Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Magánszemély kommunális adója

Az adónem Szentes városban 1996. január 1. napjától került bevezetésre.

Az adó tárgya:

 • magánszemély tulajdonában lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, a vállalkozási célra
  hasznosított épület, vagy épületrész kivételével
 • belterületi beépítetlen földrészlet (telek)
 • a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga (szolgálati lakás, önkormányzati, vállalati bérlakás)

Az adó alanya:

 • Aki a naptári év első napján a lakás, épület, épületrész, telek tulajdonosa,
 • Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok, (lehetőség van azonban
  valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóirodához benyújtott megállapodás alapján ettől eltérni.
                   A tulajdonostársak közül bárki magára vállalhatja az adó megfizetését)
 • Aki az önkormányzat területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik
  (szolgálati lakásban, önkormányzati bérlakásban lakik)

Mentességek kedvezmények:

Mentes az adó alól:

 • a szükséglakás,
 • a külterületi közművesítetlen épület, amennyiben (nincs se villany, se víz) az lakáscéljára szolgál (van állandó bejelentett lakója),
 • az építési tilalom alatt álló belterületi földrészlet,
 • a 70 éven felüli adóalany csak a saját használatában lévő lakása esetében, amennyiben havi jövedelme nem haladja meg az adóévben a minimálbér 1,5-szeresét.
 • 100 %-os munkaképesség-csökkenésű adóalany (orvos szakértői vélemény vagy a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság határozat bemutatása szükséges),
 • a kommunális beruházást végrehajtó, vagy ilyen célra befizetést teljesítő adóalany, max.:5 éven keresztül, a beruházással érintett ingatlan adója tekintetében. (közszolgáltató igazolása, számlák, befizetést igazoló csekk, megállapodás bemutatása alapján),
 • az állattartást, növénytermesztést közvetlenül szolgáló épület,
 • a garázs,
 • az életveszélyessé nyilvánított épület.

Az adó mértéke:

Adóév

Belterület Külterület Egyéb belterület
Magyartés, Lapistó, Kajánújfalu

1999-2007

3000 Ft/év 2000 Ft/év 3000 Ft/év

2008-2012

5000 Ft/év

3500 Ft/év

5000 Ft/év

2013-2019 6000 Ft/év 3500 Ft/év

4500 Ft/év

2020- 7800 Ft/év 4600 Ft/év

5800 Ft/év

*egyéb belterület: Lapistó, Kajánújfalu, Magyartés belterületi része

Bevallás határideje: legkésőbb az ingatlan tulajdonjogának (haszonélvezetének, bérleti jogának) megszerzését követő év január 15. napja.

A befizetés határideje:

 • félév március 15
 • félév szeptember 15

Befizetés módja: Készpénz-átutalási megbízással (csekk, mely beszerezhető a hivatal 105-ös szobájában) vagy átutalással a 11735043-15726920-02820000 számlaszámra

Az ügy intézéséhez szükséges adatok, dokumentumok:

 • Adásvételi szerződés, hagyatékátadó végzés, ajándékozási szerződés másolata, földhivatali tulajdonlap-
       másolat (A tulajdonszerzés formájától függően)
 • Az ingatlan címe, helyrajzi száma,
 • Az ingatlan adatai (alapterülete, szobáinak száma, állandóra bejelentett lakók száma)
 • Tulajdonosok adatai (születési hely, idő, anyja neve, adóazonosító jel, munkahely)
 • A mentesség igénybevételének jogosságát igazoló dokumentumok (személyi igazolvány, orvos-szakértői
  vélemény, közműfejlesztési hozzájárulás megfizetése érdekében kötött lakás-takarékpénztári szerződés)

Személyesen, de meghatalmazott útján is intézhető: A meghatalmazást írásba kell foglalni és az eljárás kezdetén az ügyintézőnek át kell adni.

Az eljárás jogi alapjai:Az adózás rendjét szabályozó többször módosított 2017. élvi CL. tv.

 • A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény
 • Szentes Város Önkormányzat Képviselő–testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló többször
  módosított 30/2013. (XII.006.) Kt. számú rendelete

Az ügyintézés ideje: kb. 15 perc (az ügy bonyolultságától függő)

Az ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6., Adóiroda , földszint 105. számú szoba (Tel.: 63/510-330)

Ügyintézők: Kokovecz Éva

Ügyfélfogadási idő: hétfőn és csütörtökön 8.00 – 16.00-ig

Az ügyintézéshez szükséges nyomtatvány térítésmentesen beszerezhető a Polgármesteri Hivatal 105-os szobájában vagy elektronikusan kitölthető és beküldhető az alábbi linken:

 

https://ohp-20.asp.lgov.hu/