Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Beépítetlen területek pályázat útján történő értékesítése

Építési telek (illusztráció)

A Szentes Város Önkormányzata tulajdonába levő beépítetlen területek pályázat útján történő értékesítésére

Szentes Város Önkormányzata 34/2018. (II./22.) számú Kt. határozata alapján kedvezményesen értékesítésre meghirdeti a tulajdonában levő alábbi beépítetlen területet:
• Szentes, Gergely u 7222 hrsz – értéke 1 900 000,- Ft, bruttó értéke 2 413 000,- Ft.

A kedvezmény mértéke: a pályázati feltételek teljesítése esetén a telek nettó értéke.
Pályázhatnak: 40. életévüket be nem töltött, vagy a pályázat évében betöltő házastársak és regisztrált élettársi kapcsolatban élők, amennyiben 3 hónapnál régebbi, igazolt bejelentett állandó szentesi lakcímmel vagy munkahellyel rendelkeznek.

Benyújtási határidő: 2018. május 15.

A beérkezett pályázatokat az elbírálásra létrehozott bizottság bírálja el. A telekre vonatkozó több pályázat esetén a bizottság dönt a sikeres pályázó személyéről. A pályázatok elbírálásánál a bíráló bizottság értékeli a pályázók szociális helyzetét és azt, milyen eséllyel valósíthatják meg a pályázat céljának megfelelően a lakóépület megépítését. Előnyben részesülnek azok a pályázók, akik első lakáshoz jutnak, a 3 gyermeket vállalók, vagy a 3 vagy több gyermekes pályázók, illetve akik az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II.10.) Kormányrendelettel szabályozott családok otthonteremtési kedvezményét (CSOK) igénybe veszik.

A településrendezési terv szerint a pályázattal érintett építési telkek lakóövezetbe tartoznak, lakóépülettel beépíthetőek. A Gergely utcában fekvő építési telek kertvárosias lakóövezetbe helyezkedik el, engedélyezett építménymagasság 6 m (földszint + tetőtér).

Pályázatot elbíráló bizottság: három tagú
A bizottság tagjai:
• Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság delegált tagja,
• Lakásügyi Bizottság delegált tagja,
• Egészségügyi és Szociális Bizottság delegált tagja.
A bizottság tagjai sorából elnököt választ.
Sikeresnek minősíthető az a pályázat, amelyben a pályázó vállalja, hogy az önkormányzattal kötött szerződés keltétől számított 4 éven belül a lakóépületet rendeltetésszerű használatra kész állapotra felépíti, és erről a jogerős használatbavételi engedélyt vagy a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI.13.) Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) szerint az építésfelügyeleti hatóság által kiállított hatósági bizonyítványt bemutatja. Köteles továbbá a szerződés keltétől számított 1 éven belül az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 33/A. §. és a kormányrendelet szerinti egyszerűsített bejelentést megtenni, és az építési napló azonosító számáról, valamint a bejelentés időpontjáról tájékoztatni.
Amennyiben a kivitelezés 1 éven belül nem kezdődik meg, a szerződés felbontásra kerül.
A lakóépület kivitelezésének határidőn belüli megkezdése, de határidőn belül be nem fejezése esetén a pályázó tudomásul veszi, hogy az önkormányzat választhat az alábbi lehetőségek közül:
• 4 éves beépítési határidőt egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítja,
• amennyiben az épület készültsége nem éri el az 50%-t, az önkormányzat dönt arról, hogy – a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint – értékbecslés alapján az addig végzett munkálatok értékét megtéríti-e, melynek folytán a telek, valamint a felépítmény is az önkormányzat tulajdonába kerül,
• a pályázó a telek szerződés szerinti nettó értékének a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegének egyösszegű megfizetésével annak végleges tulajdonosává válik.

Sikeres pályázat esetén a pályázott ingatlan a pályázó tulajdonába kerül. A tulajdonjog átruházására vonatkozó okirat alapján az önkormányzat javára jelzálogjog, és az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba a telek nettó vételára és járulékai erejéig 5 évre a pályázati feltételek teljesítésének biztosítására.

A pályázó a pályázat benyújtásával egyidejűleg köteles a kiválasztott telek nettó vételárának 10 %-át befizetni az Önkormányzat OTP Banknál vezetett 11735043-15726920 számú számlájára.
Közlemény rovatban kérjük feltüntetni: pályázó neve, „építési telek vételár 10%”.

A befizetett összeg fedezetet nyújt a tulajdonjogot rendező, a jelzálogjog és az ahhoz kapcsolódó elidegenítési és terhelési tilalomról rendelkező okirat elkészítésére, és az ingatlan-nyilvántartási eljárás során felmerülő költségekre.

A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a telek tulajdonba adásával kapcsolatban felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség megfizetését, valamint a pályázati kiírás egyéb feltételeit vállalja.
Sikertelen pályázat esetén a befizetett összeg visszafizetésre kerül.

A pályázati eljárással, annak feltételeivel kapcsolatban felvilágosítás kérhető: Bálint Ágnes Polgármesteri Hivatal I. emelet 226/7. sz. szoba, telefon: 510-378.