Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Aktív korúak rendszeres szociális segélye

 A települési önkormányzat aktív korúak rendszeres szociális segélyét állapítja meg annak, aki aktív korú nem foglalkoztatott, feltéve, hogy megélhetése más módon nem biztosított.

Nem biztosított a megélhetése akkor, ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át és vagyona nincs.

Aktív korú nem foglalkoztatott személynek minősül az, aki:

 • a munkanélküli-járadék, álláskeresési-járadék, álláskeresési-segély (a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás), illetőleg a jövedelempótló támogatás folyósítási időtartama lejárt, és álláskeresést ösztönző juttatásban nem részesül, vagy
 • az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően az Flt. alapján álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy
 • a rendszeres szociális segély iránti kérelem benyújtását megelőző két évben a megyei, fővárosi munkaügyi központtal, illetőleg annak kirendeltségével (a továbbiakban: munkaügyi központ), vagy a lakó-, tartózkodási hely szerint illetékes települési önkormányzat által kijelölt szervvel (a továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv) legalább egy év időtartamig együttműködött, vagy
 • az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj folyósítása megszűnt, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően a munkaügyi központtal, vagy az együttműködésre kijelölt szervvel legalább három hónapig együttműködött,
 • a rendszeres szociális segély folyósítása a munkaképesség-csökkenés, illetve az egészségkárosodás mértékének változása miatt szűnt meg.
 • és keresőtevékenységet nem folytat, ide nem értve a települési önkormányzat által szervezett foglalkoztatást és az alkalmi munkavállalói könyvvel végzett munkát.

Az aktív korú nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély megállapításának, folyósításának feltételeként köteles együttműködni az Önkormányzattal, a Munkaügyi Központtal és a Családsegítő Központtal.

Az együttműködés azt jelenti, hogy

 • a Családsegítő Központnál -az együttműködésre kijelölt szervnél- nyilvántartásba veteti magát, és
 • a beilleszkedését segítő programról írásban megállapodik az együttműködésre kijelölt szervvel, továbbá
 • teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat.
 • együttműködik az önkormányzattal a támogatásra való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatában,
 • a munkaügyi központtal együttműködik,
 • az önkormányzat, illetőleg a munkaügyi központ által felajánlott munkát, amely szakképzettségének, iskolai végzettségének, vagy annál eggyel alacsonyabb szintű végzettségének megfelel, elfogadja.

Az önkormányzat a rendszeres szociális segélyt kérelmező aktív korú nem foglalkoztatott személyek számára legalább 30 munkanap időtartamú foglalkoztatás szervez munkaerő-piaci helyzetük javítása érdekében.

A kérelemhez szükséges dokumentumok:

 • Munkaügyi Központ igazolása az együttműködésről, valamint a munkanélküli járadék folyósítási időtartamának lejártáról, illetve arról, hogy álláskeresést ösztönző juttatásban nem részesül.
 • Munkaügyi Központ igazolása arról, hogy a munkanélküli járadékra való jogosultsága nem áll fenn, továbbá a munkaviszonyban töltött azon napjainak számáról, amelyet az Flt. szerint a járadék megállapításánál figyelembe kell venni
 • Kereső családtagok jövedelemigazolása (kérelem beadását megelőző hónap)
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat vagy annak hiteles másolata
 • Gyermekek részére bármilyen jogcímen folyósított ellátásról szóló igazolás (pl. családi pótlék, árvaellátás, gyermektartásdíj).
 • A közös háztartásban élő gyermek(ek)re vonatkozóan, ha a tankötelezett korhatárt már betöltötték, a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolás, valamint a tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd vagy más fogyatékos állapotot igazoló irat.
 • Rendszeres pénzellátások megszüntetéséről szóló határozat, ha azt nem a benyújtás helye szerinti hivatal hozta
 • Jövedelempótló támogatás folyósítás időtartamának lejáratáról szóló határozat, ha nem a benyújtás helye szerinti települési önkormányzat hozta meg a határozatot

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul.

 Az eljárás jogi alapjai:

 • 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
 • 24/1999.(IX.3.)KT rendelet a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Az ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6. fszt. 114 szoba (Tel.: 510-340)

Ügyintéző: Mészáros Ágnes

Ügyfélfogadás: hétfő- csütörtökön 8-16 óráig
 

Kérelem (0535) --> Fájl mérete: Letöltések száma: 895
0535. sz. kérelem az aktív korúak rendszeres szociális segélyének megállapításához