- Szentes város hivatalos honlapja - https://www.szentes.hu -

Pályázat (majdnem “ingyen”) telekre

Építési telek [1]
Építési telek

Szentes Város Önkormányzata tulajdonába levő beépítetlen területek pályázat útján történő értékesítésére pályázati felhívás

Szentes Város Önkormányzata kedvezményesen értékesítésre meghirdeti a tulajdonában levő alábbi beépítetlen területeket.  /69/2012. (III.30.) Kt. határozattal módosított 23/2012 (I.27) Kt. rendelet alapján/

A kedvezmény mértéke: a pályázati feltételek teljesítése esetén a telek nettó értéke.

Pályázhatnak: 40. életévüket be nem töltött házastársak és regisztrált élettársi kapcsolatban élők, amennyiben 3 hónapnál régebbi, igazolt bejelentett állandó szentesi lakcímmel vagy munkahellyel rendelkeznek.

A pályázat kiírására első ízben 2012. május 14-i benyújtási határidővel kerül sor.

Ezt követően folyamatosan nyújtható be  pályázat, míg van  pályázható telek.

A beérkezett pályázatokat az elbírálásra létrehozott bizottság folyamatosan bírálja el. Azonos telekre vonatkozó több pályázat esetén a bizottság dönt a sikeres pályázó személyéről. A pályázatok elbírálásánál a bíráló bizottság értékeli a pályázók szociális helyzetét és azt, milyen eséllyel valósíthatják meg a pályázat céljának megfelelően a lakóépület megépítését. Előnyben részesülnek azok a pályázók, akik első lakáshoz jutnak.

A településrendezési terv szerint a pályázattal érintett építési telkek lakóövezetbe tartoznak, lakóépülettel beépíthetőek. A nagyhegyi Kikelet utcától keletre fekvő 5 db építési telek falusias lakóövezetbe tartozik: engedélyezett építménymagasság 5,5 m, földszint + tetőtér. A Leiningen K. utcai telek kisvárosi lakóövezetbe sorolt: engedélyezett építési magasság 6 m, földszint + max. 1 emelet.
Pályázatot elbíráló bizottság: három tagú.

A bizottság tagjai:

A bizottság tagjai sorából elnököt választ.

Sikeresnek minősíthető az a pályázat, amelyben a pályázó vállalja, hogy az önkormányzattal kötött szerződés keltétől számított 4 éven belül a lakóépület jogerős használatbavételi engedélyét megszerzi és bemutatja. Köteles továbbá a szerződés keltétől számított 2 éven belül a jogerős építési engedély alapján a kivitelezést megkezdeni és azt bejelenteni. Amennyiben a kivitelezés 2 éven belül nem kezdődik meg, a szerződés felbontásra kerül.  A lakóépület kivitelezésének határidőn belüli megkezdése, de határidőn belül be nem fejezése esetén a pályázó tudomásul veszi, hogy az önkormányzat választhat az alábbi lehetőségek közül:

A pályázati úton elnyert ingatlan értékesítése a szerződés keltétől számított 10 éven belül csak az önkormányzat hozzájárulásával lehetséges,

Sikeres pályázat esetén a pályázott ingatlan a pályázó tulajdonába kerül. A tulajdonjog átruházására vonatkozó okirat alapján az önkormányzat javára jelzálogjog, és az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba a telek nettó vételára és járulékai erejéig 10 évre a pályázati feltételek teljesítésének biztosítására.

A pályázó a pályázat benyújtásával egyidejűleg köteles a kiválasztott telek nettó vételárának 10 %-át befizetni az Önkormányzat számlájára.

A befizetett összeg fedezetet nyújt a tulajdonjogot rendező, a jelzálogjog és az ahhoz kapcsolódó elidegenítési és terhelési tilalomról rendelkező okirat elkészítésére, és az ingatlan-nyilvántartási eljárás során felmerülő költségekre.

Sikertelen pályázat esetén a befizetett összeg visszafizetésre kerül. A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a telek tulajdonba adásával kapcsolatban felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség megfizetését vállalja.

A pályázati eljárással, annak feltételeivel kapcsolatban felvilágosítás kérhető: Dr. Nagy György jogtanácsos Polgármesteri Hivatal I. emelet 222. sz. szoba, Telefon: 510-343.

[2]Új utca 7. szám és Vajdatelep pályázati kiírása [2] --> Fájl mérete: Letöltések száma: 498