Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Adósságkezelési szolgáltatás

Adósságkezelési szolgáltatásban részesülhet az a család vagy egyedül élő személy,

akinek az adóssága

 • meghaladja az 50.000,-Ft-ot, kevesebb mint 266.000,-Ft,
 • közüzemi díj tartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták,
 • hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződés esetén az adósság meghaladja a 200.000,-ft-ot és kevesebb mint 533.000,-ft.
 • a tartozás a kérelem benyújtását megelőző 18 hónapban keletkezett,
 • akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg:
  • több személy együttélése esetén a mindenkori nyugdíjminimum 150%-át,
  • egyedül élő esetén a mindenkori nyugdíjminimum 200%-át.
 • a lakás alapterülete:
  • 1 személy esetén 35 m2,
  • 2 személy esetén 45 m2,
  • 3 személy esetén 55 m2,
  • 4 személy esetén 65 m2,
  • 4 személy felett minden további személy esetén plusz 5-5 m2, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.
 • nem rendelkezik egynél több lakás tulajdonjogával, bérleti haszonélvezeti jogával, vagy egyéb ingatlannal,
 • vállalja, hogy az adósságkezelési szolgáltatás körébe vont kötelezettségeinek havonta rendszeresen eleget tesz,
 • vállalja, hogy az adósságkezelési támogatás körébe vont kötelezettségei tekintetében hitelezőit a titoktartási kötelezettség alól felmenti,
 • vállalja az adósságcsökkentési támogatás rá eső részének megfizetését és az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt, együttműködést.

Az eljárás indulhat az ügyfél kérelmére személyesen vagy megbízottja útján.

A kérelmet a Családsegítő Központ adótanácsadójánál lehet benyújtani.

A támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható egy összegben vagy havi részletekben az adós vállalásától függően.

A kérelemhez szükséges dokumentumok:

 • személyi igazolvány, lakcím igazolvány,
 • kérelem benyújtását megelőző hónap jövedeleméről szóló igazolások,
 • minden más egyéb jövedelemről nyilatkozat,
 • az adósságkezelési támogatás körébe vonható tartozások (legalább 6 havi),
 • közüzemi igazolások (víz, villany, gáz, pénzintézeti tartozás, szemétszállítási díj, közös költség, távhő, lakbér hátralék, hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződésből fennálló hátralék),
 • a lakás alapterületét hitelesen igazoló bizonylatok (tulajdoni lap, adásvételi szerződés, használatba vételi engedély),
 • a hátralékról szóló megállapodás a szolgáltatóktól.

Az adósságkezelési támogatás időtartama: Legfeljebb 18 hónap, amely indokolt esetben egy alkalommal 6 hónappal meghosszabbítható.

A támogatás összege:

 • Az adósságcsökkentési támogatás összege nem haladhatja meg az adósság 75%-át, és összege legfeljebb 200.000,-Ft lehet.
 • Az adósságcsökkentési támogatásra jogosult személyeknek lakásfenntartási támogatást is kell biztosítani.

Az eljárás jogi alapja:

 • 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról,
 • 24/1999.(IX.03.) KT. sz. rendelet a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról.
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól.

Az ügyintézés helye:  6600 Szentes, Kossuth tér 6. fsz. 117. sz. szoba (tel.: 510-337)

Ügyintézők: 

 • Bódiné Pajkos Ibolya
 • Varga Lajosné

Ügyfélfogadási idő:  hétfőn és csütörtökön 8.00-16.00-ig.

Adósságkezelési és ahhoz kapcsolódó lakásfennt.támogatás - kérelem --> Fájl mérete: Letöltések száma: 833
Adósságkezelési és ahhoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás beadásához szükséges nyomtatvány