Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hadigyámolt, hadiárva, hadigondozott családtag járadéka, egyösszegű térítése

Hadigyámolt: a hadirokkant gyermeke hadigyámoltnak minősül:

  • a gyermek tizenhatodik életévének betöltéséig,
  • ha oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, a tanulmányok tartamára, de legfeljebb a 25. életév betöltéséig,
  • ha a gyermek a fenti időtartam alatt tartósan megrokkan, ennek az állapotnak a tartamára az életkorra tekintet nélkül, feltéve, hogy a munkaképességének csökkenése a 67 %-ot elérte.

A járadékban részesülő hadirokkantat a saját háztartásában nevelt vagy egészségi állapota miatt intézményben elhelyezett gyermeke után nevelési pótlék illeti meg.

Hadiárva: a szolgálat következtében meghalt személynek, ill. a meghalt hadirokkantnak a gyermeke a fentiekben meghatározott feltételek fennállása esetén. 

A hadiárvát a feltételek fennállása esetén havi rendszeres járadék illeti meg.

Hadigondozott családtag: a szolgálat következtében meghalt személynek, ill. hadirokkantnak az általa életében ténylegesen eltartott, 60. évét betöltött, vagy legalább 67 %-ban csökkent munkaképességű szülője, nagyszülője, testvére és féltestvére.

A hadigondozott családtagot havi rendszeres járadék illeti meg.

Egyösszegű térítés:

Az a volt hadiárva, volt hadigyámolt és volt hadigondozott családtag, akinek a korabeli hadigondozó hatóság által megállapított pénzellátását politikai okból megszüntették vagy szüneteltették, ill. ilyen ellátás iránti kérelmét politikai okból elutasították, továbbá aki ez irányú kérelmét politikai okból elő sem terjesztette, az elmaradt pénzellátás kompenzálására egyösszegű térítésre jogosult.

Volt hadiárva, akit szülője halála miatt, volt hadigyámolt, akit szülője hadirokkantsága miatt, volt hadigondozott családtag, akit unokája, gyermeke vagy testvére halála miatt hadiárvaként, hadigyámoltként, ill. hadigondozott családtagként hadigondozásba vettek, vagy aki okirattal bizonyítja, hogy ezen ellátások valamelyike iránti igénye fennállt.

Aki csak egyösszegű térítésben részesül, nem minősül hadigondozottnak.

Az igényjogosultság megállapítása iránti eljárás kérelemre indul, az igénylő lakóhelye szerint illetékes önkormányzat jegyzőjénél, az igény határidő-korlátozás nélkül bármikor elő-terjeszthető, csatolandó az összes rendelkezésre álló korabeli irat.

Az ellátásra, ill. térítésre való jogosultságot a Szociálpolitikai Osztály állapítja meg, az ellátást, ill. térítést a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja. 

Az eljárás jogi alapja:

  • 1994. évi XLV. tv. a hadigondozásról
  • 113/1994. /VIII.31./ Korm. rendelet a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról 

Az ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6., Szociálpolitikai Osztály fsz. 118. szoba (Tel: 63/510-375)

Ügyintézők:

  • Bede Andrásné
  • Sipos Ferencné

Ügyfélfogadási idő: hétfőn és csütörtökön 8 – 16 óra