Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Intézményvezetői pályázat (Gondozási Központ)

Gondozási Központ
Gondozási Központ

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete (6600 Szentes, Kossuth tér 6.) pályázatot hirdet Szentes Város Gondozási  Központja intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével. Munkakör: közösségi koordinátor.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A magasabb vezetői megbízás időtartama:

A megbízás napjától számított 5 évig szól.

Az álláshely betöltésének és a  magasabb vezetői megbízás kezdő napja: a pályázatnak a Képviselő-testület általi elbírálását követő hó 1. napja.

A munkavégzés helye:

6600 Szentes, Horváth Mihály u. 10.

Az intézményvezető által ellátandó lényeges feladatok:

Az intézmény Alapító Okirat – 4 telephelyen idősek klubja, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, fogyatékkal élők nappali ellátása, jelzőrendszeres házi gondozás, nappali és közösségi pszichiátriai ellátás – szerinti zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezése, irányítása  és ellenőrzése, az intézmény közalkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítása a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.,  valamint annak végrehajtására kiadott 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet  (4.sz.mell.) rendelkezései alapján történik.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott felsőfokú végzettség, elsősorban: szociális munkás, szociálpedagógus, szociális menedzser, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, okleveles pszichológus,  pszichiáter,  mentalhigiénikus

– legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

– szociális szakvizsga vagy annak a megbízást követő két éven belüli megszerzésére történő kötelezettségvállalás,

– büntetlen előélet,

– cselekvőképesség,

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

– szociális intézményben szerzett 1-3 év vezetői gyakorlat,

– szentesi szociális rendszer gyakorlati ismerete,

– szociális szakvizsga,

– felhasználói szintű  ECDL,

– „B” kategóriás gépjárművezetői engedély.

A pályázat részeként benyújtandó:

– részletes szakmai önéletrajz,

– a képesítést igazoló okiratok másolata,

– 3 hónapnál nem régebbi  erkölcsi bizonyítvány,

– a pályázónak az intézmény vezetésére, gazdaságos és hatékony működtetésére, fejlesztésére vonatkozó programja,

– szakmai gyakorlat igazolása,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

  • a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  • a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat tartalmát megismerhetik,
  • az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,
  • amennyiben nem rendelkezik szociális szakvizsgával, úgy annak megszerzését a megbízás, kinevezés kezdő időpontjától számított kettő éven belül megszerzi,
  • nem áll cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt,
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul-e a pályázat nyilvános ülésen történő tárgyalásához,

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információ: a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatalban Lencséné Szalontai Máriától a Szociális Iroda vezetőjétől, a 63/510-323-as telefonszámon kérhető

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot postai úton, a pályázatnak Szentes város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (6600 Szentes, Kossuth tér 6.) lehet benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. november 30.

A pályázatokat a pályázat előkészítője által esetenként összehívott bizottság véleményezi, majd a pályázatokról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.szentes.hu

www.kozigallas.hu

– Szentesi Élet (városi hetilap)     2015.08.28.

– Délvilág (napilap)                         2015.08.29.

– Szuperinfo                                     2015.08.28.

A képviselő-testület a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.