Programok

 • 10. 22. – 01. 31.:Nézőpontok c. kiállítás látogatható
 • Ma 11. 30. – 01. 22.:„SZÉK” című fotókiállítás
 • Ma 9:00 – 13:00:Könyvtárhasználati vetélkedő
 • Ma 15:00 – 16:00:Titokzatos ásványok világa
 • Ma 18:00 – 19:00:„SZÉK” című fotókiállítás megnyitója
Több... »     Következő »

HURO SPORTTOURISM

Szentes Város Sportturisztikai Projektje: HURO 1101/172/2.1.3

Kategóriák

Fotók Szentesről

tanulmver130

 RSS hírek a Szentes.hu-ról

Klauzál óvoda DAOP

Építési szabályzat

IVS

Renergy

Ipari Park fejlesztése

DAOP-1.1.1/A_2-09-2010-0001

Norvég projekt

HURO – HELP projekt

HURO 1001/030/2.4.2.

HURO/1001/226/2.1.2

A projekt kódja: HURO/1001/226/2.1.2

“Éjjeli menedék” bővítése

TIOP-3.4.2-11/1-2012-0111


Utógondozás és utógondozói ellátás

Az eljárás jogi alapja*: Gyvt. 92-93. §, Gyer. 121-125. §

Hatáskör: Városi Gyámhivatal

Illetékesség: Lásd: Gyár. 21. §, 23. § (5) bek.

Célja: A gyermek és fiatal felnőtt családi környezetbe való visszailleszkedésének, ill. önálló életkezdésének segítése.

Előfordulás esetei: Átmeneti- és tartós nevelésbe vétel

 • - megszüntetésekor,
 • - megszűnésekor.

Alanyai:

 • Gyermek.
 • Fiatal felnőtt.

Időtartama: Megszűnés, ill. megszüntetés után legalább 1 év, ha az utógondozást a fiatal felnött maga is kéri, DE fiatal felnőtt esetén max. 24. – felsőfokú nappali tanulmnyok esetén 25. – évének betöltéséig. HA otthonteremtési támogatásban részesült az utógondozás időtartama meghosszabbodik a támogatás elszámolásának időpontjáig.

Utógondozást ellátók:

 • gyermeknél: Gyermekjóléti Szolgálat az átmeneti- vagy tartós nevelésbe-vétel megszüntetése esetén.
 • Gyermekotthon vagy Gyermekvédelmi Szakszolgálat családgondozója a fiatal felnőtt esetén.

Segítséget nyújthatnak: társadalmi szervezetek, alapítványok, egyházi jogi személyek.

Utógondozást elrendelő eljárás menete:

 • határozathozatal,
 • a határozatban: utógondozó kirendelése, utógondozás időtartamának megjelölése,

Megszűnik az utógondozás:

 • - utógondozásra előírt idő elteltével,
 • - utógondozott 24. évének betöltésével,
 • - utógondozói ellátás megszűnésével,
 • - otthonteremtési támogatással való elszámolással.

Utógondozói ellátás elrendelés iránti eljárás menete:

1. A fiatal felnőtt 24 éves koráig – gyermek nagykorúsága elérése előtt 2 hónappal – kérheti a gyám javaslatának figyelembe vételével.

2. A városi gyámhivatal beszerzi:

 • jövedelemigazolást vagy a munkaügyi központnak a nyilvántartásba vételről szóló értesítését,
 • a kérelmező nagykorúsága idején rendelkezésére álló készpénzvagyon összegéről szóló igazolást,
 • fiatal felnőtt és közeli hozzátartozó nyilatkozatát, hogy lakhatása nem megoldható,
 • környezettanulmányt,
 • utógondozói ellátást biztosító nevelőszülő, gyermekotthon vagy utógondozó otthon, vagy a szakszolgálat külső férőhelyre vonatkozó befogadó nyilatkozatát,
 • tanulói jogviszony igazolását,
 • a szociális bentlakásos intézményben történő elhelyezésről szóló határozatot vagy a szociális bentlakásos intézmény értesítését a felvétel várható időpontjáról (Gyer. 124. § c.) pont).

Előfordulási esetei:

 • - nem tudja önállóan létfenntartását biztosítani,
 • - nappali tagozaton tanul,
 • - szociális bentlakásos intézetbe várja a felvételét (ilyen esetben továbbra is a gondozási helyén marad),

3. Ha cselekvőképesség hiánya miatt szükséges a bentlakásos szociális intézménybe való elhelyezés: utógondozás elrendelése előtt gondnokság alá helyezés iránti perindítás szükségességének vizsgálata.

4. Határozathozatal (kötelező tartalmi elemeit lásd: Gyer. 125. §).

Meg kell szüntetni az utógondozói ellátást, ha:

 • az ellátás feltételei már nem állnak fenn,
 • ellátást szociális bentlakásos intézmény biztosítja,
 • fiatal felnőtt a házirendet többször súlyosan megsérti,
 • nevelőszülőjével vagy/és utógondozói ellátást nyújtóval szemben elfogadhatatlan magatartást tanúsít,

Módosítani kell az utógondozói ellátást megállapító határozatot, ha:

 • az ellátás elrendelésének feltételei megváltoztak, de szükségessége a fiatal felnőtt kérelme alapján továbbra is fennáll.

* Az eljárás jogi alapjánál használt rövidítések:

 • Csjt. = A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. tv.
 • Ptk. = A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. tv.
 • Gyvt. = A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.
 • Ket. = A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.
 • Gyer. = A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
 • Gyár. = A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet