Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Termőföld bérbeadás jövedelem adója

Eljáró adóhatóság: a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatóság.

Termőföld haszonbérbeadása: a termőföld magánszemély tulajdonosa vagy haszonélvezője által egy vagy több évre, írásban kötött megállapodás alapján, bérleti díj ellenében mező-, erdőgazdasági, illetve halászati hasznosításra történő földterület bérbeadás.

Az adó alapja: A magánszemély termőföld bérbeadásból származó bevételének (ideértve a földjáradékot is) egésze. (Szja.tv. 17.§. (4) bekezdése)

Az adó mértéke: az adó alap 15 %-a (Szja.tv. 8. §. (1) bekezdése)

Adózás típusa: önadózás, jövedelme adóját, a magánszemély állapítja meg, vallja be és fizeti meg. Ha a bevétel kifizetőtől származik, akkor az adót a kifizető állapítja meg, vonja le, vallja be és fizeti meg. Ha a kifizető elmulasztotta az adó levonását, vagy a bérleti díjat természetben fizette ki, az adókötelezettséget a magánszemélynek kell teljesítenie. Nem terheli a kifizetőt haszonbérbe adás esetén az adómegállapítási kötelezettség, ha a magánszeméllyel az adómentesség feltételéül szabott időtartamra kötött haszonbérleti szerződést.

Mentesség: Mentes az adó alól a termőföld-bérbeadásból származó bevétel, ha a termőföld haszonbérbe adása alapjául szolgáló, határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján a haszonbérlet időtartama az 5 évet eléri.

Bevallás határideje:

  • Magánszemély esetében: a jövedelem megszerzését követő év március 20-ig
  • Kifizető esetében: a levonás évét követő év február 25-ig

Befizetés határideje:

  • Magánszemély esetében: a jövedelem megszerzésének negyedévét követő hó 12-ig
  • Kifizető esetében: A kifizetést követő hónap 12. napjáig

Befizetés módja: Átutalással a Szentes Város Önkormányzatának az OTP Bank Nyrt. szentesi fiókjánál vezetett 11735043-15726920-08660000 Földbérbeadás utáni jövedelemadó beszedési számlaszámra, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk, mely beszerezhető a hivatal 106-os szobájában). Fontos, hogy az átutalásnál a közlemény rovatban kérjük feltűntetni az adózó nevét és adóazonosító jelét.

Az eljárás jogi alapjai:

  • A személyi jövedelemadóról szóló többször módosított 1995. évi CXVII. tv.73.§.
  • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 82.§

Az ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6., Adóiroda, földszint 106. számú szoba (Tel.: 63/510-389)

Ügyintéző: Dávidné Lantos Zsuzsanna Viktória irodavezető

Ügyfélfogadási idő: hétfőn és csütörtökön 8.00 – 16.00 óra között.

Az ügyintézéshez szükséges bevallási nyomtatvány az E-ÖNKORMÁNYZAT felületén kitölthető és cégkapun, ügyfélkapun keresztül beküldhető.