Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Nappali tagozatos egyetemi, főiskolai hallgatók támogatása

Szentes Város Önkormányzatának szabályzata a nappali tagozatos egyetemi, főiskolai hallgatók támogatásáról Szentes Város Önkormányzata a szociális helyzetük miatt rászoruló egyetemi és főiskolai
hallgatók támogatására a következő szabályzatot alkotja:

I. A szabályzat célja:

 • (1) A szellemi javakhoz való hozzáférés egyenlő esélyének megteremtése érdekében, mindazok számára segítséget nyújtani az első diploma megszerzéséhez, akiknek felsőfokú
  tanulmányaik folytatása szociális helyzetük miatt nehézségekbe ütközik.

II. A szabályzat hatálya:

 • (1) A szabályzat hatálya kiterjed a Szentes városban állandó bejelentett lakással rendelkező magyar állampolgárokra, akik felsőoktatási intézmények hallgatói.

III. A támogatás forrása:

 • (1) Pénzügyi fedezetként az önkormányzat jóváhagyott éves költségvetésében elkülönített forrás szolgál.

IV. A pályázók köre:

 • (1) A támogatásban tanulmányokat folytató felsőoktatási hallgatók részesülhetnek, akik felsőoktatási intézményben, nappali tagozatos, első alapképzésben vesznek részt.
 • (2) Nem jogosultak a támogatásra, akiknek hallgatói jogviszonyuk fennáll ugyan, de tanulmányaikat
  a kérelem beadásakor nem folytatják (pld. halasztanak).
 • (3) Abban az esetben, ha a hallgató tanulmányait a támogatás felvétele után év közben szakítja
  meg, a következő évben nem igényelhet támogatást.

V. Eljárási szabályok:

 • (1) Az önkormányzati támogatási igényt az erre rendszeresített igénylő lapon lehet benyújtani
  a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályához szeptember hónapban, a külön
  felhívásban megjelölt időpontig, mely határidő jogvesztő.
 • (2) Az igénylő laphoz mellékelni kell a kérelmező és a vele közös háztartásban élő személyek
  jövedelem-igazolásait, valamint a felsőoktatási intézmény igazolását a hallgatói jogviszony
  fennállásáról.
 • (3) A támogatás elbírálása kizárólag az igénylő szociális rászorultsága alapján történik.
 • (4) A szociális rászorultságot Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete
  24/1999.(IX.3.)KT. számú, a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és
  személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelete alapján kell megállapítani.
 • (5) A szociális rászorultságon kívül elsősorban azokat kell támogatásban részesíteni, aki:
  • a) árva, félárva
  • b) valamilyen betegségben szenved, rokkant, vagy a családban folyamatos ellátást
   igénylő beteg van,
  • c) eltartója/szülője munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban részesül,
  • d) nem részesül kollégiumi ellátásban,
  • e) családjában az eltartottak száma három, vagy annál több.

VI. A támogatás összege, folyósítása:

 • (1) A támogatás egy összegben kerül megállapításra és ugyanazon időpontban kifizetésre.
 • (2) A támogatás összege minimum: 15.000,-Ft, maximum: 50.000,-Ft.

VII. Záró rendelkezés:

 • (1) A szabályzat alapján hozott döntés ellen Szentes Város Önkormányzatának Képviselőtestületéhez
  lehet fellebbezni, a döntés kézhezvételtől számított 15 napon belül.
 • (2) A támogatást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell a pénzbeli
  ellátás visszafizetésére.
 • (3) Ezen szabályzat elfogadásával egyidejűleg lép hatályba.