Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Telepengedélyezés

Az eljárás jogi alapja:

  • a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet),
  • a közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,
  • a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. Törvény,

A Korm rendelet 1. és 2. mellékletében felsorolt egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységek (a továbbiakban: ipari tevékenység) a tevékenység megkezdésére irányuló szándék bejelentését követően, illetve jogerős telepengedély birtokában folytathatók. A Korm. rendelet mellékletében fel nem sorolt egyéb ipari tevékenységek bejelentés, illetve telepengedély nélkül folytathatók. A Korm. rendelet 1. és 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenységek tartalmára vonatkozóan a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerében (TEÁOR) foglalt tartalmi meghatározások az irányadóak.

A jegyző a telepet – telepengedély-köteles tevékenység esetében a telepengedély megadásával egyidejűleg, bejelentés-köteles tevékenység esetében a Korm. rendeletben és egyéb jogszabályokban meghatározott feltételek fennállásának vizsgálatát követően – a Korm. rendelet 6. melléklete szerint vezetett nyilvántartásba veszi, mely nyilvántartást az interneten közzéteszi.

A bejelentéshez kötött ipari tevékenység folytatója a Korm. rendeletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon köteles a telep fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél írásban bejelenteni a folytatni kívánt ipari tevékenységet.

A telepengedély kiadására irányuló kérelmet a Korm. rendeletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon a telep fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél írásban kell benyújtani.

A tevékenység a megkezdésére irányuló szándék bejelentését követően folytatható

  • bejelentés-köteles ipari tevékenység esetén,
  • telepengedély-köteles ipari tevékenység esetén,

– ha azt a külön jogszabályban ipari területként meghatározott területen kívánják folytatni, valamint

– ha nem ipari területen kívánják folytatni akkor, ha a telepként szolgáló építmény vagy építményben az önálló rendeltetési egység a tevékenység végzésének megfelelő rendeltetésre 6 (hat) hónapnál nem régebbi jogerős használatbavételi engedéllyel vagy tudomásulvétellel, illetve fennmaradási egyben használatbavételi engedéllyel rendelkezik.

Az előző felsorolásban nem említett esetekben az ipari tevékenységet csak jogerős telepengedély birtokában lehet folytatni.

A telepengedély kiadására irányuló eljárás ügyintézési határideje: 60 nap.

Az ügyintézési határidőbe nem tartozik be: a Ákr. 50. § (5) bekezdésében foglaltak.

A telepek engedélyezésével, bejelentésével és a nyilvántartásban feltüntetett adatok módosításával kapcsolatos eljárásokért a kérelmező, illetve a bejelentő igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni. Ezen esetekben az igazgatási szolgáltatási díj az első fokú eljárásban 5.000,-Ft.

A díjfizetési kötelezettség a Polgármesteri Hivatal költségvetési számlájára történő átutalási megbízással teljesíthető.

A fellebbezési eljárás díja6.000,-Ft.

A díjnak átutalási megbízással való teljesítését az erről szóló bizonylat másolati példányával kell az eljárás megindításakor igazolni.

Az ipari tevékenység végzője a telepengedély megadását, illetve a bejelentést követően a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást – az ipari tevékenység változtatását ide nem értve – haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.

A telep használatára jogosult személyében történő változás esetén a változást, annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult köteles bejelenteni.

Az ipari tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a jegyzőnek a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni és – telepengedély-köteles tevékenység esetében – a telepengedélyt leadni.

A telepen folytatott ipari tevékenység változása esetén az új tevékenység tekintetében új bejelentést kell tenni, illetve telepengedély-köteles tevékenyég esetén a tevékenység folytatására telepengedély kiadását kell kérni.

Ügyintéző: Dr Kovácsffy Nikolett 63/510-333      fszt.: 110/A iroda

E-mail: kovacsffy.nikolett@szentes.hu

Ügyfélfogadási idő: hétfő és csütörtök 08.00 – 16.00-ig

BEJELENTÉS ipari tevékenység folytatásáról illetve Telepengedély kiadására irányuló KÉRELEM --> Fájl mérete: Letöltések száma: 423
Bejelentés ipari tevékenység MEGSZŰNÉSÉRŐL --> Fájl mérete: Letöltések száma: 768
Bejelentés ipari tevékenység végzőjének személyében történő változásról --> Fájl mérete: Letöltések száma: 877