Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Személygépkocsi szerzési támogatás

A szerzési támogatás a súlyos mozgáskorlátozott személy személygépkocsi szerzéséhez nyújtott támogatás.

Súlyos mozgáskorlátozott az a személy, aki mozgásszervi betegsége következtében tömegközlekedési eszközt önerőből nem képes igénybe venni, de életvitelszerűen nem ágyhoz kötött és a járás, terhelhetőség és tömegközlekedési jármű használata alapján közlekedőképességének minősítése során pontjainak száma 7 vagy annál több. 

A szerzési támogatás belföldi kereskedelmi forgalomban történő vásárlás, ill. a Foglalkoztatá-si és Szociális Hivatal előzetes engedélyével a külföldről behozandó személygépkocsi, ill. segédmotoros rokkantkocsi vagy kerekesszék magyarországi forgalomba helyezésével kap-csolatos költségének megtérítéséhez nyújtott hozzájárulás.

Mértéke a vételár, ill. a vám és általános forgalmi adó együttes költségének 60 %-a, legfeljebb azonban 300.000 Ft. A támogatás ugyanazon személyre tekintettel hétévenként egy ízben adható.

Jogosultsága annak a súlyos mozgáskorlátozott személynek állapítható meg:

 • aki érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, vagy szállítását érvényes vezetői engedéllyel rendelkező szülője, házastársa, vagy vele legalább egy éve közös háztartásban élő élettársa vállalja,
 • akinek a családjában az egy főre jutó, a tárgyévet megelőző év havi átlagos nettó jövedelme a tárgyév január 1. napján érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének kettő és félszeresét nem haladja meg,
 • a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül nem részesült szerzési támogatásban,

valamint: aki a vele közös háztartásban élő 3. életévét betöltött súlyos mozgáskorlátozott kiskorú gyermeke személygépkocsival történő szállítását vállalja, ha a szállítás a gyermek tanulói jogviszonya, gyógykezelése, rendszeres intézményi ellátása miatt indokolt.

A támogatás iránti kérelem a tárgyév április 30-áig nyújtható be!

Csatolandó mellékletek:

 • a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló I. fokú orvosi szakvélemény, amit a háziorvos, vagy beutalása alapján szakorvos állít ki (azoknak, akik már részesültek támogatásban és állapotuk végleges, új szakvéleményt nem kell beszerezniük)
 • a kérelmező és a vele közös háztartásban élők elmúlt évi nettó jövedelmére vonatkozó igazolások
 • érvényes gépjárművezetői engedély másolata, ill. szállítást vállaló nyilatkozat
 • nyilatkozat, hogy hét éven belül nem részesült támogatásban
 • ha a gyermek a súlyos mozgáskorlátozott, úgy iskolai, orvosi igazolás.

A jogosultságot megállapító határozat érvényességi ideje egy év, a határozat érvényességi ideje  kérelemre évente meghosszabbítható.

A szerzési támogatás tárgyévi kielégítéséről a Dél-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala az általa létrehozott bizottság véleményének figyelembevételével július 31-ig dönt és értesíti a kérelmezőt. 

Az eljárás jogi alapja:  

 • 164/1995. /XII.27./ Korm. rendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről

Az ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6., Szociálpolitikai Osztály fsz. 118. szoba (Tel: 63/510-375)

Ügyintézők:

 • Bede Andrásné
 • Sipos Ferencné

Ügyfélfogadási idő: hétfőn és csütörtökön 8 – 16 óra

Kérelem (0417) - SZGK --> Fájl mérete: Letöltések száma: 589
0417. sz. személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatás iránti kérelem