Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zöldhírlevél 2015/2

 A csapadékvíz csatornák üzemeltetéséről és fenntartásáról

Az év eleji városüzemeltetési feladatok jelentős hányadát a tartósan jelentkező belvíz elvezetési problémák elhárítása jelentette, mivel 2015. január 23. és 2015. március 11. közötti időszakban I. fokú készültség volt érvényben.

A városi belvízelvezető rendszeren több ponton (Vásárhelyi úti burkolt nyílt árok felújítása, Kismágocsi út, Belső-ecser csapadékvíz-elvezetése) a hatékony beavatkozások eredményeként havária helyzet nem alakult ki.

A belvíz levezetés a befogadóba zavartalan volt, különös tekintettel a Nagyvölgy csatorna több szakaszban végzett és jelenleg is folyó iszapmentesítési munkájára. Befejeződött a Soós dűlő bel- és csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése, mely az érintett terület felületi víztelenítését hosszú távon biztonsággal megoldja.

Továbbra is megoldásra vár az Iskola dűlő belvízelvezetésének megvalósítása.

 

Csapadékos időben a hidraulikus túlterhelés miatt csak fokozott odafigyeléssel üzemeltethetők biztonságosan a város csapadékvíz elvezetőrendszerének egyes pontjai (Attila utcai kanyar a Délker-Tész telephelye és a körforgalom között).

A jövőben kiemelt feladat a város zárt csapadékvíz elvezetőrendszerének TMK rendszerű iszapmentesítése a zavartalan lefolyások biztosítása érdekében.

 

Jelentős előrelépést jelenthet az üzemelés biztonsága terén az alábbi munkák mielőbbi megvalósítása:

  • A Berki belvízátemelő gépészeti rekonstrukciója,
  • Nagyvölgy csatorna Sopron sori szakaszának lefedés kivitelezése,
  • a Korsós soron lefolyásnövelő átemelőműtárgy építése,
  • a Hékédi városrész csapadék- és belvízelvezetése a Veker csatornába,
  • a Nagyhegyszéli csatorna és mellékcsatornák rekonstrukciója.

A jelentősebb munkákat kiemelve, elkészült az Apponyi téri Zöldségpiac csapadékvíz elvezetés kiépítése és burkolatának aszfaltozása mellett az „SBO” bejárata előtti terület aszfaltozása a csapadékvíz elvezetéssel együtt, továbbá a Kertvárosi parkolóhelyek aszfaltozása, Béke utcai ABC előtti útfelújítás stb.

Köztisztasági tájékoztató

A Szentes Városellátó Nkft. 2015. évben folyamatosan gondoskodik a város köztisztaságának biztosításáról.

 A közterületek takarítását végző MFH- 5000 és K-2000 típusú utcaseprőgép, valamint a kézi takarítók folyamatosan végzik ütemterv szerinti munkájukat. A rendszeres takarítási tevékenység részeként a közmunka programok segítségével többlettakarítási és hulladékmentesítési munka került rendszeresen elvégzésre a kiemelt városközponti területeken, valamint igény szerint a település külső területein. A települési köztisztaság területén egyre növekvő problémát okoz a szelektív hulladékgyűjtő szigetek körüli szemetelés. Bár ezzel párhuzamosan megfigyelhető a korábbi „kedvelt” illegális hulladéklerakó helyek csekélyebb mértékű szennyezése, azonban semmi esetre sem fogadható el az, hogy kevesek renitens magatartása növekvő mértékben rontja a város köztisztaság helyzetét.

2 fő kézi úttisztító végzi a városközpont járdáinak takarítását, a közterületi hulladékgyűjtők ürítését, valamint a hét minden napján 1 fő a városközpont (Kossuth tér, Erzsébet tér, Szent Miklós tér) tereinek takarítását.

A köztisztasági feladatok ellátását 11 fő közcélú foglalkoztatott segíti.

