Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Lakásfenntartási támogatás

Lakásfenntartási támogatás adható annak a családnak vagy egyedül élő személynek, aki Szentes város területén a helyi rendeletben meghatározott lakásnagyságot meg nem haladó lakásban, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben lakik. Amennyiben a kérelmezőnek hátraléka van, csak akkor részesülhet támogatásban, ha a hátralék kiegyenlítésére a szolgáltatóval szerződést kötött.

Az eljárás indulhat az ügyfél kérelmére személyesen vagy megbízottja útján.

 A támogatás fajtái:

 • Normatív: Az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 150%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20%-át meghaladja.
 • Méltányos: Az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 200%-át, és a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 30%-át.

A támogatás formája lehet:

 • pénzbeli és
 • természetbeni juttatás.

A kérelemhez szükséges dokumentumok:

 • személyi igazolvány, lakcím igazolvány,
 • kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolások,
 • minden más egyéb jövedelemről nyilatkozat,
 • a lakásfenntartási kiadásokat igazoló, a naptári év első hat havi vagy második hat havi fogyasztásról szóló közüzemi igazolások (víz, villany, gáz, pénzintézeti tartozás, szemétszállítási díj, közös költség, albérleti szerződés),
 • lakás alapterületét hitelesen igazoló bizonylatok (tulajdoni lap, adásvételi szerződés, használatba vételi engedély).

A lakásfenntartási támogatás időtartama: 12 hónap

Az eljárás jogi alapja:

 • 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról,
 • 24/1999.(IX.03.) KT. sz. rendelet a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról.
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Az ügyintézés helye:  6600 Szentes, Kossuth tér 6. fsz. 117. sz. szoba (tel.: 510-337)

Ügyintézők:  

 • Bódiné Pajkos Ibolya
 • Varga Lajosné

Ügyfélfogadási idő:   hétfőn és csütörtökön 8.00-16.00-ig.

Igénylőlap (0502) --> Fájl mérete: Letöltések száma: 1451
0502. sz. igénylőlap a lakásfenntartási támogatáshoz