Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Lakásfenntartási támogatás

Az önkormányzat a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez a települési támogatás keretében lakásfenntartási támogatást nyújthat.

Lakásfenntartási támogatás adható annak a kérelmezőnek, aki egynél több lakás tulajdoni vagy bérleti, haszonélvezeti jogával nem rendelkezik, lakás hasznosításából jövedelme nem származik, vagyona nincs. Vagyon alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezései az irányadók.

Lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. Indokolt esetben a támogatás a jogosult részére készpénzben is kiutalható.

Lakásfenntartási támogatás akkor adható, ha a háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének 350 %-kát.

A lakásfenntartási támogatás havonta egységesen 4.000,-Ft.

A támogatás iránti kérelmet évente meg kell újítani.

A kérelemhez szükséges dokumentumok a kérelem nyomtatványon kívül:

  • személyi igazolvány, lakcímkártya,
  • a lakásban élők utolsó havi nettó jövedelméről, illetve minden egyéb jövedelméről szóló igazolás, nyilatkozat,
  • utolsó havi közüzemi számlák (fogyasztási hely beazonosítása miatt)

A kérelem beadásakor ki kell tölteni a vagyonnyilatkozatot!

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul.

Az eljárás jogi alapja:

  • Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelete,
  • évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról,
  • a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet,
  • évi CL. tv. az általános közigazgatási rendtartásról

Az ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6. fsz.116. számú szoba, tel.: 510-336

Ügyintézők: Ráczné Gál Ágnes, Berkeczné Csák Andrea

Települési támogatás keretében lakásfenntartási támogatás kérelem nyomtatvány

Verzió:
Fájl mérete: Letöltések száma: 426