Folyamatos a parkok és zöldfelületek gondozása

A nagyon enyhe téli időjárás miatt időben sikerült elkezdeni a fák gallyazását, száraz fák kivágását. Két nagy területen – a Kurca parton, Ifjúság sétány, illetve a Janó György sétány mellől – kivágásra kerültek a vízbe hajló bedőlt fák, illetve a Nagyhegyszéli erdővasút melletti területéről azok a részben kiszáradt fák, amelyek a vasúti közlekedés biztonságát veszélyeztették.

Megtörtént a tavaszi lombgereblyézés, az ősszel elültetett egynyári virágok gyomlálása, kapálása, valamint a rózsa és cserjemetszések, fák koronaalakító-metszése.

Árpilis közepén megkezdődött az első és második kategóriás területeken a fűnyírás, majd májusban a harmadik kategóriás területeken is elkezdődött a kaszálás. Az utolsó fűnyírás október végén, november elején esedékes.

Májusban elültetésre került 27 ezer egynyári palánta a Városközpont, Kertváros és a körforgalmak virágágyaiba, októberben, a Városközpontban közel 8000 db nefelejcs palánta és tulipánhagyma kerülhet elültetésre.

Május elsejére kihelyezésre kerültek a virágládák a Városháza ablakaiba, a beültetett cserepek a kandelláberekre és beüzemelésre került valamennyi szökőkút és ivókút.

A növényvédelmi munkák kapcsán több alkalommal volt levéltetű, aknázó moly, lisztharmat elleni védekezés a beszámolási időszakban. Két alkalommal a gyöngykavicsos, illetve a díszburkolatos területeken vegyszeres gyomirtásra is sor került.

Az igen száraz és forró nyár szükségessé teszi, hogy minden automata öntözőrendszerrel ellátott parkterületen (16 db) rendszeres legyen a pázsit locsolása. A virágágyak és cserjeterületek öntözése is folyamatos.

Rendszeres a játszóterek karbantartása, az utcabútorok javítása.

Ősszel az Üdülőközpont területén új zöldterület létesülhet, melynek füvesítési munkái mellett a tervek szerint padok és hulladékgyűjtők, a felújított közterületi árusítóhelyeken az ülőpadok és hulladékgyűjtők kihelyezése valósul meg.

 Megvalósult a városi hulladéklerakók rekultivációja

Szentes város és a Dél-Alföldi régió 88 települése 2006-ban önkormányzati társulást hozott létre a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási rendszer (DAREH) Létrehozását célzó Önkormányzati Társulás néven. A társulás célja, hogy együttes erővel biztosítsa a tervezett hulladékgazdálkodással kapcsolatos, így a rekultivációs munkálatok megvalósíthatóságát is az előkészületekkel, a projekt menedzselésével, megvalósításával és ellenőrzésével együtt. A feladat megvalósítása során a tagok hulladékátrakó állomások, hulladékkezelő művek, hulladékválogató létesítmények, hulladékgyűjtő udvarok és szigetek kialakítását, valamint elhagyott hulladéklerakó telepek rekultivációját vállalják. A DAREH a környezet védelmének érdekében, valamint a felszíni és felszín alatti vizek további szennyezésének megakadályozására és a nem megfelelő műszaki védelemmel rendelkező települési szilárdhulladék-lerakók által okozott környezetterhelés minimalizálásának, vagy megszüntetésének érdekében a nem megfelelő műszaki védelemmel rendelkező bezárt, felhagyott települési szilárdhulladék-lerakóinak a rekultivációját hajtja végre a KEOP-7.2.3.0. kódszámú, „A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése” című pályázati konstrukció keretében.

A térségi szintű rekultivációs programban összesen 76 db hulladéklerakó rekultivációját valósítják meg. Ebből 3 db-ot Szentesen. A projekt keretén belül Szentesen több mint 125 ezer négyzetméternyi területet rekultiválnak (Szentes-régi, Szentes- Berki, Szentes- Termál lerakók). Az I. ütemben a Szentes – Termál(hrsz. 067/8) bezárt települési szilárdhulladék-lerakó munkálatai valósultak meg. A II. ütem keretében kerül sor a Szentes-régi bezárt települési szilárd hulladék-lerakót (hrsz. 1352/15), és a Szentes-Berki bezárt Regionális hulladéklerakó telep (hrsz.01398/8) rekultivációjára. A rekultivációs munkák 2015 nyarán fejeződnek be.

