Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Helyi iparűzési adó

Adóköteles a Szentes Város önkormányzat illetékességi területén végzett iparűzési tevékenység.

Az adó alanya: önkormányzatunk illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező

 1. a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,
 2. a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben az éves minimálbér 50%-át meghaladja,
 3. a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás, kényszertörlés vagy végelszámolás alatt áll,
 4. egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok felszámolás, kényszertörlés vagy végelszámolás alatt állnak.

Az adó alapja: általános esetben a nettó árbevétel, csökkentve

 1. az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke együttes összegével,
 2. az alvállalkozói teljesítések értékével,
 3. az anyagköltséggel,
 4. az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével.

A Htv. 39/A. §-ában leírtak szerint az adó alapja meghatározott adózói körben egyszerűsített módon is megállapítható.

Az adó mértéke: az adóalap 2%-a.

Az önkormányzat által biztosított mentesség, kedvezmény:

 • Mentes az adó megfizetése alól az az adóalany, aki/amely a település illetékességi területén székhellyel, telephellyel vagy fióktelephellyel rendelkezik és a vállalkozói szintű adóalapja nem haladja meg az évi 1,8 millió forintot (hatályos: 2022.12.31-ig).
 • A háziorvos, védőnő vállalkozó, az alapellátást nyújtó fogorvos az önkormányzatra jutó megosztás szerinti helyi iparűzési adójából az adóévben 50%-os adókedvezményben részesül, amennyiben a vállalkozási szintű adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg, és nettó árbevételének legalább 80 %-a e tevékenység végzésére vonatkozó, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerződés alapján az Egészségbiztosítási Alapból származik.

 

Éves bevallás benyújtásának határideje: az adóévet követő év május 31.

 

Befizetési határidők:

 • Első félévi adóelőleg: Március 15.
 • Előző évi adókülönbözet: Május 31.
 • Második félévi adóelőleg: Szeptember 15.

 

Befizetés módja:  A befizetés történhet csekken vagy átutalással Szentes Város Önkormányzatának az OTP Bank Nyrt. szentesi fiókjánál vezetett 11735043-15726920-03540000 számú helyi iparűzési adó beszedési számlája javára. Fontos, hogy az átutalásnál a közlemény rovatban kérjük feltűntetni az adózó nevét és adószámát.

2023. január 1. napjától lehetőség van a helyi iparűzési adófizetési kötelezettség euró vagy amerikai dollár devizanemben történő megfizetésére is a Magyar Államkincstár által nyitott számlára történő átutalással:

            Önkormányzat neve: Szentes Város Önkormányzata

            Számla száma: 10028007-00342030-02120018

            Számla IBAN száma: HU14 1002 8007 0034 2030 0212 0018

Kérjük, amennyiben euró vagy amerikai dollár devizanemben fizeti meg az adót, szíveskedjen az Adóirodát erről értesíteni. Tájékoztatjuk, hogy a forinttól eltérő devizanemben annak érdemes az adót megfizetnie, aki a könyveit is euróban vagy amerikai dollárban vezeti.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a devizában megfizetett helyi iparűzési adó megfizetésének napja az Art. 66/B. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat helyi iparűzési adó befizetésére szolgáló beszedési számláján való jóváírás napja, azaz az ilyen jellegű utalást célszerű majd néhány nappal hamarabb indítani, továbbá az esetleges árfolyamkülönbözetek is az adózót terhelik, az adóhatóság felé a forintban megállapított összeg befizetését kell teljesítenie az adózónak.

 

Ügyintézés:

A 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) szerint a gazdálkodó szervezetek (gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, alapítványok stb.) elektronikus úton kötelesek kapcsolatot tartani az önkormányzati adóhatósággal.

 

Az adóbevallás benyújtása:

Az adózó helyi iparűzési adóbevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon, az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adókról szóló bevallások benyújtására vonatkozó rendelkezések értelemszerű alkalmazásával köteles teljesíteni.

A nyomtatványkitöltő program, valamint a bevallási nyomtatványok az állami adóhatóság (NAV) honlapján találhatók meg és tölthetők le.

Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély vállalkozó bevallási kötelezettségét papíralapon, közvetlenül az önkormányzati adóhatósághoz is teljesítheti.

 

Bejelentkezés, változás-bejelentés benyújtása, adóegyenleg lekérdezése:

A szentesi székhelyű, valamint a NAV felé bejelentett szentesi telephellyel rendelkező adózók adókötelezettséget érintő egyes adatait, adatváltozásait (pl: adóköteles tevékenység megkezdése, megszüntetése, szüneteltetése) a NAV elektronikus úton megküldi önkormányzati adóhatóságunknak. Adózó az Art. I. sz. melléklet 1. pontjában felsorolt adatait ügyfélkapus azonosítást követően elektronikus úton is bejelentheti adóhatóságunk felé az E-önkormányzati portálon keresztül.

Ugyanitt az aktuális adószámla egyenleg is lekérdezhető.

 

A személyes ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6., Adóiroda Fszt. 105. szoba

Ügyfélfogadási idő: hétfőn és csütörtökön 8.00 – 16.00 óra között

Ügyintéző: Jánosi Csaba (tel: 63/510-326)

 

Az eljárás jogi alapjai: