Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Pályázat (majdnem “ingyen”) telekre

Építési telek
Építési telek

Szentes Város Önkormányzata tulajdonába levő beépítetlen területek pályázat útján történő értékesítésére pályázati felhívás

Szentes Város Önkormányzata kedvezményesen értékesítésre meghirdeti a tulajdonában levő alábbi beépítetlen területeket.  /69/2012. (III.30.) Kt. határozattal módosított 23/2012 (I.27) Kt. rendelet alapján/

 • Szentes 3881/22hrsz értéke   900 000,- Ft, bruttó értéke  1 143 000,- Ft
 • Szentes 3881/23hrsz értéke  900 000,- Ft, bruttó értéke  1 143 000,- Ft
 • Szentes 3881/24hrsz értéke   900 000,- Ft, bruttó értéke  1 143 000,- Ft
 • Szentes 3881/26hrsz értéke   900 000,- Ft, bruttó értéke  1 143 000,- Ft
 • Szentes 3881/29hrsz értéke   850 000,- Ft, bruttó értéke  1 079 500,- Ft
 • Szentes 1353/1hrsz értéke  1 500 000,- Ft, bruttó értéke  1 905 000,- Ft (Leiningen utcában található telek)

A kedvezmény mértéke: a pályázati feltételek teljesítése esetén a telek nettó értéke.

Pályázhatnak: 40. életévüket be nem töltött házastársak és regisztrált élettársi kapcsolatban élők, amennyiben 3 hónapnál régebbi, igazolt bejelentett állandó szentesi lakcímmel vagy munkahellyel rendelkeznek.

A pályázat kiírására első ízben 2012. május 14-i benyújtási határidővel kerül sor.

Ezt követően folyamatosan nyújtható be  pályázat, míg van  pályázható telek.

A beérkezett pályázatokat az elbírálásra létrehozott bizottság folyamatosan bírálja el. Azonos telekre vonatkozó több pályázat esetén a bizottság dönt a sikeres pályázó személyéről. A pályázatok elbírálásánál a bíráló bizottság értékeli a pályázók szociális helyzetét és azt, milyen eséllyel valósíthatják meg a pályázat céljának megfelelően a lakóépület megépítését. Előnyben részesülnek azok a pályázók, akik első lakáshoz jutnak.

A településrendezési terv szerint a pályázattal érintett építési telkek lakóövezetbe tartoznak, lakóépülettel beépíthetőek. A nagyhegyi Kikelet utcától keletre fekvő 5 db építési telek falusias lakóövezetbe tartozik: engedélyezett építménymagasság 5,5 m, földszint + tetőtér. A Leiningen K. utcai telek kisvárosi lakóövezetbe sorolt: engedélyezett építési magasság 6 m, földszint + max. 1 emelet.
Pályázatot elbíráló bizottság: három tagú.

A bizottság tagjai:

 • Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság delegált tagja
 • Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság delegált tagja
 • Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság delegált tagja.

A bizottság tagjai sorából elnököt választ.

Sikeresnek minősíthető az a pályázat, amelyben a pályázó vállalja, hogy az önkormányzattal kötött szerződés keltétől számított 4 éven belül a lakóépület jogerős használatbavételi engedélyét megszerzi és bemutatja. Köteles továbbá a szerződés keltétől számított 2 éven belül a jogerős építési engedély alapján a kivitelezést megkezdeni és azt bejelenteni. Amennyiben a kivitelezés 2 éven belül nem kezdődik meg, a szerződés felbontásra kerül.  A lakóépület kivitelezésének határidőn belüli megkezdése, de határidőn belül be nem fejezése esetén a pályázó tudomásul veszi, hogy az önkormányzat választhat az alábbi lehetőségek közül:

 • 4 éves beépítési határidőt egy alkalommal egy évvel meghosszabbítja,
 • amennyiben az épület készültsége nem éri el az 50%-t, az önkormányzat dönt arról, hogy – a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint – értékbecslés alapján az addig végzett munkálatok értékét megtéríti-e, melynek folytán a telek, valamint a felépítmény is az önkormányzat tulajdonába kerül,
 • a pályázó a telek nettó értékének egyösszegű jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegének megfizetésével annak végleges tulajdonosává válik.

A pályázati úton elnyert ingatlan értékesítése a szerződés keltétől számított 10 éven belül csak az önkormányzat hozzájárulásával lehetséges,

Sikeres pályázat esetén a pályázott ingatlan a pályázó tulajdonába kerül. A tulajdonjog átruházására vonatkozó okirat alapján az önkormányzat javára jelzálogjog, és az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba a telek nettó vételára és járulékai erejéig 10 évre a pályázati feltételek teljesítésének biztosítására.

A pályázó a pályázat benyújtásával egyidejűleg köteles a kiválasztott telek nettó vételárának 10 %-át befizetni az Önkormányzat számlájára.

A befizetett összeg fedezetet nyújt a tulajdonjogot rendező, a jelzálogjog és az ahhoz kapcsolódó elidegenítési és terhelési tilalomról rendelkező okirat elkészítésére, és az ingatlan-nyilvántartási eljárás során felmerülő költségekre.

Sikertelen pályázat esetén a befizetett összeg visszafizetésre kerül. A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a telek tulajdonba adásával kapcsolatban felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség megfizetését vállalja.

A pályázati eljárással, annak feltételeivel kapcsolatban felvilágosítás kérhető: Dr. Nagy György jogtanácsos Polgármesteri Hivatal I. emelet 222. sz. szoba, Telefon: 510-343.

Új utca 7. szám és Vajdatelep pályázati kiírása --> Fájl mérete: Letöltések száma: 607