Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Felsőoktatási hallgatók támogatása

A támogatás célja mindazok számára segítséget nyújtani az első diploma megszerzéséhez, akiknek felsőfokú tanulmányaik folytatása szociális helyzetük miatt nehézségekbe ütközik.

Felsőoktatási hallgatók támogatásában részesíthető az a Szentes városban állandó bejelentett lakással rendelkező magyar állampolgár, aki felsőoktatási intézményben, nappali tagozatos, első alapképzésben vesz részt.

A támogatás elbírálása kizárólag az igénylő szociális rászorultsága alapján történik. Az egy főre eső jövedelmi értékhatár a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 120 %-a.

A szociális rászorultságon kívül elsősorban az részesülhet támogatásban, aki:

 • árva, félárva,
 • valamilyen betegségben szenved, rokkant, vagy a családban folyamatos ellátást igénylő beteg él,
 • eltartója/szülője munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban részesül,
 • nem részesül kollégiumi ellátásban,
 • családjában az eltartottak száma három vagy annál több.

Nem állapítható meg a támogatás abban az esetben, ha a tanuló hallgatói jogviszonya fennáll ugyan, de tanulmányait a kérelem benyújtásakor nem folytatja (pl. halaszt), illetve amennyiben a hallgató tanulmányait a támogatás felvétele után évközben szakítja meg, a következő évben nem igényelhet támogatást.

A kérelemhez szükséges dokumentumok:

 • személyi igazolvány, lakcím igazolvány,
 • közös háztartásban élők jövedelemről (munkabér, családi pótlék, GYES, gyermektartás, nyugdíjszerű ellátás, árvaellátás, alkalmi munka stb.) szóló igazolás, nyilatkozat,
 • őstermelő esetén az őstermelői igazolvány betétlapjának másolata,
 • iskolalátogatási igazolás, amelyen fel van tüntetve, hogy a hallgató nappali tagozaton első alapképzésben vesz részt,
 • közös háztartásban élő, középfokú oktatási intézményben, főiskolán, egyetemen tanuló gyermekek iskolalátogatási igazolása.

Az eljárás az ügyfél kérelmére indulhat, az igényt szeptember hónapban, a külön felhívásban megjelölt időpontig lehet benyújtani, mely határidő jogvesztő.

Az eljárás jogi alapjai:

 • 202/2007.(IX.28.)KT határozat a nappali tagozatos egyetemi, főiskolai hallgatók támogatásáról szóló szabályzatról,
 • 24/1999.(IX.3.)KT rendelet a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról.

Az ügyintézés helye:  6600 Szentes, Kossuth tér 6. fsz.115-116. számú szoba (tel.: 510-336, 510-323)

Ügyintézők:

 • Farmasi Edina
 • Kozár Istvánné
 • Lencséné Szalontai Mária

Ügyfélfogadási idő:      hétfőn és csütörtökön 8-16 óráig

Igénylőlap (0534) --> Fájl mérete: Letöltések száma: 1466
0534 sz. igénylőlap a felsőoktatásban tanulók önkormányzati támogatásához