Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság állapítható meg annak a gyermeket nevelő családnak, ahol az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum legkisebb összegének 165%-át, 47.025,-Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő szülő, tartósan beteg gyermeket nevelő szülő, valamint nagykorú gyermek esetében pedig a nyugdíjminimum 180%-át, 51.300,-Ft-ot, és vagyona nincs.

vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a közös háztartásban élő közeli hozzátartozó vagyonára is. Vagyon alatt hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanok áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

A jövedelem megállapításánál a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét kell figyelembe venni.

A kérelemhez szükséges dokumentumok a kérelem nyomtatványon kívül:

 • személyi igazolvány, lakcím igazolvány,
 • jövedelemigazolás, illetve minden más egyéb jövedelemről (munkabér, családi pótlék, GYES, gyermektartásdíj, nyugdíjszerű ellátás, árvaellátás, alkalmi munka stb.) szóló igazolás, nyilatkozat,
 • őstermelő esetén az őstermelői igazolvány előző évi betétlapjának másolata,
 • vállalkozó esetén az előző évi bevételről szóló NAV igazolás,
 • külön élő szülők esetén a gyermek elhelyezése, vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági és gyámhatósági határozat,
 • tartósan beteg, illetőleg fogyatékos nagykorú gyermek esetén egészségi állapotára vonatkozó igazolás,
 • középfokú oktatási intézményben, főiskolán, egyetemen tanuló gyermek iskolalátogatási igazolása.

A kérelem beadásakor ki kell tölteni a vagyonnyilatkozatot!

Az eljárás indulhat az ügyfél kérelmére, hivatalból, intézmény jelzésére.

Az eljárás jogi alapja:

 • évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról,
 • 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról,
 • 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről,
 • évi CL. tv. az általános közigazgatási rendtartásról.

Az ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6. fsz.113. számú szoba, tel.: 510-340

Ügyintézők: Aradi Noémi, Nagy Kitti