Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Rendszeres szociális segély

A települési önkormányzat rendszeres szociális segélyt állapít meg annak a 18. életévét betöltött, de a reá irányadó nyugdíjkorhatárt, illetőleg a 62. életévet be nem töltött egészségkárosodott személynek, aki

  • a) munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, vagy
  • b) vakok személyi járadékában részesül, vagy
  • c) fogyatékossági támogatást kap,

feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított.

Nem biztosított a megélhetése akkor, ha az igénylő havi jövedelme, valamint családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 80 %-át és vagyona sem neki, sem családjának nincs.

A rendszeres szociális segély megállapíthatóságának alapja a fentieken kívül, hogy kérelmező saját jogú nyugellátásra nem szerzett jogosultságot.

Csatolandó mellékletek:

  • vagyonnyilatkozat,
  • a kérelmező és családtagjai három havi nettó átlagkeresetéről, illetve minden egyéb jövedelméről szóló igazolás, nyilatkozat,
  • az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet szakértői bizottságának a munkaképesség legalább 67 %-os mértékű csökkenéséről, illetve legalább 50 %-os mértékű egészségkárosodásról készült szakvéleménye, vagy a vakok személyi járadéka, ill. a fogyatékossági támogatás folyósításáról okirat,
  • okirat arról, hogy saját jogú nyugdíjszerű ellátásra nem jogosult,
  • közös háztartásban élő gyermekekre vonatkozóan: ha a tankötelezett korhatárt betöltötték, a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolás, valamint a tartósan beteg, ill. fogyatékos állapotot igazoló irat.

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni a személyi adatokat igazoló okmányt, adóazonosító jelet, TAJ számot tartalmazó hatósági bizonyítványt.

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul.

Az eljárás jogi alapja:

  • 1993. évi III. tv a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról,
  • a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet

Az ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Szociálpolitikai Osztály fsz. 113. szoba (Tel: 63/510-331)

 Ügyintéző: Aradi Noémi

 Ügyfélfogadás: hétfőn és csütörtökön 8-16 óráig

Kérelem (0507) --> Fájl mérete: Letöltések száma: 649
0507. sz. kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre