Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Magánszemély kommunális adója

Az adó tárgya:

 • magánszemély tulajdonában lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, a vállalkozási célra hasznosított épület, vagy épületrész kivételével,
 • belterületi beépítetlen földrészlet (telek),
 • a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga (szolgálati lakás, önkormányzati, vállalati bérlakás).

Az adó alanya:

 • Aki a naptári év első napján a lakás, épület, épületrész, telek tulajdonosa.

Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok, (lehetőség van azonban valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóirodához benyújtott megállapodás alapján ettől eltérni. A tulajdonostársak közül bárki magára vállalhatja az adó megfizetését)

 • Aki az önkormányzat területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik (szolgálati lakásban, önkormányzati bérlakásban lakik).

Mentességek kedvezmények:

Mentes az adó alól:

 • a szükséglakás,
 • a külterületi közművesítetlen épület (nincs se villany, se víz), amennyiben az lakáscéljára szolgál (van állandó bejelentett lakója),
 • az építési tilalom alatt álló belterületi földrészlet,
 • a 70 éven felüli adóalany 1 ingatlan esetén, amennyiben az ingatlanban van az állandó bejelentett lakcíme,
 • D, E egészségkárosodási minősítési kategóriába tartozó (a korábbiakban I. és II. rokkantsági fok) csökkent munkaképességű adóalany (orvos szakértői vélemény vagy a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság határozat bemutatása szükséges),
 • a kommunális beruházást végrehajtó, vagy ilyen célra befizetést teljesítő adóalany, max.:5 éven keresztül, a beruházással érintett ingatlan adója tekintetében. (közszolgáltató igazolása, számlák, befizetést igazoló csekk, megállapodás bemutatása alapján),
 • az állattartást, növénytermesztést közvetlenül szolgáló épület,
 • a garázs,
 • az életveszélyessé nyilvánított épület.

Az adó mértéke:

Adóév Belterület Külterület      Egyéb belterület
1999-2007 3000 Ft/év 2000 Ft/év 3000 Ft/év
2008-2012 5000 Ft/év 3500 Ft/év 5000 Ft/év
2013-2019 6000 Ft/év 3500 Ft/év 4500 Ft/év
2020- 7800 Ft/év 4600 Ft/év 5800 Ft/év

*egyéb belterület: Lapistó, Kajánújfalu, Magyartés belterületi része

 

Bevallás határideje: legkésőbb az ingatlan tulajdonjogának (haszonélvezetének, bérleti jogának) megszerzését követő év január 15. napja.

A befizetés határideje:

 • Első félévi adó: március 15.
 • Második félévi adó: szeptember 15.

Befizetés módja: Átutalással a Szentes Város Önkormányzatának az OTP Bank Nyrt. szentesi fiókjánál vezetett 11735043-15726920-02820000 Magánszemélyek kommunális adója beszedési számlaszámra, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk, mely beszerezhető a hivatal 105-ös szobájában). Fontos, hogy az átutalásnál a közlemény rovatban kérjük feltűntetni az adózó nevét és adóazonosító jelét.

Az ügy intézéséhez szükséges adatok, dokumentumok:

 • adásvételi szerződés, hagyatékátadó végzés, ajándékozási szerződés másolata, földhivatali tulajdonlap-másolat (A tulajdonszerzés formájától függően),
 • az ingatlan címe, helyrajzi száma,
 • az ingatlan adatai (alapterülete, szobáinak száma, állandóra bejelentett lakók száma)
 • tulajdonosok adatai (születési hely, idő, anyja neve, adóazonosító jel, munkahely),
 • a mentesség igénybevételének jogosságát igazoló dokumentumok (személyi igazolvány, orvos-szakértői vélemény, közműfejlesztési hozzájárulás megfizetése érdekében kötött lakás-takarékpénztári szerződés).

Személyesen, de meghatalmazott útján is intézhető: A meghatalmazást írásba kell foglalni és az eljárás kezdetén az ügyintézőnek át kell adni.

Az eljárás jogi alapjai:

 • Az adózás rendjét szabályozó többször módosított 2017. élvi CL. tv.
 • A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény
 • Szentes Város Önkormányzat Képviselő–testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló többször módosított 30/2013. (XII.006.) Kt. számú rendelete

Az ügyintézés ideje: kb. 15 perc (az ügy bonyolultságától függő)

Az ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6., Adóiroda, földszint 105. számú szoba (Tel.: 63/510-330)

Ügyintézők: Kokovecz Éva

Ügyfélfogadási idő: hétfőn és csütörtökön 8.00 – 16.00 óra között

Az ügyintézéshez szükséges nyomtatvány térítésmentesen beszerezhető a Polgármesteri Hivatal 105-os szobájában vagy elektronikusan kitölthető és beküldhető az alábbi linken:

https://ohp-20.asp.lgov.hu/