Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Szentes Városi Könyvtár igazgatói pályázat

Városi Könyvtár
Városi Könyvtár

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény alapján pályázatot hirdet a 2016. december 01. napjával létrejövő Szentes Városi Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idő

Foglalkoztatás jellege:  teljes munkaidő

A munkakör megnevezése:  könyvtáros

A vezetői megbízás időtartama:  A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016. december 01-től 2021. november 30. napig szól.

A munkavégzés helye: Csongrád megye, Szentes, Kossuth Lajos u. 33-35..

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálása, irányítása, ellenőrzése, az intézmény működésének biztosítása, az intézmény költségvetésének betartása, a munkáltatói jogok gyakorlása, valamint a fenntartó által hozott döntések végrehajtása. Az igazgató feladata az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete. Egyszemélyi felelős vezetőként felelős az intézmény működéséért, gazdálkodásáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a vezetői pótlék megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy
 • nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, vagy
 • főiskolai könyvtárosi képzettség,
 • a felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy a felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább 5 éves szakmai gyakorlatot szerzett, (a 2009 után szerzett főiskolai könyvtárosi képzettség esetén legalább tíz éves szakmai gyakorlat szükséges)
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet, nem áll nyilvános könyvtárban végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
 • cselekvőképesség,
 • magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
 • a kultúráért felelős miniszter által a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot elvégezte vagy vállalja, hogy a megbízását követő két éven belül elvégzi (a 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/G. §.(3) bekezdése alapján mentesül a tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól az, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik),
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

– könyvtárban eltöltött vezetői gyakorlat

 • idegennyelv-ismeret, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,
 • kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– szakmai önéletrajz,

– iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát igazoló okiratok másolata,

– szakmai gyakorlatot, vezetői gyakorlatot igazoló dokumentumok,

– az intézmény megalakítására, vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll nyilvános könyvtárban végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

– az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló okirat másolata vagy nyilatkozat arról, hogy a tanfolyam elvégzését a megbízástól számított 2 éven belül vállalja,

– nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,

– nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázata megtárgyalását,

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.

A beosztás betölthető: 2016. december 01.

A pályázat benyújtásának határideje: a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán való közzétételtől számított 30 nap. (2016. november 05.)

A pályázatok benyújtásának módja:

– Postai úton, a pályázat Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete címére (6600 Szentes, Kossuth tér 6.) történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a beosztás megnevezését: igazgató (magasabb vezető) vagy

– személyesen a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodáján (Szentes, Kossuth tér 6.)

A pályázat elbírálásának határideje: november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

– kormányzati személyügyi központ (közigállás.hu) – 2016. október 7.

– Szentes város honlapja Szentes.hu – 2016. október 7.

– Szentesi Élet Városi Hetilap – 2016. október 7.

– Szuperinfo hirdetési újság – 2016. október 7.

A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázatról a Képviselő-testület a véleményező bizottság véleményének mérlegelésével dönt, fenntartva a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.