Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Intézményvezetői pályázat (Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon)

Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete (6600 Szentes, Kossuth tér 6.) pályázatot hirdet a szentesi Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.

Munkakör: mentalhigiénés munkatárs

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A magasabb vezetői megbízás időtartama:

A megbízás napjától számított 5 évig szól.

Az álláshely betöltésének és a  magasabb vezetői megbízás kezdő napja: a pályázatnak a Képviselő-testület általi elbírálását követő hó 1. napja.

A munkavégzés helye:

6600 Szentes, Kováts K. u. 3.

Az intézményvezető által ellátandó lényeges feladatok:

A mintegy 150 fő befogadására alkalmas, 2008-ban átadott idősek otthonában elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek az ápolása, gondozása, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek.

Az intézmény Alapító Okirat szerinti zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezése, irányítása  és ellenőrzése, az intézmény közalkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítása a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.,  valamint annak végrehajtására kiadott 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet  (4.sz.mell.) rendelkezései alapján történik.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletében (3. számú melléklet 8.2 pontja) előírt felsőfokú végzettség: szociális munkás, szociálpedagógus, szociális menedzser, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, diakónus, mentálhigiénikus, igazgatásszervező szociális igazgatás szakirányú végzettséggel, pszichológus,  egészségügyi menedzser, orvos, jogász, okleveles ápoló, okleveles teológus, okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő;

– legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

– szociális szakvizsga vagy annak a megbízást követő két éven belüli megszerzésére történő kötelezettségvállalás,

– büntetlen előélet,

– cselekvőképesség,

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

– szociális intézményben szerzett 1-3 év vezetői gyakorlat,

– szentesi szociális rendszer gyakorlati ismerete,

– szociális szakvizsga,

– pályázatok szakmai lebonyolításában szerzett jártasság,

– felhasználói szintű  ECDL,

– „B” kategóriás gépjárművezetői engedély.

A pályázat részeként benyújtandó:

– részletes szakmai önéletrajz,

– a képesítést igazoló okiratok másolata,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

– az intézmény vezetésére, gazdaságos és hatékony működtetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– szakmai gyakorlat igazolása,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

  • a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  • a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat tartalmát megismerhetik,
  • az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,
  • amennyiben nem rendelkezik szociális szakvizsgával, úgy annak megszerzését a megbízás, kinevezés kezdő időpontjától számított kettő éven belül megszerzi,
  • nem áll cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt,
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul-e a pályázat nyilvános ülésen történő tárgyalásához,

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt: a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatalban Lencséné Szalontai Máriától a Szociális Iroda vezetőjétől, a 63/510-323-as telefonszámon kérhető

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot postai úton, a pályázatnak Szentes város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (6600 Szentes, Kossuth tér 6.) lehet benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. november 30.

A pályázatokat a pályázat előkészítője által esetenként összehívott bizottság véleményezi, majd a pályázatokról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.szentes.hu

www.kozigallas.hu

– Szentesi Élet (városi hetilap)     2015.08.28

– Délvilág (napilap)                         2015.08.29.

– Szuperinfo                                     2015.08.28.

A képviselő-testület a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.