Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Köztemetés

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesterének kell gondoskodnia az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat:

 • a költségeket hagyatéki teherként a közjegyzőnél bejelenti,
 • vagy az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.  

A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:

 • aki a temetést szerződésben vállalta,
 • akit arra az elhunyt végrendelete kötelez,
 • végintézkedés hiányában az elhunyt elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa, vagy élettársa,
 • az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b/ pontja) a törvényes öröklés rendje szerint.

A köztemetés elrendeléséhez szükséges valamennyi temetésre köteles személy erre irányuló kérelme, annak hiányában, hivatalból indított eljárás esetén hosszabb az elintézési idő, ami a költségeket növeli.

Az eltemettetésre köteles személy a köztemetési költség megtérítésére köteles, kérelmére a részletfizetés engedélyezhető, az önkormányzat rendeletében szabályozottak szerint a megtérítési kötelezettség alól különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesíthető.

Az eljárás jogi alapja:  

 • 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
 • 1999. évi XLIII. tv. a temetőkről és a temetkezésről
 • 145/1999. /X.1./ Korm. r. a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. végrehajtásáról
 • 24/1999. /IX.03./ KT. sz. rendelet a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Az ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6., Szociálpolitikai Osztály fsz. 118. szoba (Tel: 63/510-375)

Ügyintézők:

 • Bede Andrásné
 • Sipos Ferencné

Ügyfélfogadási idő: hétfőtől csütörtökig 8 – 16 óra, pénteken 8 – 13 óra között.