Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Rendkívüli települési támogatás

A települési önkormányzat képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást nyújt.

Rendkívüli települési támogatás nyújtható

 • élelmiszerre,
 • ruhaneműre,
 • gyermekintézmények étkezési térítési díjának megfizetésére,
 • tüzelőre,
 • a megélhetést érintő előre nem tervezhető többletkiadásokra, temetési költségekre.

Rendkívüli települési támogatás akkor nyújtható, ha a kérelmező, illetve a családja jövedelmi viszonyait figyelembe véve az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg:

 • családok esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-kát,
 • egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő szülő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-kát.

Temetési költségek viseléséhez rendkívüli települési támogatás annak állapítható meg, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 350 %-kát.

Rendkívüli települési támogatás nyújtható pénzbeli ellátásként, valamint természetbeni ellátásként élelmiszerre, gyermekintézmények étkezési térítési díjának megfizetésére, szemétszállítási díjra, gazdálkodást segítő támogatásra, valamint kamatmentes szociális kölcsön megállapítása esetében.

Rendkívüli települési támogatás egy családnak, illetve egyedül élő kérelmező esetén egy személynek naptári évente legfeljebb három alkalommal nyújtható.

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul.

Az eljárás jogi alapja:

 • Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelete,
 • évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról,
 • évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról,
 • a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet,
 • évi CL. tv. az általános közigazgatási rendtartásról

Az ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6. fsz. 113., valamint 116. számú szoba,   tel.: 510-340, 510-336

Ügyintézők: Aradi NoémiNagy Kitti, Ráczné Gál Ágnes, Berkeczné Csák Andrea

Rendkívüli települési támogatást igénylő lap

Verzió:
Fájl mérete: Letöltések száma: 776
Rendkívüli települési támogatás Napközi térítési díj

Verzió:
Fájl mérete: Letöltések száma: 327
Települési támogatás 70 éven felüliek szemétszállítási díj visszaigénylése

Verzió:
Fájl mérete: Letöltések száma: 411