A két évre megkötött szerződés lejártát követően, várhatóan 2016 januárjában kezdi meg üzemelését a DAREH Társulás hulladékkezelési rendszere, amelynek része lesz a Berki Hulladéklerakó mellett épülő átrakó állomás, a rendszerbe bekapcsolódhat a közelmúltban a hulladéklerakó telepen megépült szelektív válogató egység is.

 Idén elkészül az új szennyvíztisztító telep

Az utolsó negyedévben elkészül a város új szennyvíztisztító telepe. A projektre Szentes több mint 2 milliárd forint uniós támogatást nyert. A tisztítási technológia végén minden paraméterében határértéken belüli, környezetbarát vizet bocsát ki, nem terheli a Tiszát, élővilágát.

A városban a szennyvízgyűjtő hálózatba kapcsolt lakások száma folyamatosan emelkedik 2001 év óta. A bekötött lakások száma 2001-ben 4499 db, 2005-ben 7495 db, 2013-ban 11345 db volt. A város szennyvízgyűjtő-hálózatába 2001-ben a lakások 36 %-át, 2005-ben 59%-át, 2013-ban pedig 89 %-át bekapcsolták.

1964-ben kezdődött a szennyvíztisztító telep I. ütemének kiépítése. A Szennyvíztisztító telep jelenlegi kapacitása 10,000 m3/nap, és 219333 LE, az alkalmazott technológia csepegtetőtestes részbiológia tisztítás, iszapstabilizálással. A csatornázási program megvalósulásával szükségessé vált a Szennyvíztisztító telep korszerűsítése is, ennek érdekében beadott KEOP pályázatok eredményesek voltak. A KEOP 7.1.0 pályázat keretében megtörtént az előkészítés, elkészült a telep komplett kiviteli terve. A KEOP 1.2.0 segítségével valósul meg jelenleg a kivitelezés. Az új Szennyvíztelep 2015 év végén kerül beüzemelésre.

A város szennyvizeinek tisztítása jelenleg kétfokozatú (mechanikai és biológiai), biológiai csepegtetőtestes szennyvíztelepen történik. A tisztított szennyvíz végátemelő segítségével a Tisza folyóba kerül bevezetésre. Az eltelt idő alatt a tisztító rendszer építészeti, gépészeti és villamos tekintetben teljesen elhasználódott. Technológiai vonatkozásban pedig minden tekintetben elavult. A meglévő teljesen elhasználódott és elavult tisztítási technológiával működő tisztító rendszere helyett egy újonnan épülő, III. tisztítási fokozattal (kémiai tisztítással) is rendelkező tisztító rendszer kerül megvalósításra. A megvalósításra kerülő szennyvíztisztító rendszer a meglévő szennyvíztisztító telepen, illetve attól délnyugatra fekvő, közvetlenül határos Önkormányzati tulajdonban lévő területen kerül kialakításra. Az új tisztító rendszer megközelítése a Berki úthálózatról történő lecsatlakozással biztosítható.

A tisztított szennyvíz befogadója a Tisza folyó 231+515 f.km szelvénye, bal part felől a sodorvonalba történő bevezetéssel.

Örökös Zöld Óvoda a Szent Anna utcai ovi

 A 2015-ben 50 éves jubileumát ünneplő a Szent Anna utcai Csicsergő Óvoda idén elnyerte az “ÖRÖKÖS ZÖLD ÓVODA”címet.

A címre olyan intézmények pályázhatnak, amelyek már három alkalommal elnyerték a „Zöld Óvoda” címet.

Az intézmény a Környezetvédelmi és Oktatási Minisztérium által kiírt pályázaton 2006-ban nyerte el először a „Zöld Óvoda” címet, mely a nevelési programjában azóta is kiemelt feladatként a környezeti nevelést és a gyermekek egészséges életmódra nevelését vállalja fel.

Emellett madárvédelmi munkájuk eredményeként “MADÁRBARÁT ÓVODA” címmel is büszkélkedhetnek.