hivatal Kabinetirodájában (202. iroda).

A bíráló bizottság a pályázatokat egyidejűleg bontja fel és fenntartja a jogát a pályázókkal történő további egyeztetésre.

A bíráló bizottság kizárhatja azt a pályázót, aki a pályázati feltételeknek nem megfelelő ajánlatot tesz.

A bérleti szerződés azzal a pályázóval köthető, aki a város szempontjából összességében a legelőnyösebb ajánlatot teszi, és a pályázat feltételeit vállalja. A pályázat kiírója játékgépek üzemeltetését és italkimérő-hely létesítését nem támogatja.

Több, közel azonosan rangsorolt pályázat beérkezése esetén a pályázat kiírója versenytárgyalást tarthat, melynek időpontjáról a pályázókat értesíti.

A kiíró a pályázat eredményéről írásban értesíti az érdekelteket.

A pályázat kiírója fenntartja a jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Szirbik Imre

polgármester